eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łysomice › Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy ŁysomiceOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Łysomice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340544863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 19

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 674-89-30

1.5.8.) Numer faksu: 56 674-89-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopslysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopslysomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Łysomice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6807b977-901a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059741/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Łysomice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6807b977-901a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w języku polskim elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-PUAP oraz udostępnionego przez e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie informacji lub świadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą (z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl .
4. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
5. Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc o udzielenie wyjaśnień związanych z postępowaniem (SWZ) jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ) w tym m.in. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajdujące się w rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentacją zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.DAF.271.3.2023.ASa

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego zamieszkującego na terenie gminy Łysomice (w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.) w ilości szacunkowej 4 848 godzin dla ok. 35 osób. W stosunku do ilości godzin zamawiający zastrzega, że może ona ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu), ponieważ nie jest w stanie dokładnie jej określić ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy – mieszkańców gminy Łysomice i Świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą prowadzone przez pedagoga, pedagoga specjalnego, oligoferenopedagoga, psychologa, logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę lub terapeutę integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a,b,c, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 2123 ze zm.), tj osób:
a) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
b) upośledzonych umysłowo,
c) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych , a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Szczegółowe informacje w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena oferty – cena usługi;
b) doświadczenie Wykonawcy w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następującą wagę:
a) cena oferty (C) - waga kryterium 60%;
b) doświadczenie Wykonawcy w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (D) - waga kryterium 40%.
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) cena oferty (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C =--------------------------------------- x 100pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wszelkie czynności przygotowawcze towarzyszące wykonaniu, zysk i inne.


b) doświadczenie Wykonawcy (D) – waga 40%

Kryterium „doświadczenie” (D) będzie oceniane na podstawie ilości godzin specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowanych w okresie 3 lat, ilość punktów obliczana będzie według poniższego wzoru:


Liczba zrealizowanych godzin w ocenianej ofercie
D = ----------------------------------------------------------------------- x 100pkt x40%
Najwyższa liczba zrealizowanych godzin w ocenianych ofertach

- W kryterium „doświadczenie” (D) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40,00 punktów.

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według poniższego wzoru:
LP = C + D
LP – liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium cena oferty;
D - punkty uzyskane w kryterium doświadczenie Wykonawcy.

5. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując, że 1% = 1 pkt. Liczba punktów po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty. Ocenie podlegać będą jedynie oferty nie odrzucone.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym usług objętych niniejszym zamówieniem na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada lub ma do dyspozycji osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, niezbędne do realizacji indywidualnych programów terapeutycznych określonych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.);
b) posiada kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) posiada staż określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
i. szpitalu psychiatrycznym;
ii. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
iii. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
iv. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
v. zakładzie rehabilitacji;
vi. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi świadczenia polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych o łącznej wartości 200 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy- załącznik nr 7 do SWZ;
3) W związku z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) w tym wykazem wykonywanych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ostatnich 3 latach, należy załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane; w przypadku kiedy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Projektowane postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ.
b) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
c) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.