eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług rekreacyjno - sportowych w formie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla osób uprawnionych (pracowników i członków rodzin) Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie z ZFŚS.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług rekreacyjno - sportowych w formie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla osób uprawnionych (pracowników i członków rodzin) Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie z ZFŚS.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.3.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146268471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 9/13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261 847 577

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozgst.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług rekreacyjno - sportowych w formie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla osób uprawnionych (pracowników i członków rodzin) Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie z ZFŚS.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eda72fad-9034-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ozgs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ozgs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy WYKONAWCY następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c
powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta WYKONAWCY dla WYKONAWCÓW.
Użycie przez WYKONAWCĘ do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez WYKONAWCĘ Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu WYKONAWCY.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Jednostka Wojskowa Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Wykonawca może skontaktować poprzez adres e-mail: ozgst.iodo@ron.mil.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawców jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 64/2023/TP/F

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172910,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług rekreacyjno – sportowych w formie dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla osób uprawnionych (pracowników i członków rodzin).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: nr 1, 1.1. oraz nr 2 do SWZ tj.: Formularz ofertowy, Specyfikacja cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Uzasadnienie odstąpienia: Trudności w skoordynowaniu działań różnych WYKONAWCÓW realizujących przedmiotowe zamówienie.
Wymagane złożenie oferty na wszystkie wymagane pozycje świadczenia wykazane w załączniku nr 1.1. do SWZ.
ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 (jednej) osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: pracownika (koordynatora) wykonującego czynności z zakresu bieżącej obsługi ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Uwaga! Sposób weryfikacji zatrudnienia wyżej wymienionych osób oraz uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie kontroli spełniania przez WYKONAWCĘ wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań ujęto w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa mazowieckiego (w tym m. st. Warszawa)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[Warunki udziału w postępowaniu]
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp z postępowania z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1.Do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest spełnić w sposób szczególny.
1.3.Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4.Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia.

[Pozostałe obligatoryjne podstawy wykluczenia]
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYKONAWCA składa odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
a)Formularz Ofertowy, Specyfikację cenową oraz wykaz obiektów sportowo - rekreacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 1.1. oraz 1.2. do SWZ. Wskazane załączniki stanowią integralną część oferty;
b)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
c)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ ;
d)Oświadczenie WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ ;
e)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru , chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a WYKONAWCA w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do WYKONAWCY, WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów;
f)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania WYKONAWCY lub podmiotu udostępniającego zasoby;
g)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania WYKONAWCÓW w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
h)Zobowiązanie w przypadku gdy WYKONAWCA polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów (załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do treści SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ozgs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.