eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCHOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH,
ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320524190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 38

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943726721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.szczecinek.pl/index.php?kategoria=2&podkategoria=0

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH,
ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e3875d7-9044-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e3875d7-9044-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami SWZ i obowiązującym prawem

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L
2016.119.1, dalej - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
13
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ul. Kościuszki
38 78-400 Szczecinek ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpital w Szczecinku sp. z o.o. jest Pan Paweł
Pęcherzewski, email: iod@szpital.szczecinek.pl tel: 94 37 26 733;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 24/2022 DOSTAWA
ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA
ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW
ZUŻYWALNYCH prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 , dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1. Szczepy wzorcowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego
warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej
formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją
przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w
górę).
4. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
będzie stosował niżej podane kryteria:
11
1. Cena oferty brutto - 60 %
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru - 40%
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”
zostanie obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów,
gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin
realizacji zamówienia – dostawa towaru”, - liczony od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia,
do skutecznego dostarczenia do magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący
sposób: Za każdy dzień poniżej 7 dni roboczych Zamawiający przyzna 10 pkt, tj:
7 dni – 0 pkt,
6 dni – 10 pkt,
5 dni – 20 pkt,
4 dni – 30 pkt,
1-3 dni – 40pkt.
Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu cenowym (pod opisem
pakietu), a następnie w kolumnę nr 4 formularza ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje
przyznanie „0” punktów w tym kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty
oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość
zdobytych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2. Testy kasetkowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego
warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej
formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją
przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w
górę).
4. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
będzie stosował niżej podane kryteria:
11
1. Cena oferty brutto - 60 %
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru - 40%
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”
zostanie obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów,
gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin
realizacji zamówienia – dostawa towaru”, - liczony od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia,
do skutecznego dostarczenia do magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący
sposób: Za każdy dzień poniżej 7 dni roboczych Zamawiający przyzna 10 pkt, tj:
7 dni – 0 pkt,
6 dni – 10 pkt,
5 dni – 20 pkt,
4 dni – 30 pkt,
1-3 dni – 40pkt.
Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu cenowym (pod opisem
pakietu), a następnie w kolumnę nr 4 formularza ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje
przyznanie „0” punktów w tym kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty
oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość
zdobytych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3. Surowice i lateksy - diagnostyka układu pokarmowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego
warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej
formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją
przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w
górę).
4. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
będzie stosował niżej podane kryteria:
11
1. Cena oferty brutto - 60 %
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru - 40%
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”
zostanie obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów,
gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin
realizacji zamówienia – dostawa towaru”, - liczony od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia,
do skutecznego dostarczenia do magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący
sposób: Za każdy dzień poniżej 7 dni roboczych Zamawiający przyzna 10 pkt, tj:
7 dni – 0 pkt,
6 dni – 10 pkt,
5 dni – 20 pkt,
4 dni – 30 pkt,
1-3 dni – 40pkt.
Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu cenowym (pod opisem
pakietu), a następnie w kolumnę nr 4 formularza ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje
przyznanie „0” punktów w tym kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty
oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość
zdobytych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4. Odczynniki oraz dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych dla OAIT i SOR

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego
warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej
formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją
przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w
górę).
4. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
będzie stosował niżej podane kryteria:
11
1. Cena oferty brutto - 60 %
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru - 40%
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”
zostanie obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów,
gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin
realizacji zamówienia – dostawa towaru”, - liczony od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia,
do skutecznego dostarczenia do magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący
sposób: Za każdy dzień poniżej 7 dni roboczych Zamawiający przyzna 10 pkt, tj:
7 dni – 0 pkt,
6 dni – 10 pkt,
5 dni – 20 pkt,
4 dni – 30 pkt,
1-3 dni – 40pkt.
Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu cenowym (pod opisem
pakietu), a następnie w kolumnę nr 4 formularza ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje
przyznanie „0” punktów w tym kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty
oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość
zdobytych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

oświadczenie, że oferowane wyroby posiadają dokumenty wymagane przez polskie
prawo na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia na terenie RP – zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik
nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenie, że oferowane wyroby posiadają dokumenty wymagane przez polskie
prawo na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia na terenie RP – zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik
nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w pkt IX SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi1 wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.