eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w RykachOgłoszenie z dnia 2023-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521756950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 22

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@simlubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: simlubelskie.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d68e9db-3ec5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040890/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00359275

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach przy ul. Granicznej, na działce oznaczonej 4773/3

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 oraz 1720) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6) w związku z 457 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy z powodu wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wadą postępowania jest ustalenie terminów realizacji poszczególnych etapów umowy w taki sposób, że przesunięcie terminu zawarcia umowy powoduje, iż ww. terminy stały się nierealne.
Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego.
Celem postępowania jest doprowadzenie do zawarcia umowy z wyłonionym w jego toku wykonawcą. W przedmiotowym postępowaniu zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niecelowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.