eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › PZP/4/2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
PZP/4/2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000841120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Rzymowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-697

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 022 843 88 81

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@dkkadr.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkkadr.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PZP/4/2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929eb635-9042-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021162/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy w latach 2024 - 2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-929eb635-9042-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia) oraz zakładce Centrum Pomocy dostępnymi dla wszystkich użytkowników Systemu.

12. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem (z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) należy przekazywać za pomocą Systemu (zakładka „Formularze”, następnie „Formularze do komunikacji”). Do komunikacji wymagane jest zarejestrowanie się w Systemie. Komunikacja jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika platformy. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego w Systemie konta. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek 1: dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne posiada:
1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) aktualnie obowiązującą Koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub, jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiada ważną Umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 do SWZ, w tym w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunek 2: dotyczy sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) zł. W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.

Warunek 3: dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 3 (trzy) kompleksowe dostawy energii elektrycznej odpowiadające swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się dostawę energii elektrycznej w ilości co najmniej 21 000 kWh miesięcznie przez minimum 12 miesiące na podstawie jednego zamówienia (umowy).

Zamawiający dopuszcza sumowanie okresów dostaw świadczonych przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w zakresie podstaw wykluczenia:
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
c. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b. aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanej podpisanej z dystrybutorem umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a. dokument (w szczególności polisa OC) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) zł;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a. wykaz wykonanych dostaw, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V Dziale II ust. 4 pkt 1 SWZ, według formularza określonego w Załączniku nr 6 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) sporządzony przez wykonawcę Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo do podpisywania Oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie;
3) pisemne zobowiązanie (jeżeli dotyczy) o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ);
4) oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ);
5) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
6) podpisaną Klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w Ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w Ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie Oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności Oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, zostaną wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia szczegółowej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich Ofercie musi być wskazane, który z nich będzie uprawniony do wystawienia dla Zamawiającego faktur za zrealizowanie przedmiotu umowy. Faktura może być wystawiona tylko przez podmiot tworzący konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT określonej w Ofercie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do wybranej Oferty, w sytuacji konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, w przypadku:
1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany właściwości technicznych punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego Wykonawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
4) wprowadzenia do stosowania nowych „Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego” zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz cennika Operatora Dystrybucyjnego Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy.
5) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) Zmiany przepisów Ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej Ustawy mających istotny wpływ na przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności dotyczących standardów jakości obsługi energii elektrycznej,
7) zmiany grup taryfowych przez Zamawiającego;
8) zmiany mocy umownej przez Zamawiającego;
9) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia lub opóźnia wykonanie w części lub całości zobowiązań;
10) nadzwyczajnych okoliczności, nie będących siłą wyższą, grożących rażącą stratą, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy;
11) zlecenia realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcy;
12) zmiany rozwiązań technicznych spowodowanych postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów;
2. W przypadkach, wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 12 powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy;
3) wprowadzenia podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.