eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891129301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5b

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-306

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych.dwup@dwup.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwup.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe25823-8fab-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046969/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi Pocztowe dla DWUP na okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna FEDS DWUP- EFS+ -nr projektu FEDS.11.01-IZ.00-0001/23

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus
– platforma zakupowa dedykowana jest do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
oraz składania ofert.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl
3. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do przedmiotowego postępowania (tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania
konta na platformie), akceptuje warunki korzystania z platformy określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
platformy oraz uznaje go za wiążący. W trakcie postępowania Wykonawca korzysta zawsze z aktualnego regulaminu oraz
aktualnych instrukcji dla Wykonawców dostępnych pod adresem:
regulamin platformy - https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
instrukcje dla Wykonawców - https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający zapewnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ), zmian i wyjaśnień treści SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy Zakupowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
tomasz.jania@dwup.pl (nie dotyczy składania ofert)
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych (art. 284 ustawy Pzp).
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z
siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (.), walbrzych@dwup.pl, tel. 74 88 66 500.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować iod@dwup.pl lub wysyłając korespondencję na adres urzędu:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Inspektor Ochrony Danych
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
wynikających z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisów z zakresu Ustawy
prawo zamówień publicznych, oraz innych związanych z działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4. Dane będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• archiwalnym oraz statystycznym.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom tj. innym uczestnikom postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 209158,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena – waga: 95 pkt,
2) Aspekty społeczne zatrudnienie niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100) –waga: 5 pkt
Oferty oceniane będą punktowo. Punkty przyznane danej ofercie w każdym z kryteriów zostaną zsumowane.
Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne zatrudnienie niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852 i 1234)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo pocztowe (Dz.U.2023.1640 t.j.). Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j.) i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych zwanego dalej "rejestrem". Zaleca się aby, Wykonawca załączył do oferty, oryginał lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie tego wpisu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada doświadczenie tj. wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pocztową w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto i przedstawi dowody, czy została/y wykonana/e lub jest/są wykonywana/e należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej SWZ.
2.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo pocztowe (Dz.U.2023.1640 t.j.). Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j.) i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych zwanego dalej "rejestrem". Zaleca się aby, Wykonawca załączył do oferty, oryginał lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie tego wpisu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZ oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 12 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące pliki:
a) formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
b) formularz cenowy - zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XVIII.14 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 9 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - załącznik nr 7 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
i) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 8 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
j) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.
k) oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 12 do SWZ
l) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od dnia w którym upływa termin
składania ofert – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie ustalana w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 2) zmiana może nastąpić, jeżeli kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ulegnie zmianie (tj. wzrośnie lub obniży się) o co najmniej 5% w stosunku do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na dzień zawarcia umowy lub na dzień ostatniej zmiany; w przypadku, gdy niniejsza umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, wówczas początkowym terminem ustalenia pierwszej zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert; 3) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, może następować nie wcześniej niż po upływie każdych kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia ostatniej zmiany;4) zmiana wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie tej części przedmiotu umowy, która na dzień składania wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, nie została zafakturowana;5) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: punktem odniesienia dla ustalenia zmiany będzie wysokość kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem; w celu określenia wpływu zmiany kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na ceny materiałów lub koszty związane z realizacją umowy należy ustalić, czy nastąpił wzrost albo spadek wysokości kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w porównaniu do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem stanowiącego punkt odniesienia do zmiany, o którym mowa w pkt 2);6) wprowadzenie zmiany wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, którego głównym celem jest wykazanie w jaki sposób zmiana wskaźnika, o którym mowa w pkt 1), wpłynęła na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy; uzasadnienie musi opierać się na rzetelnych obliczeniach popartych dowodami pozwalającymi Stronom na merytoryczne odniesienie się do przedstawionych dokumentów; w ramach ustalania wspólnego stanowiska w sprawie zmiany wynagrodzenia Strony mogą żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów;7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 1 % wynagrodzenia wskazanego pierwotnie w Umowie; 8) w przypadku, gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przestanie być ogłaszany, lub zmieni się podmiot, który urzędowo wskaźnik ten ustala, mechanizm opisany w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio do
wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot; 9) zmiany cen jednostkowych, zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą (załącznik nr 2 do umowy) – w przypadku zmiany Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym pod warunkiem, że cennik będzie zaakceptowany przez prezesa UKE zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem; 10)Zmiany stawki VAT na usługi pocztowe – jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT. 2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;2)okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.