eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brody › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy BrodyOgłoszenie z dnia 2023-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRODY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Brody

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-343

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/brody

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cfb204d-53eb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody: modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa osiedlowej i przydomowych oczyszczalni, przygotowanie dokumentacji dla suw.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399525

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6. 2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w celu ograniczenia strat wody Gminy Brody

Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, określonego dla Etapu III z PFU, w celu ograniczenia strat wody w miejscowości Jałowice, Gminy Brody w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".
Zakres robót objętych Etapem I stanowi:

1. Budowa sieci wodociągowej 3 909 m
2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 45
3. Studnie wodomierzowe kpl. 45
4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na cele bytowo- gospodarcze os. Ok. 135
5. Hydranty nadziemne szt. 31

Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części I – Etap III z PFU oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części I.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2438595,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – Budowę osiedlowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, których przyłączenie do oczyszczalni gminnej nie ma uzasadnienia ekonomicznego.


Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na „Budowie osiedlowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, których przyłączenie do oczyszczalni gminnej nie ma uzasadnienia ekonomicznego” w systemie:
''zaprojektuj i wybuduj".

Przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków i budowy przydomowych oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze, Gmina Brody.
Zakres inwestycji:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 m 435,00
2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 m 72,00
3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00
4. Studnie betonowe fi 1200 Szt. 6
5. Studnia betonowa fi 1200- rozprężna Szt, 1
6. Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425 Szt. 8
7. Przepompownia ścieków fi 1200 Kpl. 1
8. Zasilanie elektryczne obiektów przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków Kpl 1
9. Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni ścieków m2 96
10. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków kpl 1
11. Dostawa oraz montaż oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 250 RLM kpl 1
12. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp kpl 1
13. Przyłącze do sieci wodociągowej (do celów technologicznych oczyszczalni ścieków) wraz z montażem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego kpl 1
14. Studnia betonowa przepływomierza fi 1200 wraz z urządzeniem pomiarowym natężenie przepływu ścieków kpl 1
15. Demontaż zbiornika bezodpływowego wraz z utylizacją na dz. Nr 15/7 kpl 1

16. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 6 RLM kpl 8
17. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 10 RLM kpl 1

Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części II oraz w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1361060,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Biecz, Gmina Brody.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Biecz, zgodnie z załączonym PFU dla tego zakresu.

Szczegółowy zakres prac podlegających na wykonaniu dokumentacji projektowej został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części III oraz Załączniku nr 10c do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 155000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV - wymiana wodomierzy z odczytem radiowym na terenie całej Gminy Brody wraz z systemem radiowego odczytu danych oraz zakup systemu do rozliczania zużycia wody na zadaniu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze pojemnościowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz bilansowania stref na terenie Gminy Brody oraz wdrożenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, czyli dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS - Geographic Information System) w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez gminę. Głównym celem jest inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych dokumentów. System umożliwi pracownikom gminy bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń, warunków technicznych, uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych.


Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w Załączniku nr 10d do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz w załączniku nr 10d do SWZ dla Części IV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 572351,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2327406,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7096000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2327406,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9271002174

7.3.3) Ulica: Ul. Lotników 10A

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-138

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2327406,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1918800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4191840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1918800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9271002174

7.3.3) Ulica: Ul. Lotników 10A

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-138

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1918800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla tej części, ponieważ nie złożono żadnej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 713635,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 713635,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 713635,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NETPROCES Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5742724712

7.3.3) Ulica: Ul. Asnyka 7-9

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-316

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 713635,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot umów jest realizowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.