eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › "Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach" - dostawa skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach" – dostawa skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270581370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 215 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8f516dd-7e27-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach" – dostawa skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8f516dd-7e27-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00478898/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – Dostawa skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00486807

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.351.1.2023.389

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160320,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn. „Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach” – dostawa skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4, obejmuje dostawę do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach wyposażenia w postaci: skanera dziełowego A2, serwera, laptopa, skanera płaskiego A4, spełniającego parametry określone w załączniku nr 7 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

UWAGA!
Zamawiający wymaga, by skaner dziełowy A2 był urządzeniem z seryjnej produkcji. Urządzenie musi być produktem finalnym, a zaoferowany model jest obecny na rynku i użytkowany przez minimum 3 pracownie digitalizacyjne od minimum 1 roku.

Ogólne wymagania dotyczące realizacji zadania.
a) w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia transport przedmiotu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie wyposażenia,
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach na koszt własny w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku 8:00 -13:00,
c) odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie pisemnym protokołem zdawczo - odbiorczym, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- załącznik nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 8 do SWZ – istotne postanowienia umowy,
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

2. Gwarancja i rękojmia:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.
b) Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy.
c) Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres dodatkowej gwarancji w zakresie 18, 24, 30 i 36 miesięcy.
d) Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże proponowanego okresu dodatkowej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najkrótszy okres gwarancji, czyli 12 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30213100-6 - Komputery przenośne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193953,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193953,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193953,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Astro Computer Grzegorz Mikuła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8511154642

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 34

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-382

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193953,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.