eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym".Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WFDiF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384561270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmska 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-724

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0949e7c-8ea6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099568/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfdif.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfdif.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy pomocy Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl
1. Korzystanie z Platformy w zakresie postępowania jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie dostępnym:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień,
3. Instrukcja dla Wykonawcy Platformy dostępna pod adresem:
https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet? MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=wfdif&MP_module=main
4. Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na
Platformie.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łączeinternetowe),
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego popisu elektronicznego:
1) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu,
2) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie
"Osobisty").
8. Formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
Wielkość plików do 100 MB.
9. Zaleca się następujące formaty kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie .pdf należy podpisywać formatem PadES,
2) Dokumenty w formacie innym niż .pdf należy podpisywać formatem XadES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania
formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.
10. Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173,2320).
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez
„Zadaj pytanie” lub po przystąpieniu do postępowania poprzez „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto
użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
12. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy zakupowej można się kontaktować z serwisem w PON-PT (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod nr tel: 22 257 22 23 i pod e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21.
2.Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: iod@wfdif.com.pl lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.
3.Źródło pochodzenia danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ww. Wykonawcy, z siedzibą w……przy ul. ……, na
podstawie ww. umowy łączącej WFDiF z tym Wykonawcą (dalej zwanej „Umową”).
4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć
będzie określonych poniżej celów:
1)umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, jakim jest
wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3)ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WFDiF – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest ochrona przed roszczeniami związanymi z zawartą
Umową lub dochodzenie tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4)archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WFDiF dotyczącego zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.Kategorie odnośnych danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,
służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko).
6.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz WFDiF w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z WFDiF;
2)organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.
sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7.Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
8.Okres przechowywania danych. W zależności od celu będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
1) przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień
wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń;
2) do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania
danych.
9.Prawa osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od WFDiF dostępu do swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.Prawa do wniesienia skargi. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/10/2023/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym
w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21" Etap I - Strefa Edukacji Filmowej.
W skład opracowywanej dokumentacji ponad to wchodzi część kosztowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysu inwestorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Harmonogram rzeczowo - finansowy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta kinotechniki

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta w specjalności sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja kosztorysów

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający określa warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) Wykonawca winień wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000 złotych.
Warunek musi zostać spełniony przez jednego Wykonawcę, jeden podmiot udostępniający zasoby lub co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
7. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca winień wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, w zakresie której ujęto również projekt akustyczny lub adaptacji akustycznej oraz projekty systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, dotyczące budowy, rozbudowy lub nadbudowy lub remontu lub przebudowy budynku, w którym zlokalizowana została sala lub sale kinowe lub koncertowe o łącznej powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 350 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 2300 m3 i że projekt ten został zrealizowany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie).
2) Wykonawca winień wykazać, że skieruje do wykonania zamówienia następujące osoby:
a) Projektant w specjalności architektonicznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadająca doświadczenie polegające na kierowaniu zespołem projektowym przy wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 350 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 2300 m3 zawierającej salę kinową, koncertową lub widowiskową o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób;
b) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz brała udział w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i w ramach którego wykonała projekt
w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej min. 350 m2; przy czym usługa ta musi dotyczyć budynku o użyteczności publicznej;
c) Projektant w specjalności sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz brała udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących projekt dla sali kinowej, koncertowej lub widowiskowej (o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób) i w ramach których wykonała projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
d) Projektant w specjalności elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i brała udział w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmującej projekt budowlany i w ramach których wykonała projekt w branży elektrycznej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3000 m2;
e) Projektant terenów rekreacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej
2 projektów zagospodarowania parków, terenów zielonych lub rekreacyjnych o powierzchni co najmniej 2000m2 każdy;
f) Projektant kinotechniki – osoba posiadająca doświadczenie polegające na:
 opracowaniu projektu technologii kinowej, w zakres której wchodziły systemy kinotechniczne co najmniej 2 sal kinowych, każda z sal o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób oraz posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu dokumentacji dla co najmniej
1 reżyserki produkcji video live i reżyserki dźwięku live;
 realizacji minimum jednego projektu adaptacji akustycznej sali wielofunkcyjnej – koncertowej
i kinowej dla potrzeb nagłośnienia Dolby Atmos oraz jednocześnie realizacji koncertów muzycznych;
 realizacji projektu wyposażenia technologicznego minimum jednej sali wielofunkcyjnej
w zakresie hybrydowego nagłośnienia koncertowego i kinowego (bez konieczności 2 oddzielnych zestawów nagłośnienia frontowego), zaakceptowanego przez Dolby Atmos
w zakresie rozwiązania hybrydowego nagłośnienia.
g) Projektant akustyki - osoba posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu projektu akustyki, w zakres którego wchodziły projekty akustyczne co najmniej 2 sal kinowych, koncertowych lub widowiskowych, każda o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ);
3) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy,
5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
b) pkt 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7) Dokument, o którym mowa w pkt 6) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 6) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
8) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (przez „opłaconą” polisę Zamawiający rozumie załączenie do oferty wraz z polisą ubezpieczeniową dowodu potwierdzającego uiszczenie składki za tą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia).
9) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony
w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
10)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 7 pkt 2) SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 275,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 Ustawy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr rachunku: 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.462).
4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – P/10/2023/DZP, Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.wfdif.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.