eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 21

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 329 83 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.kuznik@rckik.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-722352cb-9043-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2.2.4

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.4 Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckikzg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu,
4. Sposób korzystania/instrukcja korzystania z Platformy dla Wykonawców znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
5. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
8. Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
• certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie "Osobisty").
10. Zamawiający określa następujące formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf, wielkość plików do 100 MB.
11. Zamawiający zaleca następujące formaty kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
• dokumenty w formacie .pdf należy podpisywać formatem PAdES,
• dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wewnętrznego w formacie XAdES,
• w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.
12. Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1797.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@rckik.zgora.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.).
3. Dostawą i świadczeniem usług dystrybucji energii elektryczne objęte są budynki przy ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, nr działki 258/2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
4. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną spełniającą standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:,:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy PZP) – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że:
a) posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną przez cały okres trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej),
lub
c) posiada ważną, obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. Enea Operator Sp. z o.o., na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą dostawę energii elektrycznej w zakresie umów kompleksowych do punktów poboru Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 3 pkt. 1 ustawy PZP) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP). - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 PZP):
• aktualną obowiązującą oraz ważną przez cały okres trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
• aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub złożenie oświadczenia o posiadaniu umowy zawartej z OSD na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się obiekt Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 1 PZP żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia; zgodnie z poniższymi wymaganiami. 2.W celu potwierdzenia warunku o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca dołączy do oferty Formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 4.3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust. 2 PZP).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Uwzględniając zapisy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej Umowy:
1) aneksu w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany terminu rozpoczęcia Umowy, dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia realizacji Umowy, ustala się ostateczny termin rozpoczęcia trwania umowy od dnia 31-01-2023 roku,
3) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 2) czas realizacji Umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
2. Uwzględniając zapisy art. 439 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa poniższe zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywaną przy pomocy wskaźnika waloryzacji o którym mowa w pkt 2).
2) Waloryzacja będzie odbywać się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.(zwany dalej GUS) – Tablica nr 1 / wyszczególnienie / Energia elektryczna/.
Przykładowy wskaźnik cen towarów i usług w październiku 2023 roku – tabela nr 1 / wyszczególnienie/ Energia: elektryczna
W sytuacji w której w/w wskaźnik jest niedostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
3) Wykonawca może w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów wnioskować o zmianę wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż raz w okresie trwania Umowy.
4) Waloryzacja dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca złożenia wniosku o waloryzację. Wartość wskaźników o których mowa
w pkt 2) ustalana jest za kolejny okres nie uwzględniony w poprzednich wnioskach.
5) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10,00% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert. Poziom zmiany cen określany jest na podstawie wskaźnika o którym mowa w pkt 2).
6) Zmiana cen nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Wymaga się, aby wniosek zawierał:
a) określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia,,
b) przedział czasowy uwzględniony do waloryzacji wynagrodzenia,
c) wskazanie daty od której ma obowiązywać waloryzacja wynagrodzenia,,
d) wnioskowaną wartość wskaźnika wzrostu cen podaną w %, zgodnie wymaganiami pkt 2),
e) sposób wyliczenia kwoty waloryzacji,
f) dokument/y potwierdzające przyjęty wskaźnik waloryzacji – komunikat/y Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obejmujące przyjęty przedział czasowy,
g) zestawienie przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem waloryzacji z podaniem:
• cen jednostkowych netto przed waloryzacją,
• cen jednostkowych netto po waloryzacji,
• stawki i wartość podatku vat,
• cen jednostkowych brutto,
• wartości wynagrodzenia ogółem brutto i netto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.