eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostawa paliw w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 722 74 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2d43efb-9033-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059921/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2d43efb-9033-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/,
1.2 Osoby do kontaktu: Marzena Kurek, Małgorzata Wójcik - tel. 62 722 74 34/54, e-mail: zp@um.krotoszyn.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz zakładka „Centrum Pomocy”.
1.4 Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, xml. Zaleca się format .pdf.
1.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.20 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dn. 23.12.20 r. w spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
1.6 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.93 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
2.1 Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Umożliwiają one również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości („dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
2.2 Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
2.3 Wszystkie wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
2.4 Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.5 Min. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2.6 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego udostępnionego na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem” lub pod nr tel.
22 458 77 99.
2.7 Komunikacja między stronami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację stron za jej pośrednictwem, a także w przypadku składania zapytań do SWZ oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przed podpisaniem umowy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@um.krotoszyn.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. ), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw w 2024 r.
Zakres zamówienia obejmuje :
a/. sukcesywną dostawę paliwa : benzyny i oleju napędowego i płynu Adblue w łącznej ilości do 14 880 litrów, w tym:
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 8 500 litrów, zgodnie z normą PN-EN 228:2009,
- oleju napędowego ON o liczbie cetanowej min. 51 w ilości do 4 700 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013,
- oleju napędowego ON o liczbie cetanowej min. 55 w ilości do 1 600 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013 (np. olej napędowy typu Verva ON, Diesel Gold, Shell V-Power, ON Ultimate lub równoważny),
- płynu AdBlue w ilości 80 litrów.
Zakres dostawy obejmuje tankowanie samochodów, obejmujące samochody służbowe w dyspozycji Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krotoszyn, a także zakup paliwa do kosiarek, odśnieżarek i agregatów prądotwórczych w kanistry.
Stacja paliw powinna być czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu (myjnia: pn.- pt. od 7:00 do 20:00 a w dni wolne od pracy od 9:00 do 13:00). Stacja paliw i myjnia powinny znajdować się w granicach administracyjnych miasta Krotoszyna. W zakresie dostawy ON Wykonawca winien posiadać odrębne dystrybutory przystosowane do tankowania pojazdów osobowych, z których dokonuje sprzedaży ON o różnej liczbie cetanowej.

b/. usługi mycia samochodów, obejmujące samochody służbowe w dyspozycji Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krotoszyn w myjni całorocznej w łącznej ilości do 145 myć, w tym :
- samochodów osobowych w ilości do 55 myć,
- samochodów typu bus, oraz ciągnika rolniczego (komunalnego) w ilości do 90 myć.
Zakres usługi obejmuje mycie ręczne nadwozia samochodów z zastosowaniem aktywnej piany, suszenia nadwozia oraz woskowania.
Usługa mycia winna odbywać się w stacji w której tankowane będą pojazdy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :

W on = A n x 0,1 + B n x 0,7 + C n x 0,2, gdzie : W on – wskaźnik oceny oferty

2. Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100

Kryterium B n - wysokość opustu (najwyższy opust otrzymuje 100 pkt.).
Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

B n = wartość opustu badanej oferty/najwyższa wartość opustu x 100

Kryterium C n - Termin płatności faktur (max. 100 pkt)
14 dni - 60 pkt,
21 dni - 80 pkt,
30 dni - 100 pkt,

3. Za ofertę najwyżej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw w 2024 r.
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę paliwa: oleju opałowego lekkiego w ilości do 36 500 litrów, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2022-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 01.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzaju instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) oraz odpowiada określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 28.11.2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2633).

Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie bezpośrednio do następujących obiektów : Zespołu Szkół w Benicach, Zespołu Szkół w Chwaliszewie, Świetlicy wiejskiej w Orpiszewie. Wielkość jednorazowych dostaw będzie wynikała z zapotrzebowań składanych telefonicznie przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (w zależności od zużycia wynikającego z pory roku i warunków atmosferycznych). Dostawy muszą zostać zrealizowane w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez telefon. W cenie dostawy Wykonawca winien skalkulować koszt dowozu na miejsce.
Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :

W on = A n x 0,1 + B n x 0,7 + C n x 0,2, gdzie : W on – wskaźnik oceny oferty

2. Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100

Kryterium B n - wysokość opustu (najwyższy opust otrzymuje 100 pkt.).
Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

B n = wartość opustu badanej oferty/najwyższa wartość opustu x 100

Kryterium C n - Termin płatności faktur (max. 100 pkt)
14 dni - 60 pkt,
21 dni - 80 pkt,
30 dni - 100 pkt,

3. Za ofertę najwyżej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada:
aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie
braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 3/ dołączony do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, ze zm) /zał. Nr 4/ dołączony do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia, o których mowa powyżej;
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności/ przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, ze zm.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;
2. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. Nr 1/ dołączony do SWZ - oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415, ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art.125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenia , o których mowa w pkt IX. B.3, B.4, B.5 SWZ ogłoszenia każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 2 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dotycz cz. I i II
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w niżej wymienionym zakresie:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie należne wynagrodzenie w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
- jeżeli zmiany, o których mowa będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
2) w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy np. konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii; o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
3) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w umowie;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego),
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
2. Wskazane powyżej zmiany ( za wyjątkiem ust. 1 pkt. 3) mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być dokonane na wniosek : zamawiającego, wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany, uzasadnienie zmiany oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wykorzystania wartości umownej.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. V.5.7) ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.