eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko" polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9da3337-9040-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065197/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.2)Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.5)Okres przechowywania danych:a)w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia za- kończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b)w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:-przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,-dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,-w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.8)Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)Nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod- stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.22.2023.RD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i polegająca na remoncie nawierzchni drogi
2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D od m. Orzeszków do DW 334 (m. Konary), na następujących odcinkach drogi:
-m. Orzeszków (koniec nawierzchni brukowej) do mostu na rz. Jezierzyca, dł. 995 m
-od skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszków) do skrzyżowania z drogą leśną gruntową, dł. 282 m
-od drogi leśnej gruntowej do DW 334 (m. Konary), dł. 948 m
3. Zakres zamówienia podzielony został na etapy:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami administracyjnymi, zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych oraz projektem organizacji ruchu.
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi na czas robót zgodnie z projektem.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych itp., oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych i uzyskanie zaświadczenie o braku sprzeciwu organu.
2) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) jak również opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie zarządzającym ruchem.
3) Zamawiający nie posiada stanowiska Konserwatora Zabytków, jeżeli zaistnieje taka konieczność Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na etapie projektowania stanowiska/opinii Konserwatora Zabytków. W przypadku wskazania obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego Wykonawca w zakresie robót taki nadzór zapewni.
4) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta i zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji.
5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
6) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
6. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentach zamówienia , tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami i ewentualnymi odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
Szczegółowy opis w Rozdz. 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:

l.p. Kryterium Waga – udział w ocenie
1. Cena (C) 60% = 60 pkt
3. Okres gwarancji i rękojmi (G) 40% = 40 pkt

1) Kryterium „Cena” (C)
Ocena w ramach kryterium będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 18 SWZ i podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C bad) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „Cena”
C min – wartość brutto przedstawiona w najkorzystniejszej pod tym względem ofercie, czyli
najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
C bad – cena brutto w badanej ofercie

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium „cena” zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2) Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (G)
Ocena w ramach kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi.
Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Wykonawca, który zaoferował:
a) okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy (wymagane) otrzymuje – 0 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi minimum 48 miesięcy otrzymuje – 20 pkt
c) okres gwarancji i rękojmi minimum 60 miesięcy otrzymuje – 40 pkt

-W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
-Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
-Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji, to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy, tj. np. za 38 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą; np. za 49 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
-Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
4. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: Kryterium Cena + Kryterium Okres Gwarancji i Rękojmi.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach wszystkich ustalonych kryteriów. Ocenie podlegać będą oferty nie podlegające odrzuceniu.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:
Wiedza i doświadczenie Wykonawcy
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie projektowe w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1,0 km
i
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto.
-jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia z zastosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”
lub
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedno zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1,0 km i wartości min. 500.000,00 zł brutto.
Wykonawca nie może sumować usług/robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku usług i robót na wezwanie Zamawiającego.
d) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona
Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:
-Projektantem branży drogowej, który:
-posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-pełnił funkcję projektanta w specjalności drogowej przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub remontu drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o dł. min. 1,0 km - co najmniej jednego zdania projektowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji/dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych.
-Kierownikiem robót budowlanych, który:
-posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-posiada min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień,
-pełnił funkcję Kierownika budowy/robót budowlanych przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 500.000,00 zł brutto, od rozpoczęcia robót do ich zakończenia na stanowisku Kierownika budowy/robót budowlanych i należy do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez zakończenie robót należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług projektowych, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 litera a) lub c), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ;
b) Wykaz robót budowlanych, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 litera b) lub c) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ,
c) Wykaz osób, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 litera d), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki:
1) Formularz ofertowy – załączniki nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – załączniki nr 2 do SWZ .
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załączniki nr 3 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – załączniki nr 5 do SWZ.
6) W celu potwierdzenia, że oso ba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda o d Wykonawcy złożenia wraz z ofertą:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).
8) Potwierdzenie wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, wraz z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy.
5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 musi spełniać warunki:
1) musi wskazywać Zamawiającego – Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, jako beneficjenta wadium,
2) musi posiadać nazwę i numer postępowania,
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 98 ust. 6 ustawy Pzp,
4) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej,
5) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
6) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich nr 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne na wyżej wskazanym rachunku bankowym zostały zaksięgowane przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nie przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia.
2. Zaliczka zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym termin złożenia wniosku o wypłatę zaliczki nie może być krótszy niż 14 dni od dnia faktycznego rozpoczęcia robót.
3. Zaliczka jest płatna a conto zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy – rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie o jej kwotę nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
Szczegóły zostały zawarte we wzorze umowy – załączniku nr 9 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, zezwalającego na prowadzenie robót budowlanych – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania robót budowlanych - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.