eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń lokali użytkowanych przez Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń lokali użytkowanych przez Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350952347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OSIEDLE SZKOLNE 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mddps.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/mddps

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń lokali użytkowanych przez Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03b5d346-905d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115520/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń lokali użytkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03b5d346-905d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl). Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” udostępniona na Platformie e-Zamówienia zawiera informacje dot. sposobu komunikacji w ramach postępowania na Platformie e-Zamówienia. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, przeznaczonych do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 32-778-89-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mddps.krakow.pl (nie dotyczy składania ofert). Pozostałe szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości pomieszczeń użytkowych przez Miejski Dzienny Dom Pomocy w Krakowie:
a) Bronowicka 19/5
b) Grzegórzecka 19/1-2
c) Gdańska 5
d) Okulickiego 51/279
e) Os. Krakowiaków 2
f) Naczelna 12 a
g) Krowoderskich Zuchów 6
h) Aleksandry 11
i) Zapolskiej 15
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Wykazie placówek stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz w Wykazie czynności stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy stanowiących wspólnie załączniki do niniejszego postepowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia - wielkość tych zamówień do 50% zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: cena = 60%, koncepcja realizacji usług: 20%, aspekty społeczne: 20% zatrudnienie przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób niepełnoprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź też wymiarze czasu pracy koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia.

Ocena łączna = Cmin x 60%+ KRUbad x 20% + Asbad x 20%
Cbad KRUmax Asmax

gdzie:
Cmin − najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
Cbad − cena brutto badanej oferty,
KRUbad − ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Koncepcja realizacji usług” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie
KRUmax − maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium „Koncepcja realizacji usług” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie spośród ważnych ofert,
Asbad − ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Aspekty społeczne” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie,
Asmax − maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium „Aspekty społeczne” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie spośród ważnych ofert.

W ramach kryterium „Koncepcja realizacji usług” ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących podkryteriów:
1) sposób realizacji usług, stosowany sprzęt;
2) stosowane środki czystości;
3) oferowane materiały higieniczne;
4) organizacja pracy;
5) kontrola jakości.

Zamawiający dokona oceny ofert poprzez porównanie wszystkich ofert w ramach każdego z podkryteriów oddzielnie. Porównując oferty zamawiający będzie określał, na ile jedna oferta jest lepsza od drugiej. Zamawiający będzie oceniał oferty poprzez punktów w każdym z podkryteriów od 0 do 4. Maksymalna liczba punktów jakie zamawiający może przyznać w każdym z podkryteriów wynosi 4 pkt.
0 pkt – spełnia wymagania w danym podkryterium w minimalnym zakresie;
2 pkt – spełnia podkryterium w zakresie wyższym niż minimalny wskazany w SWZ;
4 pkt - spełnia podkryterium w zakresie najwyższym spośród ocenianych ofert
niż minimalny wskazany w SWZ przy założeniu, że co najmniej jedna konkurencyjna
oferta spełnia podkryterium w zakresie wyższym niż minimalny;

Następnie zamawiający podsumuje ilość przyznanych badanej ofercie punktów dla wszystkich podkryteriów – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20pkt.

Punkty w kryterium „Aspekty społeczne” będą przyznawane w skali punktowej od 0 pkt do 20 pkt na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Wykonawca otrzyma:
0 pkt w przypadku braku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób
niepełnoprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
10 pkt w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 6
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
20 pkt w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej
dziesięciu osób niepełnoprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 6 poniżej, oraz spełniają określone poniżej przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę sprzątania pomieszczeń i obiektów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 700 m² .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 439 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę,
2) zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.
3) waloryzacji cen o prognozowany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ewentualna waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić od dnia 1 stycznia 2024 roku.
przy czym maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień pkt. 2 i 3 powyżej o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca, w przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 2–3 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
4) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe, i które mają wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
5) zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego,
6) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a) koniecznością zmiany środków czyszczących i higienicznych,
b) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy,
c) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami),
d) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych,
e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.