eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Sukcesywna dostawa artykułów żywieniowych na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2 w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywieniowych na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870530767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Heleny Piskorskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 659 93 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobek2torun@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlobek2torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywieniowych na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8163a5fb-8e16-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8163a5fb-8e16-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą
poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: zlobek2torun@op.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie
za pomocą Platformy.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcjami korzystania z
Platformy e-Zamówienia. Instrukcje zostały zamieszone bezpośrednio na ww. Platformie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy e-Zamówienia.
15. Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, musi być zgody z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz w Rozporządzeniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora Żłobka, NIP:
879-21-74-279, REGON: 870530767, tel.: 56 659 93 90;
2) inspektor ochrony danych osobowych dostępny pod adresem: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – również zawarciem i realizacją
umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania, a także nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4. Zgodnie z:
a) art. 75 ustawy Pzp – w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji umożliwiających doprecyzowanie nazwy lub datę
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b) art. 19 ust. 2 i art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą, ani naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
c) art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy Pzp - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; w
przypadku gdy wniesienie takiego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO.
5. W myśl art. 74 ust. 4 ustawy Pzp zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
6. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych
osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji
zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do
dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie
administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023/PZP/ZM2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 142816,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 – Jaja świeże

4.2.5.) Wartość części: 1698,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – Pieczywo

4.2.5.) Wartość części: 4440,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 – Mleko i produkty mleczarskie

4.2.5.) Wartość części: 22209,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 – Produkty zwierzęce, wieprzowina

4.2.5.) Wartość części: 14220,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 5 - Produkty zwierzęce, drób i cielęcina

4.2.5.) Wartość części: 9580,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111200-1 - Cielęcina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 6 – Makarony, przyprawy, herbaty

4.2.5.) Wartość części: 2369,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 7 - Ryby

4.2.5.) Wartość części: 4602,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 8 – Warzywa i owoce mrożone

4.2.5.) Wartość części: 9149,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 9 – Różne produkty spożywcze

4.2.5.) Wartość części: 15111,47 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 10 – Owoce i warzywa

4.2.5.) Wartość części: 32880,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 11 – Specjalne produkty spożywcze (dedykowane dzieciom do 3 roku życia)

4.2.5.) Wartość części: 26554,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na specyfikę działalności placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości zamawianego asortymentu. Frekwencja dzieci uczęszczających do żłobka jest zmienna i niezależna w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, dlatego Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
Podane w załączniku nr 1A-1K – formularzu asortymentowo-cenowym ilości są ilościami szacunkowymi (maksymalnymi). Ilość zamawianej dostawy, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 80% ilości zamówienia podanych w formularzu asortymentowo-cenowym dla każdej części. Pozostałe 20% ilości zamówienia Zamawiający uzależnia od frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka w 2024 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) Cena oferty – 60% = 60 pkt
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofertowym
b) Czas dostawy standardowej – 20% = 20 pkt
c) Czas dostawy szybkiej – 20 % = 20 pkt
3. Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od 0 do 100. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryteria: a) , b) i c) wg. poniższego wzoru: LPo = KC + CD + CDS, gdzie:

LPo oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,
KC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CD oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy standardowej,
CDS oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium czasu realizacji dostawy szybkiej.

4. Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: KC = [C_min / C_bad] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,
C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych,
C_bad - cena brutto oferty badanej.

5. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy standardowej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie terminu 1 dniowego czasu standardowej dostawy – 20 pkt,
• zaoferowanie terminu 2 dniowego czasu standardowej dostawy – 10 pkt,
• zaoferowanie terminu 3 dniowego czasu standardowej dostawy – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu standardowej dostawy – odrzucenie oferty.
6. Przy ocenie kryterium „Czas dostawy szybkiej” (od dnia złożenia zamówienia) zostanie wykorzystany następujący sposób przyznawania punktów:
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 15.00 w dniu zgłoszenia – 20 pkt,
• zaoferowanie czasu dostawy szybkiej do godz. 8.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 10 pkt,
• zaoferowanie czasu szybkiej dostawy do godz. 15.00 następnego dnia po zgłoszeniu – 5 pkt,
• zaoferowanie innego czasu szybkiej dostawy – odrzucenie oferty.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy standardowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas dostawy szybkiej”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki
dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane są na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 4 nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr (1A-1K) do SWZ
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SWZ, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) upoważniające do złożenia i podpisania oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika (jeśli dotyczy) do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wystawcy. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 1497) w zw. pkt. 13 ppkt. 3) niniejszej SWZ.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o którym mowa w art. 125 ust 1, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór Umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.