eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczółki › Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w PszczółkachOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję
dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191076390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 4

1.5.2.) Miejscowość: Pszczółki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-032

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6829450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolapszczolki@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppszczolki.intertczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję
dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b419883a-9041-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081972/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b419883a-9041-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b419883a-9041-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania OFERT, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa
się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym* lub podpisem osobistym* (* w przypadku postepowań o wartości mniejszej niż progi unijne) - mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b419883a-9041-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający tj. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach z siedzibą: 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Patrycję Linda-Gorkę.
* w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.261.2.2023.MK pn. Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach”
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.2.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPA, na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach odbioru):
1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki (nr punktu poboru: 8018590365500027382221)
2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki (nr punktu poboru: 8018590365500018989576)
2.Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi:
654.262 kWh.
3.Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD), odrębnie dla każdego miejsca odbioru.
4.Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców.
5. Dostarczenie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało terminowe dokonanie wszelkich czynności
i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.
7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w terminie od 01.01.2024 r. Zamawiający przekaże wszelkie brakujące dane
do uzupełnienia wniosków Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
9. Dostarczone paliwo gazowe będzie wykorzystywane do celów opałowych w przypadku punktu poboru (nr punktu poboru na ul. Pomorskiej 25 - 8018590365500018989576); (nr punktu poboru na ul. Szkolnej 4 - 8018590365500027382221). Wszystkie punkty poboru gazu, są zwolnione z podatku akcyzowego. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupione gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu
o umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego dla odbiorcy niebędącego konsumentem, pobierającego paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 232.808 kWh. Termin obowiązywania aktualnych umów: 31.12.2023 r.
11. Dane OSD: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (stawki dystrybucyjne należy przyjąć dla obszaru taryfowego gdańskiego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną:
- koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022r. poz. 1385, ze zm.);
- koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022r. poz. 1385, ze zm.) lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 1385, ze zm.);
3) ważną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 1385, ze zm.) lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze,
na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:.
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (w tym rozpoczęcia) jest możliwa w przypadku:
a) gdy nie nastąpi pozytywne zakończenie procedury zmiany sprzedawcy, lub procedura zmiany sprzedawcy z przyczyn niezależnych od Stron przedłuża się;
b) zmiany warunków atmosferycznych, w szczególności klęsk żywiołowych uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu zamówienia, w tym przypadku termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania tych niekorzystnych warunków atmosferycznych;
c) innych przyczyn skutkujących niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową w tym przypadku termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania tych przyczyn.
2) Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT,
jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert – Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
b) zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego certyfikatu w okresie obowiązywania umowy;
c) zmiany wysokości opłaty stałej za usługę sieciową lub opłaty zmiennej za usługę sieciową w trakcie trwania umowy wynikającej ze zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa URE;
d) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia dostawy.
3) Pozostałe rodzaje możliwych zmian:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiany przepisów prawa, mające wpływ na obniżenie kosztów realizacji umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego. Zmiana będzie miała wpływ na wartość umowy;
c) zmiany dotyczące zwiększenia zapotrzebowania na dostawę i dystrybucje gazu. Rozliczanie za zużyty gaz odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie
tj. wg cen wskazanych w ofercie przez cały okres realizacji umowy;
d) zmiana grupy taryfowej (w przypadku zmiany grupy taryfowej na grupę taryfową, która nie została wyceniona w ofercie Wykonawcy, zastosowanie znajdą ceny obowiązujące
w cenniku Wykonawcy na dzień dokonania zmiany i będą niezmienne do upływu okresu jej trwania),
e) zmiany mocy umownej, w szczególności w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku np. ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacją;
f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w szczególności na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych dokonanych
w trakcie realizacji umowy;
g) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
h) zmiana miejsca odbioru;
i) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
j) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową;
k) zmiana nr konta bankowego.
4) Zmiany może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zmawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b419883a-9041-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.