eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów - w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów - w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674919

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 20

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 58 775 99 69

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 58 682 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz-gdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów - w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3195589-8ebd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027249/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu dwóch cmentarzy komunalnych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.12.2. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu RM z dnia 12.04.12 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Zamawiający zaleca używanie formatów plików .PDF, .DOC, .DOCX, .RTF, .ODT, .JPG (.JPEG); do kompresji plików Zamawiający zaleca używania formatów .ZIP lub .7Z.12.3. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl 12.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 12.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl 12.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.12.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 12.8. Zamawiający w zakresie:12.8.1. pytań technicznych związanych z działaniem platformy/systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl;12.8.2. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych zapytań do Zamawiającego wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w niniejszym rozdziale. 12.9. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest dostępny na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin12.10. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie postanowieniami IDW).12.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.12.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie.12.13. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki.12.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, Pełna treść w rozdz. 12 IDW (limit znaków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy na usługę pn.: „Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów - w roku 2024” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.5. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., Open Nexus Sp. z o.o., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty świadczące usługi doradcze oraz prawne, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie. Okres przetwarzania danych nie będzie również krótszy, niż zastrzeżony dla dochodzenia i egzekwowania roszczeń wynikających z zawartej umowy. (c.d. dalej)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (c.d. klauzuli informacyjnej RODO)9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.11. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.12. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.14. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń:14.1. oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - według załącznika nr 1 do IDW;14.2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym pkt. 3 klauzuli informacyjnej - zamieszczonej w Rozdziale 31 IDW według załącznika nr 1 do IDW.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów (komunalnych i selektywnie zbieranych) z terenów dwóch cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański: przy ul. Spokojniej i przy ul. Obrońców Pokoju, w tym zagospodarowanie tych odpadów, oraz ustawienie kontenerów i pojemników. Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to zostanie udzielone maksymalnie do końca trwania umowy podstawowej i będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na tych samych warunkach wynikających ze wzoru umowy stanowiącego Tom III SWZ. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to zostanie udzielone maksymalnie do końca trwania umowy podstawowej i będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na tych samych warunkach wynikających ze wzoru umowy stanowiącego Tom III SWZ. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasadach określonych w IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
7.1.1.1. Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, o którym mowa w art. 9bi następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023, poz. 1469 z późn. zm.) w zakresie odbierania odpadów z terenów dwóch cmentarzy, określający następujące rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (o kodach): 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,20 03 01,20 03 99. Wytwórcą odpadów jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
7.1.1.2. Wykonawca wykaże, że posiada wpis do prowadzonego przez Marszałka rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Baza Danych Odpadowych) w zakresie kodów odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.
7.1.1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.

7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
7.2.2.1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.

7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.2.3.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje dostępną Wykonawcy instalacją odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do której będzie przekazywał odebrane z terenów cmentarzy następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (tj.: szkło, tworzywa sztuczne, odpady cmentarne oraz odpady biodegradowalne), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, to jest:
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 4 do IDW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1.10. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, to jest:
11.1.10.1. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 z późn. zm.) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określający następujące rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (o kodach): 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.
11.1.10.2. wpis do prowadzonego przez Marszałka rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (Baza Danych Odpadowych) w zakresie kodów odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.
11.1.10.2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł;
11.1.10.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 5 do IDW;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdział 11 IDW
11.1.3. jeżeli Wyk. wspólnie ubiegają się o zam. oświadcz., o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW składa każdy z Wykon. wspólnie ubiegających się o zam.; oświadcz. te potwierdzają spełn. war. udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;11.1.4. jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;11.1.5. oświadcz., które z informacji zawartych w ofercie Wyk. stanowią taj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ust. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania; w przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW; Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.11.1.6. oświadczenie – wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW;11.1.7. Wykon., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 11.1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.1.7 IDW, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczeg.:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępn. zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.11.1.9. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczeg. wykon..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 11 IDW
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie, o którym ,mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

(wyciąg z IDW Tom I SWZ)
22.3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• zajdzie zmiana przepisów prawa lub wiedzy technicznej istotna dla wykonania umowy,
• Zamawiający usunie wadę OPZ,
• zaistnieje obiektywna i niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna
lub faktyczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy przez którąkolwiek z jej Stron, w szczególności nastąpi istotna zmiana wysokości opłat pobieranych za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez RIPOK bądź instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonych w cenniku/ach,
• Wykonawca wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o zmianę w zakresie wykonywania umowy bez udziału / przy udziale podwykonawcy(ów).
22.4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia:
22.4.1. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat kwartalny),
2) każda ze Stron Umowy – tylko raz w okresie jej obowiązywania jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 6 punktów procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy (matematyczna różnica między tymi wskaźnikami wyrażonymi w punktach procentowych – tj. wskaźnik z dnia zawarcia umowy i wskaźnik ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację), a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz w okresie obowiązywania umowy i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy,
4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,
5) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
6) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o którym mowa w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o waloryzację, o wartość wynikową uwzględniającą różnicę między wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy, a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację,
7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie będzie mniej korzystna dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia zmienione zgodnie z pkt 6. Dotyczy to również zmian umów zawartych z dalszymi podwykonawcami.
22.4.2. Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy.
22.4.3. Górną granicą waloryzacji wynagrodzenia (wzrostu wartości kontraktu) w okresie trwania umowy jest wartość 10% pierwotnej wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą należy złożyć: 1. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 1 do IDW. 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - według załącznika nr 1 do IDW. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do IDW.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.