eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i koszeniem pasa drogowegoOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i koszeniem pasa drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 327227903

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i koszeniem pasa drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ae8e4f4-9032-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048567/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Bieżące utrzymanie zielenie i publicznych terenów gminnych wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych , koszy wolnostojących i koszeniem pasa drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pilchowice.ezamawiajacy.pl/pn/pilchowice/demand/137127/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://pilchowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania, złożenie oferty wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu poprzez link: https://pilchowice.ezamawiajacy.pl, lub bezpośrednio na https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl w celu zalogowania lub utworzenia bezpłatnego konta – UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej;
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się z przedstawicielem Platformy pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
3) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ poprzez zakładkę „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, przeznaczona do konkretnego Wykonawcy, będzie przekazywana w formie elektronicznej na pośrednictwem Platformy bezpośrednio do tego Wykonawcy.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy tj:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub nowsza, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub nowsze;
3) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html; xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMlenc.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, e-mail: ug@pilchowice.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Pan Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie Zadania 1 przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni i gminnych terenów publicznych w Gminie Pilchowice polegające na koszeniu i pielęgnacji trawników, pielęgnacji roślin i krzewów, utrzymaniu istniejących alejek, utrzymaniu w czystości i konserwacji urządzeń znajdujących się na powierzonym terenie, sprzątaniu, opróżniania i utrzymaniu w czystości koszy na śmieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach prawa opcji:
Zamawiający zakłada możliwość zlecenia dodatkowych usług koszenia gruntów wraz z wywozem biomasy, na terenach nie ujętych w Wykazach – do powierzchni 15 000 m2.
Zamawiający pozostaje uprawniony do zlecenia dodatkowych usług koszenia wraz z wywozem biomasy do łącznej powierzchni stanowiącej jednokrotność terenu wykazanego w Wykazach (Załączniku nr 1 i 2 do OPZ dla Zadania 1).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie obowiązywania umowy;
2) zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego;
3) skorzystanie z prawa opcji będzie uzależnione od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego;
4) Zamawiający, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień;
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem do umowy – zamówieniem;
6) Zamawiający zastrzega, że czas na podjęcie realizacji Zadania 1 w ramach prawa opcji od momentu przesłania oświadczenia woli – zamówienia przez Wykonawcę, nie może przekroczyć 7 dni;
7) Zamawiający zastrzega, że czas na podjęcie realizacji Zadania 5 w ramach prawa opcji od momentu przesłania oświadczenia woli – zamówienia przez Wykonawcę, nie może przekroczyć terminu w którym Wykonawca zadeklarował przystąpienie do realizacji usługi w ofercie (maksymalnie 3 dni);
8) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (dalej: Wzorze umowy) stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ i załącznikach do umowy;
9) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ZAKRESIE ZADANIA 1
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Aspekty środowiskowe 40%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt. 1 będą liczone, przyznawane według poniższych wzorów:
Numer kryterium Wzór
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60
Cbad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2. Aspekty środowiskowe:
0 (zero) pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony spełniających normę EURO 5 lub EURO 6 – 0 punktów;
1 (jeden) pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 5 – 10 punktów;
1 (jeden) pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 6 – 20 punktów;
2 (dwa) pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony, spełniające normę EURO 5 – 20 punktów;
2 (dwa) pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony, z których jeden spełnia normę EURO 5 a drugi spełnia normę EURO 6 – 30 punktów;
2 (dwa) pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony spełniające normę EURO 6 – 40 punktów.
