eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek-Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/844981

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica oraz objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b482b65e-7ef0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065306/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00485865

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/17/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wyłapania bezdomnych zwierząt, ich transportu oraz opieki przed przewiezieniem ich do schroniska. Zamówienie obejmuje:
• całodobowa gotowość do wyłapywania bezdomnych zwierząt w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy;
• wyłapanie bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska;
• przetrzymywanie zwierząt polegające na opiece nad nimi i ich utrzymaniu.
2. Warunki wykonania zamówienia:
1) Wykonawca udostępnienia numeru telefonu pod którym Zamawiający i podmioty przez niego wskazane, będą zgłaszać potrzebę wykonania przedmiotu zamówienia. Numer ten będzie dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu (również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy).
2) Czas reakcji (podjęcie działań zmierzających do wyłapania zwierzęcia w miejscu jego przebywania) od zgłoszenia w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie, lecz nie dłuższym niż 2 godziny.
3) Wyłapanie zwierzęcia przez Wykonawcę następuje natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia jeżeli dotyczy ono zwierzęcia stwarzającego poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, w szczególności zachowujące się agresywnie albo którego zachowanie lub wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą.
4) Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadają im cierpienia.
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie w razie potrzeby pomocy lekarsko-
-weterynaryjną podczas przeprowadzanej akcji wyłapania i transportu zwierząt.
6) Po wyłapaniu Wykonawca poddaje zwierzę oględzinom, których celem jest ustalenie danych jego właściciela lub opiekuna. W przypadku ustalenia danych właściciela lub opiekuna Wykonawca informuje go o miejscu przetrzymywania zwierzęcia i niezwłocznie przekaże zwierzę. Wydanie zwierzęcia następuje na terenie Oleśnicy o każdej porze doby, siedem dni w tygodniu (również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy) co zostanie stwierdzone protokołem.
7) Wykonawca przesyła Zamawiającemu informację e-mailem maksymalnie do godziny 1200 następnego dnia roboczego od dnia zaistnienia zdarzenia o każdym wyłapanym zwierzęciu, każdym wydanym zwierzęciu, każdym padłym lub uśpionym zwierzęciu.
8) Wykonawca będzie transportował zwierzęta, w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt, do prowadzonego przez siebie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
9) Miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska jest prowadzone i utrzymywane przez Wykonawcę. Warunki w miejscu przetrzymywania:
• co najmniej 10 kojców chroniących zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała. Ściany, podłogi i drzwi kojców powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt, z trwałych materiałów umożliwiających mycie i odkażanie oraz niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt,
• czyszczenie co najmniej raz dziennie pomieszczeń i kojców, w których są utrzymywane zwierzęta, w tym również urządzeń do pojenia i karmienia.
• przeprowadzanie dezynsekcji pomieszczeń w których przebywają zwierzęta, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
• zapewnienie stałego dostępu dla zwierząt do wody zdatnej do picia,
• karmienie zwierząt nie rzadziej niż raz dziennie odpowiednią dla nich karmą lub według zaleceń lekarza weterynarii,
• zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym i rannym,
• codzienna pielęgnacja zwierzęcia zapewniana poprzez kontrolę dobrostanu, czesanie i w zależności od kondycji zwierzęcia kąpiel,
• codzienny spacer zwierzęcia, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala.
10) Wykonawca transportuje wyłapane zwierzęta do wskazanego przez Zamawiającego lekarza weterynarii najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty wyłapania.
11) Zwierzęta są przetrzymywane pod opieką Wykonawcy do czasu przekazania ich do schroniska, prawowitemu właścicielowi, jak również w sytuacji, gdy przekazanie nastąpi w inne miejsce uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.
12) Wykonawca zobowiązany jest do założenia każdemu wyłapanemu zwierzęciu i aktualizowanie na bieżąco karty informacyjnej według wzoru określonego przez Zamawiającego.
13) W przypadku konieczności dokonania zabiegu ratującego życie lub zdrowie zwierzęcia, jak również pozostawienia go na okres leczenia w innym podmiocie leczniczym niż ten z którym Zamawiający ma zawartą umowę, Zamawiający musi najpierw wyrazić zgodę na podjęcie leczenia w danym podmiocie. Rozliczenie za leczenie zwierzęcia dokonuje się bezpośrednio między Zamawiającym, a podmiotem leczniczym.
14) Wykonawca naprawi bądź pokryje koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy. Za szkody w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca.

Uśrednione dane ilościowe w skali roku dotyczące realizacji ww. zamówienia:
Opis zadań do realizacji w ramach zamówienia Jednostka Ilości w roku
Całodobowa gotowość do wyłapywania zwierzęcia miesiąc 12
Wyłapane zwierzęta bezdomne sztuka 95
Czas przebywania wszystkich zwierząt w miejscu przetrzymania przed przewiezieniem do schroniska dzień 1 219

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0 - Usługi psiarni

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający zrezygnował z podziału zamówienia na części dlatego, iż na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753) umowa na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
W związku z tym, iż prawodawca wymaga, aby zadania związane z wyłapaniem, przewozem/transportem i przetrzymaniem zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska były zawarte w umowie z jednym podmiotem, zasadne jest ogłoszenie tylko jednego postępowania na realizację wszystkich wyżej opisanych zadań.

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz:
1) nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
2) nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
3) nie przewiduje:
a) udzielania zamówień, o którym mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
b) zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
c) rozliczenia w walutach obcych,
d) aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
f) określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
g) zastrzeżenia możliwości ubiegania się i udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
h) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

art. 255 pkt. 3 ustawy, bowiem oferta z najniższą ceną w postępowaniu (231 830,00 PLN) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.