eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wybór psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wybór psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska 78

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: word@word.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa wojewódzka osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-985df056-8d05-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084738/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wybór wykonawcy - psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach dla WORD Katowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wordkatowice.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wordkatowice.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Specyfikacja połączenia
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Word Katowice: https://wordkatowice.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Word Katowice ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
2. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
3. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.
2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, zamawiający, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78 ,40-507 Katowice, telefon 32/3593031 e- mail: word@word.katowice.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT-ZP.262.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wybór psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach:
Dla części I postępowania: na kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2021 r., poz. 2242 ze zm.) w terminie od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium zatrudnienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Wybór psychologa dla części II postępowania: który przeprowadzi wykłady na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2023 poz. 1897). Wykłady prowadzi psycholog transportu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, o całkowitej wartości wynoszącej 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium zatrudnienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wybór psychologa , który poprowadzi wykłady dla części III postępowania obejmującej :
• Kurs kandydatów na instruktorów (..)
• Kurs kandydatów na egzaminatorów (…)
• Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów zatrudnionych w WORD
• Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w WORD
• Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, o całkowitej wartości wynoszącej 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium zatrudnienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczących:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:d)1.Wykonawca wykaże, że do prowadzenia wykładów oraz szkoleń dla części I postępowania będzie dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne (osoby te na dzień składania ofert powinny być czynnymi psychologami - Wykaz osób: Załącznik nr 6 a do SWZ).,
d)2.Wykonawca wykaże, że do prowadzenia wykładów oraz szkoleń dla części II postępowania będzie dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne (osoby te na dzień składania ofert powinny być czynnymi psychologami transportu - Wykaz osób: Załącznik nr 6 b do SWZ).
d)3. Wykonawca wykaże, że do prowadzenia wykładów oraz szkoleń dla części III postępowania będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne (osoby te na dzień składania ofert powinny być czynnymi psychologami - Wykaz osób: Załącznik nr 6 c do SWZ).,
 e)1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla części I postępowania wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług prowadzenia wykładów/szkoleń z zakresu psychologii – Wykaz usług : Załącznik Nr 7 do SWZ
 e)2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla części II postępowania wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej usługi prowadzenia wykładów/szkoleń z zakresu psychologii - Wykaz usług : Załącznik Nr 7 do SWZ.
 e)3 Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dla części III spełnił warunek doświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i Zamawiający nie może ich pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego (zwanym w SWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 6 a dla części I postępowania do SWZ oraz Załącznik Nr 6 b dla części II postępowania do SWZ oraz Załącznik Nr 6 c dla części III postępowania do SWZ).
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi Załącznik Nr 7 dla części I postępowania do SWZ oraz Załącznik Nr 7 dla części II postępowania do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawili zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
a. Zmiana miejsca świadczenia usług,
b. Zmiana ilości świadczenia usług (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego objętych zamówieniem
c. Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
d. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usług.
e. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne.
f. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego sytuacji żadnej ze stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a. zmiany ceny zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu,
b. zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
c. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen usług w przypadku gdy nastąpi zmiana:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zmiana wynagrodzenia będzie następowała wg poniższych zasad:
a. Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu podstaw do zastosowania klauzul waloryzacyjnych wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do przedłożenia Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia dokumentów potwierdzających bezpośredni wpływ zmian przepisów,
b. wartość waloryzacji w skali miesiąca stanowić będzie iloczyn liczby pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przez Wykonawcę i świadczących pracę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego oraz wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c. zmiana wynagrodzenia nastąpi:
d. od dnia wejścia w życie przepisów prawnych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie ww. przepisów,
e. od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku jeżeli wniosek zostanie złożony do Zamawiającego po upływie 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie ww. przepisów.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
a. minimalny poziom zmiany kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8% w stosunku do kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
b. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę cen towarów i usług ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen towarów i usług wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
c. sposób określenia wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia (....)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wordkatowice.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.