eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta KoninaOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f37404df-9034-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038956/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina. Zakres prac obejmuje:
1.1. konserwację sieci oświetleniowej obejmującej m.in. przewrócenie sprawności punktów świetlnych, regulację montażu
opraw i wysięgników, pionowanie słupów, regulację zegarów astronomicznych, pomiary elektryczne, wymianę bezpieczników,
1.2. remonty obejmujące wymianę oraz naprawę m.in. opraw oświetleniowych, słupów, fundamentów, kabli, zegarów astronomicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zawartych w przedmiarach. Zakres prac obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Usługi te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu, dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ust. 1ustawy, podwykonawstwa, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania. Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że będzie realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
Udzielenie zamówień uzależnione będzie od faktu posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
3. Oferta, która spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji
przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
1.1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie wykonał minimum jedną pracę o wartości brutto nie mniejszej niż 60 000,00 zł., w zakresie prac konserwacyjno -remontowych dotyczących oświetlenia lub min. 1 pracę o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00 zł., w zakresie budowy
lub przebudowy oświetlenia ulicznego lub drogowego.
1.2. Będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia.
Uwaga: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia
obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12.1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1.3. Będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, instalacji oświetlenia ulicznego tj. Świadectwo kwalifikacji SEP–Eksploatacja („E”) grupa 1.
1.4. Będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, pomiarów sieci oświetlenia ulicznego tj. Świadectwo kwalifikacji SEP – Dozór („D”) grupa 1.
Uwaga: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za eksploatację oraz dozór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
dla sieci oświetlenia ulicznego, Zamawiający uznaje wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1.5. Będzie dysponował co najmniej 2 osobami, które mają ukończone szkolenie w zakresie dawania poleceń i sygnałów
uczestnikom ruchu drogowego zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.
1.6. Będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń technicznych (sprzętu) takich
jak: podnośnik koszowy (1szt.), samochód dostawczy lub ciężarowy z przyczepą dłużycową (1szt.), zestaw do lokalizacji
uszkodzeń kabli (1szt.).
UWAGA:
Określone charakterystyki maszyn i urządzeń należy traktować jako minimalne wymagane przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww wykaz
dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokumenty składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.
3. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.4. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.5. Formularz cenowy na Załączniku nr 6 do SWZ.
1.6. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót.
1.7. Zestawienie kosztów zadania na Załączniku nr 10 do SWZ.
1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
1.9. Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące
wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.4. Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żąda przedstawienia kopii umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie. Adres strony https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej i przekroczenia ww. daty początkowej, w jej miejsce wstąpi data podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.