3. W kryterium „Aspekty środowiskowe” pod uwagę będzie brana zaoferowana przez Wykonawcę ilość pojazdów oraz rodzaj spełniających przez te pojazdy normy emisji spalin. Ocena w tym zakresie prowadzona będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty, w którym Wykonawca wskaże jaką normę emisji spalin spełniają wymagane przez Zamawiającego pojazdy, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Jeżeli pojazdy Wykonawcy nie spełniają żadnej z wymienionych norm emisji spalin, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
4. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie Zadania 2 przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice zlokalizowanych w Stanicy, Wilczy i Żernicy, polegające na wykonywaniu usługi sprzątania i koszenia terenu, utrzymania w czystości wiat przystankowych, pielęgnacji zieleni urządzonej, konserwacji obiektów wraz z utylizacją powstałych odpadów, opróżnianiu i utrzymaniu w czystości koszy na śmieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ZAKRESIE ZADANIA 2
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Aspekty środowiskowe 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt.1. powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Numer kryterium Wzór
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60
Cbad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2. Aspekty środowiskowe:
za wymagany pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 5 – 20 pkt;
za wymagany pojazd o macie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 6 – 40 pkt;
3. W kryterium „Aspekty środowiskowe” pod uwagę będzie brany rodzaj normy emisji spalin jaką spełnia zaoferowany przez Wykonawcę pojazd. Ocena w tym zakresie prowadzona będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty, w którym Wykonawca wskaże jaką normę emisji spalin spełniają wymagane przez Zamawiającego pojazdy, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Jeżeli pojazdy Wykonawcy nie spełniają żadnej z wymienionych norm emisji spalin, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
4. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie Zadania 3 przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice polegające na sprzątaniu przystanków z wiatą oraz bez wiaty wraz z opróżnianiem koszy na śmieci na przystanku, mycia wiat przystankowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ZAKRESIE ZADANIA 3
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Aspekty środowiskowe 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt.1. powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Numer kryterium Wzór
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

2. Aspekty środowiskowe:
za wymagany pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 5 – 20 pkt;
za wymagany pojazd o macie całkowitej do 3,5 tony spełniający normę EURO 6 – 40 pkt.
3. W kryterium „Aspekty środowiskowe” pod uwagę będzie brany rodzaj normy emisji spalin jaką spełnia zaoferowany przez Wykonawcę pojazd. Ocena w tym zakresie prowadzona będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty, w którym Wykonawca wskaże jaką normę emisji spalin spełniają wymagane przez Zamawiającego pojazdy, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Jeżeli pojazdy Wykonawcy nie spełniają żadnej z wymienionych norm emisji spalin, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
4. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie Zadania 4 przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie wolnostojących koszy na śmieci na terenie Gminy Pilchowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ZAKRESIE ZADANIA 4
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Aspekty środowiskowe 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt.1. powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Numer kryterium Wzór
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60
Cbad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2. Aspekty środowiskowe:
za wymagany pojazd o ładowności do 3,5 tony spełniający normę EURO 5 – 20 pkt;
za wymagany pojazd o ładowności do 3,5 tony spełniający normę EURO 6 – 40 pkt.
3. W kryterium „Aspekty środowiskowe” pod uwagę będzie brany rodzaj normy emisji spalin jaką spełnia zaoferowany przez Wykonawcę pojazd. Ocena w tym zakresie prowadzona będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty, w którym Wykonawca wskaże jaką normę emisji spalin spełniają wymagane przez Zamawiającego pojazdy, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Jeżeli pojazdy Wykonawcy nie spełniają żadnej z wymienionych norm emisji spalin, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
4. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie Zadania 5 przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy w pasie drogowym oraz koszenie parkingów i placów gminnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach prawa opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania dwóch dodatkowych koszeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 do SWZ.
4. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie obowiązywania umowy;
2) zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego;
3) skorzystanie z prawa opcji będzie uzależnione od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego;
4) Zamawiający, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień;
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem do umowy – zamówieniem;
6) Zamawiający zastrzega, że czas na podjęcie realizacji Zadania 1 w ramach prawa opcji od momentu przesłania oświadczenia woli – zamówienia przez Wykonawcę, nie może przekroczyć 7 dni;
7) Zamawiający zastrzega, że czas na podjęcie realizacji Zadania 5 w ramach prawa opcji od momentu przesłania oświadczenia woli – zamówienia przez Wykonawcę, nie może przekroczyć terminu w którym Wykonawca zadeklarował przystąpienie do realizacji usługi w ofercie (maksymalnie 3 dni);
8) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (dalej: Wzorze umowy) stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ i załącznikach do umowy;
9) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ZAKRESIE ZADANIA 5
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas reakcji 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt.1. powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Numer kryterium Wzór
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60
Cbad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2. Czas reakcji:
3 dni – 0 punktów,
2 dni – 20 punktów,
1 dzień – 40 punktów,
3. Kryterium „czas reakcji” dotyczy czasu od wezwania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi przez Wykonawcę. Maksymalny czas reakcji wynosi do 3 dni.
W przypadku określenia czasu reakcji dłuższego niż maksymalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ.
