eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorskąOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384368691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Szkolne 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kegw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kegw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a348366-8e9e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035479/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW na obiektach objętych ochroną konserwatorską

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a348366-8e9e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1a348366-8e9e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach opisanych w pkt 6 poniżej za pomocą poczty elektronicznej:
zamowienia@kegw.krakow.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .
1.5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
1.6. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (zamowienia@kegw.krakow.pl) za wyjątkiem składania i
wycofania oferty, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę e- Zamówienia. Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją
udokumentować.
1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Szczegółowe uregulowania w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/XII/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia są usługi obejmujące wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych instalacji
fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii, zgód, pozwoleń i decyzji
administracyjnych zezwalających na realizację projektów.
Zamówienie będzie realizowane z podziałem na 2 części:
Część I - Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8, 30-383 Kraków,
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)
• Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09332000-5 - Instalacje słoneczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia są usługi obejmujące wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych instalacji
fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii, zgód, pozwoleń i decyzji
administracyjnych zezwalających na realizację projektów.
Zamówienie będzie realizowane z podziałem na 2 części:
Część II - Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-764 Kraków.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)
• Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09332000-5 - Instalacje słoneczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (identyczne dla każdej z części), tj.:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w następującym zakresie:
Wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20 kW lub 20 kWp każda, wykonanych na obiektach objętych ochroną konserwatorską.
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) Projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającego również
doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej 20 kW lub 20 kWp dla budynku będącego pod nadzorem konserwatora zabytków,
b) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoby ta winny być wpisane na listę członków samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający nie wymaga sumowania warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość, że Wykonawca dysponuje różnymi osobami spełniającymi wspólnie powyższe wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)
Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór
wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze
wzorem załącznik nr 9 do SWZ.
3) (Jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 10 do SWZ)
4) (Jeżeli dotyczy): Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na
zdolnościach technicznych lub zawodowych zgodnie z wymaganiami pkt 8.10 – 8.11 SWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składane na podstawie art. 125 ustawy Pzp tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację Umowy - w
zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto nie
ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie kwota podatku VAT, poszczególne ceny jednostkowe brutto i kwota wynagrodzenia brutto;
c) zmian przewidzianych przez Ustawę Prawo zamówień publicznych w art. 455 Pzp.
d) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do
wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres
przewidziany w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, zezwoleń i uzgodnień
oraz będzie miało wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu
Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie
aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności
faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone
za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez
Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów.
3. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwość zmiany osób wskazanych w liście osób
wykonującej zadanie i/lub rozszerzenie listy, na osobę/y o kwalifikacjach nie gorszych niż zaproponowane w postępowaniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.