eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów bhp dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów bhp dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów bhp dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5691b9f-9025-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,149653,2beb47128520b61dd97fd18254d6bc44.html.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,149653,2beb47128520b61dd97fd18254d6bc44.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgok
olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.
5. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej i pracę na Platformie Przetargowej ZGOK: a) dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz
dostępem do sieci Internet, b) zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF, które można pobrać
bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera,
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f)zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na Platformie przetargowej ZGOK: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,149653,2beb47128520b61dd97fd18254d6bc44.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/48/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (dalej ZGOK) do siedziby Zamawiającego: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz artykuły bhp objęte niniejszym zamówieniem mają być:
a. fabrycznie nowe,
b. najwyższej jakości,
c. zapakowane oryginalnie przez producenta w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem a opakowanie nie może nosić znamion otwierania,
d. asortyment musi posiadać wszystkie wymagane, aktualne certyfikaty dla poszczególnych typów asortymentu,
e. w przypadku środków ochrony indywidualnej produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
3. Wszędzie, gdzie opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Wszędzie, gdzie opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ. Rozwiązanie równoważne musi być wskazane w ofercie Wykonawcy.
5. Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy od daty dostarczenia.
6. Dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów BHP odbywać się będą:
a. sukcesywnie - w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania/zamówienia przez Zamawiającego – drogą elektroniczną (e-mail). Do ww. terminu nie wlicza się sobót, niedziel i świąt,
b. zamówiony asortyment dostarczany będzie do miejsca magazynowania (wskazane przez Zamawiającego) w siedzibie ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, Olsztyn w godzinach 7:00-14:00 od poniedziałku do piątku,
c. przy każdej dostawie wystawiany będzie dokument potwierdzający dostawę (np. WZ),
d. ilość zamawianych produktów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego,
e. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu podanego w Załączniku nr 2 pn. Formularz rzeczowo – cenowy – Opis przedmiotu zamówienia, jednak z uwzględnieniem nieprzekraczalności łącznej kwoty zamówienia (umowy).
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ pn. Formularz rzeczowo - cenowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw częściowych

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. opisy/karty charakterystyk/karty katalogowe produktów oferowanych przez Wykonawcę, wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. W opisie ofertowanego asortymentu muszą być zawarte wszystkie informacje opisane w Załączniku nr 2 do SWZ.
1.2. deklaracje zgodności producentów produktów oferowanych przez Wykonawcę, wymienionych w Formularzu rzeczowo – cenowym - Opisie przedmiotu zamówienia dla asortymentu z pozycji: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 36 i 37.
Przez deklarację zgodności należy rozumieć dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela/podmiotu, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z określoną normą lub innym dokumentem normalizacyjnym lub z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Ww. dokument musi zawierać poniższe elementy:
a. deklaracja musi być wystawiona przez producenta danego produktu lub podmiot upoważniony,
b. kod produktu, który w jednoznaczny sposób można powiązać z danym produktem (oznaczenia na opakowaniach lub na samym produkcie) lub, w przypadku procedury dopuszczenia do obrotu, z dokumentami handlowymi,
c. aktualne dyrektywy wymagane w kraju dopuszczenia do obrotu dla danego asortymentu,
d. data i miejsce wystawienia dokumentu,
e. podpis producenta lub podmiotu upoważnionego.
1.3. dokument/zaświadczenie wystawione przez firmę zajmującą się praniem i dezynfekcją, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę towary wyszczególnione w pozycjach 5, 6, 7 i 10 OPZ, zostały poddane 10 cyklom prań w technologii piorąco dezynfekującej, w temperaturze minimum 50oC oraz towary wyszczególnione w pozycjach 27, 29 i 37 OPZ, zostały poddane 3 cyklom prań w technologii piorąco dezynfekującej, w temperaturze minimum 50oC wraz z opisem jak dany asortyment zachował się po przeprowadzeniu powyższych cykli prań oraz oświadczeniem, że dany asortyment nadaje się do dalszego użytkowania i zachowuje swoje pierwotne właściwości.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. opisy/karty charakterystyk/karty katalogowe produktów oferowanych przez Wykonawcę, wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. W opisie ofertowanego asortymentu muszą być zawarte wszystkie informacje opisane w Załączniku nr 2 do SWZ.