Podanie czasu krótszego niż 1 dzień, nie będzie dodatkowo punktowane, Zamawiający przyjmie deklarowany w ofercie czas do umowy z Wykonawcą.
4. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1. powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zwanej dalej ustawą sankcyjną;
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania warunków określonych w art. 112 ustawy Pzp, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W zakresie Zadania 1, 2, 3 i 4: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
W zakresie Zadania 5: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Uwaga: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie Zadania 1:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu terenów zielonych, obejmującą swoim zakresem minimum koszenie gruntów oraz pielęgnację roślin i krzewów, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę/y, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:
- jedną osobę pełniącą funkcję gospodarza terenów zieleni, która ukończyła kurs z zakresu co najmniej pielęgnacji i konserwacji roślin i krzewów ozdobnych;
- jedną osobę dokonującą oprysków, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terenie RP;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. kwalifikacji przez jedną osobę.
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj.:
- minimum 2 pojazdami lub ciągnikami z przyczepą o masie całkowitej do 3,5 t, w tym minimum 1 pojazdem ze zbiornikiem do podlewania;
- kosiarką bijakową tylną lub boczną;
- kosiarką samojezdną zbierającą;
- kosiarka pchaną z koszem;
- minimum 2 wykaszarkami;
- piłą mechaniczną;
- nożycami do żywopłotu;
- piłą ręczną typu „lisi ogon”;
- dmuchawą plecakową;
- opryskiwaczem.
W zakresie Zadania 2:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu terenów zielonych, obejmującą swoim zakresem minimum koszenie gruntów oraz pielęgnację zieleni urządzonej, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę/y, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:
- jedną osobę pełniącą funkcję gospodarza terenów zieleni, która ukończyła kurs z zakresu co najmniej pielęgnacji i konserwacji roślin i krzewów ozdobnych;
- jedną osobę dokonującą oprysków, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terenie RP.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. kwalifikacji przez jedną osobę.
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj.:
- minimum 2 pojazdami lub ciągnikami z przyczepą o masie całkowitej do 3,5 t, w tym minimum 1 pojazdem ze zbiornikiem do podlewania;
- kosiarką pchaną z koszem;
- wykaszarką;
- dmuchawą plecakową;
- opryskiwaczem;
- myjką ciśnieniową.
W zakresie Zadania 3:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości obiektów, o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj.: samochodem o masie całkowitej do 3,5 t.
W zakresie Zadania 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj.: samochodem o masie całkowitej do 3,5 t.
W zakresie Zadania 5:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę związaną z koszeniem traw, o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj.:
- 1 kosiarką bijakową boczną z funkcją mulczowania;
- 1 kosiarką bijakową na wysięgniku do 5m;
- 4 wykaszarkami ręcznymi;
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, prowadzonego przez Marszałka Województwa – dotyczy Zadania 1, 2, 3 i 4;
2) wykazu usług (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dotyczy Zadania 1, 2, 3 i 5;
3) wykazu osób (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Zadania 1 i 2;
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) – dotyczy Zadania 1, 2, 3, 4 i 5.
Okres 3 lat, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej, dotyczą usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w Rozdziale IX SWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi Załącznik nr 3.1. do SWZ.
2) oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1) składają odrębnie:
a) Wykonawca/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne)- w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony Formularz oferty - wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony Formularz cenowy - wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w dziale X pkt 4 SWZ;
5) oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.2. SWZ;
6) pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Załączniku nr 3.2. do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pilchowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia wynosi:
1) w zakresie Zadania 1: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 14.01.2024 r.;
2) w zakresie Zadania 2: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 14.01.2024 r.;
3) w zakresie Zadania 3: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 14.01.2024 r.
4) w zakresie Zadania 4: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 14.01.2024 r.
5) w zakresie Zadania 5: 40 tygodni licząc od dnia 01.03.2024 r.
2. Zamawiający pozostaje uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Termin realizacji Zadania 1 w ramach prawa opcji wynosi do 14 dni (w tym do 7 dni na podjęcie realizacji zadania w ramach zlecenia + do 7 dni na wykonanie zlecenia). Termin realizacji Zadania 5 w ramach prawa opcji wynosi do 6 dni (w tym do 3 dni na podjęcie realizacji zadania w ramach zlecenia + do 3 dni na wykonanie zlecenia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.