eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mykanów › "Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f5f6f12-904f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003126/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 : Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4)Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.
7) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ ,tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl/ odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
11) Zamawiający wymaga, by formaty dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę były zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i jednocześnie rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
12) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
13) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
14) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 15) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. 16) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
19) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42‑233 Mykanów;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Mykanów pod adresem e‑mail: ewa.olejarz@mykanow.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1 42-
233 Mykanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest w formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów"

Zakres inwestycji na drodze gminnej – lokalnej rozpoczyna się w km 0+000,00 – połączenie z drogą powiatową nr P 1025 S relacji Mykanów – Borowno do km 0+645,00 – droga gminna ul. Częstochowskiej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich uzgodnień, decyzji administracyjnych i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót. Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w PFU.
c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.
d) Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.
W trakcie projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienie zobowiązany będzie do:
− przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót,
− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty Budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji,
− opracowanie i złożenie do zatwierdzenia Zarządcy ruchu projektu docelowej organizacji
ruchu,
− opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Realizacji Robót
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót,
− opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
− opracowania informacji BIOZ,

− sporządzenie i wystąpienie do właściwego Ministra z wnioskiem dot. zwolnienia Zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego,
− realizacji robót w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze po wytyczeniu zakresu robót przez uprawnionego geodetę,
− sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,
− sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721). Projektowana droga gminna ulicy Żwirki i Wigury musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r., poz. 124) w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku o ZRID.

Zadanie swoim zakresem obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty związane z oczyszczeniem terenu,
- rozbiórkę elementów drogowych,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie nawierzchni betonowych, krawężników i obrzeży, nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie podbudowy,
- korytowanie drogi,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- roboty związane z formowaniem i zagęszczaniem nasypów,
- wykonanie systemu odwodnienia korpusu drogowego,
- wykonanie stabilizacji podłoża,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
- wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje oraz wszystkie działki przylegające do drogi,
- oczyszczenie rowów,
- przestawienie ogrodzenia,
- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury,
- zagospodarowanie terenu przyległego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Podstawowe wielkości oraz parametry techniczne projektowanej drogi:
- powierzchnia jezdni 3719 m2
- powierzchnia poboczy 786 m2
- długość odcinka 645 m.b.
- szerokość jezdni: 5,50 m.b.
- szerokość poboczy: 0,75 m.b.
- klasa drogi: L (lokalna)
- kategoria ruchu: KR-2
- prędkość projektowa: 40 km/h (obszar zabudowany)
- przekrój drogi: 1 x 2 (liczba jezdni: 1, liczba pasów ruchu: 2)

Opis inwestycji zawarty we wniosku o dofinansowanie :

Gmina Mykanów na planowaną przebudowę drogi wykonała dokumentację - posiada program funkcjonalno użytkowy, jednak ze względu na brak środków finansowych nie zrealizowała inwestycji. Gmina w ramach inwestycji planuje kompleksowo przebudować drogę gminną w miejscowości Borowno, która jest w złym stanie technicznym. Ulica Żwirki i Wigury wymaga pilnego wykonania odwodnienia , pobocza i nowej nakładki.
Dynamiczny wzrost liczby pojazdów i związane z tym większe natężenie ruchu powoduje konieczność gruntownego remontu drogi poprzez wzmocnienie podbudowy, położenie nowej nakładki asfaltowej i obustronne utwardzenie pobocza .
Droga ma bezpośrednie połączenie z drogą powiatową i będzie stanowić połączenie z rozbudowującą się częścią miejscowości. Droga w znacznym stopniu będzie skrótem dla mieszkańców z ul. Klonowej i ulic sąsiadujących. Ponadto ulica będzie stanowić część połączenia umożliwiającego dojazd do węzła autostrady A1 „ Mykanów”

Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Ponad to do zadań Wykonawcy należy także zakup wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych. Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt i umieszczenie tablic - 2 szt. informacyjnych i pamiątkowych zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w załączniku nr. 7 projekt umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w PFU. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego dokumentach, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, ze każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art.101 ust.5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzania niezbędnych przeglądów serwisowych.

Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przygotowaną dokumentację projektową i uzyskać jego akceptację przed złożeniem jej do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również: urządzenie zaplecza placu budowy, przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż., zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 92

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art.112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/ przebudowę lub remont drogi o nawierzchni mineralno - asfaltowej o łącznej długości minimum 500 mb. ( jeden lub więcej odcinków wykonanych w ramach jednej umowy) w formule zaprojektuj i wybuduj.
UWAGA! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie co najmniej protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

na etapie projektowania (wykonanie dokumentacji projektowej):

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego: osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Główny Projektant ( koordynator zespołu)
- wymagana liczba osób: 1 osoba projektant dokumentacji projektowej branży drogowej
- minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń , których zakres uprawnia go do sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
 1 osobę projektanta dokumentacji projektowej branży sanitarnej, legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 1 osobę projektanta dokumentacji projektowej branży elektrycznej i elektroenergetycznej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 1 osobę projektanta dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że osoba/osoby będzie/będą posiadała/-ły wymagane kwalifikacje.
Uwaga:
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

na etapie realizacji robót budowlanych:

c) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że osoba/osoby będzie/będą posiadała/-ły wymagane kwalifikacje.
Uwaga:
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych żąda złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , w którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
- Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument ( jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem
- dokument potwierdzający ze nie otwarto jego likwidacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5 (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi podpisany przez osobę uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, lub potwierdzenie wykonania roboty budowlanej ( dla każdej części oddzielnie);
- wykaz osób (na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę uprawniona sporządzony na podstawie załącznika nr 6;

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000, 00 ( np. polisa ubezpieczeniowa opłacona).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby ( osobę) uprawnioną - załącznik nr 2
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawniona – załącznik nr 3
3) klauzula informacyjna RODO - oświadczenie składane na druku oferty
4) Wadium - wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. W przypadku ,gdy wadium zostało wniesione przelewem, zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy.
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, (jeżeli dotyczy) - w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

6) pełnomocnictwo z art. 58 ust. 2 ustawy, – Pzp (jeśli dotyczy)


7) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej ofertę – pełnomocnictwo dla osoby/ osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału.

8) wykaz rozwiązań równoważnych – ( jeśli dotyczy) wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne , jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem i normami. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji

9) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp. Jeśli oferta zawiera dokumenty, co których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione- wówczas oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie dokumentów
( z wyjątkiem określonych w art.18 ust.3 ustawy Pzp) wszystkim zainteresowanym. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji
10) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) w takim przypadku należy również złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w pkt XVII ust. 1
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kliku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
56 8258 0005 2000 0017 6965 0001 w BS Mykanów
z dopiskiem „ wadium dla zamówienia:”


pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów”
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie ( wykonawcy),beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu jest Gmina Mykanów ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- kwotę gwarancji / poręczenia;
- termin ważności gwarancji/ poręczenia;
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt. 3, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1 – 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się (konsorcja, spółki cywilne) mają obowiązek złożyć zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni z nich. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w
postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr. 7 do SWZ § 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.