1.2. deklaracje zgodności producentów produktów oferowanych przez Wykonawcę, wymienionych w Formularzu rzeczowo – cenowym - Opisie przedmiotu zamówienia dla asortymentu z pozycji: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 36 i 37.
Przez deklarację zgodności należy rozumieć dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela/podmiotu, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z określoną normą lub innym dokumentem normalizacyjnym lub z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Ww. dokument musi zawierać poniższe elementy:
a. deklaracja musi być wystawiona przez producenta danego produktu lub podmiot upoważniony,
b. kod produktu, który w jednoznaczny sposób można powiązać z danym produktem (oznaczenia na opakowaniach lub na samym produkcie) lub, w przypadku procedury dopuszczenia do obrotu, z dokumentami handlowymi,
c. aktualne dyrektywy wymagane w kraju dopuszczenia do obrotu dla danego asortymentu,
d. data i miejsce wystawienia dokumentu,
e. podpis producenta lub podmiotu upoważnionego.
1.3. dokument/zaświadczenie wystawione przez firmę zajmującą się praniem i dezynfekcją, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę towary wyszczególnione w pozycjach 5, 6, 7 i 10 OPZ, zostały poddane 10 cyklom prań w technologii piorąco dezynfekującej, w temperaturze minimum 50oC oraz towary wyszczególnione w pozycjach 27, 29 i 37 OPZ, zostały poddane 3 cyklom prań w technologii piorąco dezynfekującej, w temperaturze minimum 50oC wraz z opisem jak dany asortyment zachował się po przeprowadzeniu powyższych cykli prań oraz oświadczeniem, że dany asortyment nadaje się do dalszego użytkowania i zachowuje swoje pierwotne właściwości.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
9. Do oferty należy dołączyć:
9.1. Załącznik nr 2 pn. Formularz rzeczowo – cenowy – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu;
9.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (Załącznik nr 3 do SWZ);
9.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
9.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień o ile ofertę składa pełnomocnik;
9.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9.6. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale VIII SWZ ust. 1 pkt 1.1.,1.2. i 1.3. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania, a także
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się
o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu zawartego przez Strony.
2. Możliwość zmian Umowy, bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania, istnieje w szczególności w razie:
1) zaistnienia siły wyższej,
2) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty niniejszej Umowy;
5) zmian w zatrudnieniu u Zamawiającego,
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku z terminem wykonania umowy lub wynagrodzeniem Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany ilości środków ochrony indywidualnej i artykułów bhp określonych w OPZ, przy zachowaniu łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 i 2 Umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 (poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 36 miesięcy) w przypadku nie wykorzystania planowanego zakresu zamówienia.
6. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy PZP oraz w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy powyżej 12 miesięcy, tj. zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wg następujących zasad:
1) waloryzację wynagrodzenia stosuje się wyłącznie do zakresu Umowy wykonywanego po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy;
2) ustala się następujący wskaźnik na podstawie, którego możliwa będzie zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za okres pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego;
3) wynagrodzenie za okres po 6 miesiącach realizacji Umowy od daty jej zawarcia w zakresie niewykonanym ulega zmianie w razie zmiany w/w wskaźnika:
b) o więcej, jak 5% , nie więcej, jak 15%, odpowiednio do zmiany wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 lit. a;
4) w razie zmian wskaźnika o więcej, jak 15%, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanym; oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w terminie miesiąca od publikacji wskaźnika.
Pozostałe informacje dot. zmian umowy zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy - ze względu na ograniczenie liczby znaków w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,149653,2beb47128520b61dd97fd18254d6bc44.html.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.