eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek-Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c601a3b-9020-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065306/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/856977

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica .Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ww.
platformy. Oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń
lub wniosków, składane są przez Wykonawcę za pomocą Platformy Zakupowej. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w
przypadku braku działania Platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z
zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres e-mail:
kancelaria@um.olesnica.pl lub b.strzala@um.olesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica
tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub
wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowej. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
3, Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy wyłapania bezdomnych zwierząt, ich transportu oraz opieki przed przewiezieniem ich do schroniska. Zamówienie obejmuje:
• całodobowa gotowość do wyłapywania bezdomnych zwierząt w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy;
• wyłapanie bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska;
• przetrzymywanie zwierząt polegające na opiece nad nimi i ich utrzymaniu.
2. Warunki wykonania zamówienia:
1) Wykonawca udostępnienia numeru telefonu pod którym Zamawiający i podmioty przez niego wskazane, będą zgłaszać potrzebę wykonania przedmiotu zamówienia. Numer ten będzie dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu (również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy).
2) Czas reakcji (podjęcie działań zmierzających do wyłapania zwierzęcia w miejscu jego przebywania) od zgłoszenia w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie, lecz nie dłuższym niż 2 godziny.
3) Wyłapanie zwierzęcia przez Wykonawcę następuje natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia jeżeli dotyczy ono zwierzęcia stwarzającego poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, w szczególności zachowujące się agresywnie albo którego zachowanie lub wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą.
4) Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadają im cierpienia.
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie w razie potrzeby pomocy lekarsko-
-weterynaryjną podczas przeprowadzanej akcji wyłapania i transportu zwierząt.
6) Po wyłapaniu Wykonawca poddaje zwierzę oględzinom, których celem jest ustalenie danych jego właściciela lub opiekuna. W przypadku ustalenia danych właściciela lub opiekuna Wykonawca informuje go o miejscu przetrzymywania zwierzęcia i niezwłocznie przekaże zwierzę. Wydanie zwierzęcia następuje na terenie Oleśnicy o każdej porze doby, siedem dni w tygodniu (również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy) co zostanie stwierdzone protokołem.
7) Wykonawca przesyła Zamawiającemu informację e-mailem maksymalnie do godziny 1200 następnego dnia roboczego od dnia zaistnienia zdarzenia o każdym wyłapanym zwierzęciu, każdym wydanym zwierzęciu, każdym padłym lub uśpionym zwierzęciu.
8) Wykonawca będzie transportował zwierzęta, w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt, do prowadzonego przez siebie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
9) Miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska jest prowadzone i utrzymywane przez Wykonawcę. Warunki w miejscu przetrzymywania:
• co najmniej 10 kojców chroniących zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała. Ściany, podłogi i drzwi kojców powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt, z trwałych materiałów umożliwiających mycie i odkażanie oraz niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt,
• czyszczenie co najmniej raz dziennie pomieszczeń i kojców, w których są utrzymywane zwierzęta, w tym również urządzeń do pojenia i karmienia.
• przeprowadzanie dezynsekcji pomieszczeń w których przebywają zwierzęta, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
• zapewnienie stałego dostępu dla zwierząt do wody zdatnej do picia,
• karmienie zwierząt nie rzadziej niż raz dziennie odpowiednią dla nich karmą lub według zaleceń lekarza weterynarii,
• zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym i rannym,
• codzienna pielęgnacja zwierzęcia zapewniana poprzez kontrolę dobrostanu, czesanie i w zależności od kondycji zwierzęcia kąpiel,
• codzienny spacer zwierzęcia, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala.
10) Wykonawca transportuje wyłapane zwierzęta do wskazanego przez Zamawiającego lekarza weterynarii najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty wyłapania.
11) Zwierzęta są przetrzymywane pod opieką Wykonawcy do czasu przekazania ich do schroniska, prawowitemu właścicielowi, jak również w sytuacji, gdy przekazanie nastąpi w inne miejsce uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.
12) Wykonawca zobowiązany jest do założenia każdemu wyłapanemu zwierzęciu i aktualizowanie na bieżąco karty informacyjnej według wzoru określonego przez Zamawiającego.
13) W przypadku konieczności dokonania zabiegu ratującego życie lub zdrowie zwierzęcia, jak również pozostawienia go na okres leczenia w innym podmiocie leczniczym niż ten z którym Zamawiający ma zawartą umowę, Zamawiający musi najpierw wyrazić zgodę na podjęcie leczenia w danym podmiocie. Rozliczenie za leczenie zwierzęcia dokonuje się bezpośrednio między Zamawiającym, a podmiotem leczniczym.
14) Wykonawca naprawi bądź pokryje koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy. Za szkody w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca.

Uśrednione dane ilościowe w skali roku dotyczące realizacji ww. zamówienia:
Opis zadań do realizacji w ramach zamówienia Jednostka Ilości w roku
Całodobowa gotowość do wyłapywania zwierzęcia miesiąc 12
Wyłapane zwierzęta bezdomne sztuka 95
Czas przebywania wszystkich zwierząt w miejscu przetrzymania przed przewiezieniem do schroniska dzień 1 219

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0 - Usługi psiarni

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający zrezygnował z podziału zamówienia na części dlatego, iż na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753) umowa na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
W związku z tym, iż prawodawca wymaga, aby zadania związane z wyłapaniem, przewozem/transportem i przetrzymaniem zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska były zawarte w umowie z jednym podmiotem, zasadne jest ogłoszenie tylko jednego postępowania na realizację wszystkich wyżej opisanych zadań.

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz:
1) nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
2) nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
3) nie przewiduje:
a) udzielania zamówień, o którym mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
b) zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
c) rozliczenia w walutach obcych,
d) aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
f) określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
g) zastrzeżenia możliwości ubiegania się i udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
h) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia..

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z rozdz. XI SWZ i ogłoszeniem
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca musi posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005 z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1)
b) musi posiadać zezwolenie udzielone w formie decyzji na prowadzenie działalności o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519),
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował: min. 2 osobami, posiadającymi licencje
dla kierowców i osób obsługujących zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE
oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1),.
b) Dysponuje następującym sprzętem:
 miejscem przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, które spełnia warunki określone w
Opisie Przedmiotu Zamówienia
 1 szt. - specjalistyczny środek transportu dopuszczony przez powiatowego lekarza weterynarii do przewozu zwierząt i
ujawniony w rejestrze zezwoleń przewoźników wydanych zgodnie z artykułem 10 lub artykułem 11 rozporządzenia nr 1/2005
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1), 2 szt. -
Transporter kenelowy, większy dla psów, 5 szt. - Transporter mniejszy dla kotów i małych psów, 1 szt. - Żywołapka do
łapania kotów, 1 szt. - Żywołapka do łapania psów, 1 szt. - Podbierak do łapania zwierząt do max 20 kg,1 szt. - Duża siatka
do łapania.
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia
6. Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według
załącznika nr 7 do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. XII SWZ i ogłoszeniu:
a) zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1)
b) zezwolenie udzielone w formie decyzji na prowadzenie działalności o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ¬– według załącznika nr 5 do SWZ;
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Wykaz sprzętu) – zgodnie z załącznikiem nr 5a do
SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Następujące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ za wyjątkiem dokumentów
wymaganych od oferenta z najkorzystniejszą ofertą.
5) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) – jeśli dotyczy
6) Pozostałe dokumenty wymagane ustawą oraz SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców przed zawarciem umowy, b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856977

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.