eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi sprzątania w biurze przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie oraz w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych - 24 miesiąceOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi sprzątania w biurze przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie oraz w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych - 24 miesiące

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142148155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-893

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 504 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 504 41 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wfosigw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi sprzątania w biurze przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie oraz w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych - 24 miesiące

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40f20af0-8905-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00498508/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi sprzątania w biurze przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie oraz w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych - 24 miesiące

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, były przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjehttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Oferenta i osób wskazanych przez niego do kontaktu (w związku z realizacją zamówienia) jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajduje się na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne oraz w BIP w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-21/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis Części nr 1 zamówienia - Usługi sprzątania w biurze przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie przez okres 24 miesięcy:
Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 921 m2.
Zestawienie objętych usługą powierzchni, wybranych elementów wykończenia oraz minimalną liczbę osób świadczących usługi określa załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9A do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1, określa załącznik nr 2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9A do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „częstotliwość usług” – waga 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w Części 1 i 2 oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Opis kryterium „częstotliwość usług” (U), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w Części 1 i 2 oraz sposób oceny ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający wymaga mycia okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy). Częstotliwość usług - mycia okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet dotyczy każdego obiektu, tj. dla Części 1 - obiekt przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie; dla Części 2 - obiekty w Ciechanowie, Radomiu i Płocku.
Wykonawca, który zaproponuje:
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 0 punktów;
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 2 razy w roku (4 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 20 punktów;
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 3 razy w roku (6 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 40 punktów.
W przypadku braku wpisania Częstotliwości usług, tj. mycia okien w Formularzu oferty Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) mycie okien 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy) i oferta otrzyma 0 punktów.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów w części 1 i 2 stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
Pc= C + U
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
U - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „częstotliwość usług”.
3. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis Części nr 2 zamówienia - Usługi sprzątania w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych przez okres 24 miesięcy:
Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Wydziałach Zamiejscowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibami w: Ciechanowie, Radomiu, Płocku, o łącznej powierzchni wewnętrznej nieprzekraczającej 990 m2 i łącznej powierzchni zewnętrznej nieprzekraczającej 30 m2.

Zestawienie objętych usługą powierzchni, wybranych elementów wykończenia oraz minimalną liczbę osób świadczących usługi określa załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9B do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2, określa załącznik nr 2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9B do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „częstotliwość usług” – waga 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w Części 1 i 2 oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Opis kryterium „częstotliwość usług” (U), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w Części 1 i 2 oraz sposób oceny ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający wymaga mycia okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy). Częstotliwość usług - mycia okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet dotyczy każdego obiektu, tj. dla Części 1 - obiekt przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie; dla Części 2 - obiekty w Ciechanowie, Radomiu i Płocku.
Wykonawca, który zaproponuje:
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 0 punktów;
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 2 razy w roku (4 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 20 punktów;
Mycie okien wraz z czyszczeniem wewnętrznych rolet okiennych 3 razy w roku (6 razy w czasie trwania umowy) - otrzyma 40 punktów.
W przypadku braku wpisania Częstotliwości usług, tj. mycia okien w Formularzu oferty Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) mycie okien 1 raz w roku (2 razy w czasie trwania umowy) i oferta otrzyma 0 punktów.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów w części 1 i 2 stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
Pc= C + U
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
U - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „częstotliwość usług”.
3. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie,
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie,
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie,
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że: należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

− dla części 1:
jedną usługę sprzątania (zakończoną lub będącą w trakcie realizacji) polegającą na utrzymaniu czystości powierzchni nie mniejszej niż 1 800 m2 w budynkach biurowych
u jednego Zamawiającego. Zarówno w przypadku usług wykonywanych (zakończonych), jak i usług wykonywanych (w trakcie realizacji) Wykonawca zobowiązany jest wykazywać, że były one świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania powierzchni objętych usługą sprzątania w okresie 12 miesięcy u jednego Zamawiającego, tzn. że na powierzchnię biurową
1 800 m2 może składać się kilka mniejszych powierzchni sprzątanych u jednego Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło minimum 12 miesięcy.

− dla części 2:
jedną usługę sprzątania (zakończoną lub będącą w trakcie realizacji) polegającą na utrzymaniu czystości powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 w budynkach biurowych u jednego Zamawiającego. Zarówno w przypadku usług wykonywanych (zakończonych), jak i usług wykonywanych (w trakcie realizacji) Wykonawca zobowiązany jest wykazywać, że były one świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania powierzchni objętych usługą sprzątania w okresie 12 miesięcy u jednego Zamawiającego, tzn. że na powierzchnię biurową
800 m2 może składać się kilka mniejszych powierzchni sprzątanych u jednego Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło minimum 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zmawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 8 i 10 ustawy Pzp.
Wzór powyższego oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w Rozdziale 8 SWZ wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik 8 do SWZ.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz oferty;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9A i 9B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia.
Dla Części 1 i 2 termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 02 stycznia 2024 r.
W przypadku, gdyby do podpisania umowy (dla Części 1 lub dla Części 2) doszło po wyznaczonej dacie rozpoczęcia realizacji usług, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca powinien przedstawić:
1) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.