eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rumia › SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI - ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMIOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190581618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ślusarska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rumia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mops.rumia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c7d5582-9038-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00504009/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) świadczone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy - mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c7d5582-9038-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, z zastrzeżeniem, że:
1) ofertę oraz załączniki do oferty, składa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu na konto Wykonawcy,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz oferty (wypełniony) oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp) (ew. inne wymagane pliki) należy najpierw podpisać elektronicznie (tj. podpisem kwalifikowanym) lub podpisem zaufanym lub osobistym a następnie (po ewentualnym spakowaniu do zip.) wysłać za pośrednictwem platformy e-zamówienia, w formacie pdf (który rekomenduje Zamawiający), jpg, gif, zip.
(Uwaga! Rekomendacja Zamawiającego! Wykonawca nie podpisuje zaszyfrowanego ,,zip.” tylko w ,,zip.-ie” mają być już podpisane elektronicznie (tj. podpisem kwalifikowanym) lub podpisem zaufanym lub osobistym pliki)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.221.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia na usługę społeczną stanowią: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi - Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, którym Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną, świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Rumia

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zdolności zawodowe Wykonawcy do wykonania zamówienia –doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia ponad wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu w roz. II podrozdz. 1 SWZ

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zdolności zawodowe Wykonawcy do wykonania zamówienia – dysponowanie personelem wyznaczonego do realizacji zamówienia o kwalifikacjach pielęgniarki i/lub fizjoterapeuty i/lub asystenta osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
w przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową - jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
(Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwala Zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie, czy podmiot jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi).

Udokumentowanie nastąpi przez dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed jego złożeniem, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego, w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, chyba że Zamawiający może ją uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.)

Warunek w powyższym zakresie, nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ubiegających się o zamówienie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 100 000,00 zł brutto.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
 zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. od dnia 11 grudnia 2023 r. włącznie; okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert to okres od 11 grudnia 2020 r. włącznie do 11 grudnia 2023 r. włącznie), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, umowy z zakresu usług opiekuńczych / specjalistycznych usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi/specjalistycznych usług dla osób z autyzmem/(w tym mogą o być ww. usługi w ramach programów rządowych i z Funduszu Solidarnościowego) o łącznej wartości nie niższej niż 200 000 zł brutto (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
 dysponuje/będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usługi. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby te:
a) będą realizować usługi adekwatnie do wymagań opisanych w SWZ
b) posiadają wykształcenie adekwatne do wymagań SWZ
c) posiadają kwalifikacje zawodowe uprawniające do realizacji usług opisanych w SWZ
d) posiadają doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia.
 dysponuje lub będzie dysponował lokalem na terenie Gminy Miejskiej Rumia, w którym umożliwi osobisty kontakt Zamawiającego z koordynatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz zapewni kontakt telefoniczny Zamawiającego z koordynatorem specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawcy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: MOPS w Rumi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.