eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Przebudowa budynku Centrum Diagno.- Specjalistycznego oraz Przychodni Rodzinnej przy ul. Dąbrowszczaków 5a w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Przebudowa budynku Centrum Diagno.- Specjalistycznego oraz Przychodni Rodzinnej przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226196298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpzlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.szpzlo.pl (przekierowanie na stronę: https://www.bip.szpzlo.pl/zamowienia.html)

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Przebudowa budynku Centrum Diagno.- Specjalistycznego oraz Przychodni Rodzinnej przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ea57fcf-62af-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061762/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy CDS i Przychodni Rodzinnej przy Dąbrowszczaków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00428138

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 44/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 550000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego oraz Przychodni Rodzinnej przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie, którego szczegółowy zakres i przedmiot został określony poniżej. 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń,
umożliwiającej przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń w przebudowywanym budynku,powierzchnia pomieszczeń będących zakresem opracowania, przewidzianych do przebudowy/remontu to ok. 1250 m2, kubatura 3750 m3, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń do prac przewidzianych w dokumentacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie postępowania na roboty budowlane, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, 4) przygotowanie inwentaryzacji całego budynku do celów projektowych – Architektura. Powierzchnia budynku ok. 3200 m2 kubatura ok 9700 m3, 5) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji architektoniczno- budowlanej wraz z rozmieszczeniem niezbędnego wyposażenia; 3. Zakres dokumentacji
projektowo – kosztorysowej obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, na podstawie której zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlano – montażowych, który przeprowadzi modernizację pomieszczeń budynku oraz pełnienie nadzoru autorskiego
nad inwestycją, jeśli dojdzie do realizacji robót budowlano - montażowych. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 1) Wykaz przewidywanych opracowań projektowych: a) Projekt budowlany – jeśli wymagany, b) Projekt
Wykonawczy: - Architektura, technologia medyczna, aranżacja, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne - Model 3D, BIM (.rvt), oraz w
technice 2D. - Projekt architektoniczno-budowlany; - Projekt techniczny;
b) Opracowania kosztowe: - Przedmiary robót zawierające roboty budowlano – montażowe, wyposażenie wnętrz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Kosztorysy inwestorskie zawierające roboty budowlano – montażowe, wyposażenie pomieszczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Zestawienie wyposażenia, e) Inne, niezbędne opracowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 478333,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 596550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478333,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WXYZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213846060

7.3.3) Ulica: Puławska 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-566

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478333,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.