eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa promienników UV i części eksploatacyjnych z usługą remontu szaf sterujących iusługą konserw-serwis reaktorów UV systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens dla Termy Maltańskie Sp.zo.o.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa promienników UV i części eksploatacyjnych z usługą remontu szaf sterujących iusługą konserw-serwis reaktorów UV systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens dla Termy Maltańskie Sp.zo.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY MALTAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634355755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Termalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-028

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@termymaltanskie.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.termymaltanskie.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa promienników UV i części eksploatacyjnych z usługą remontu szaf sterujących iusługą konserw-serwis reaktorów UV systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens dla Termy Maltańskie Sp.zo.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-622b76f4-9021-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie.
Na powyższej stronie udostępniane będą wszelkie dokumenty związane
z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1261; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

UWAGA - ZALECENIA
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”.
4) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana
w dokumentacji.
5) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Termy Maltańskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 222 61 61, adres email: info@termymaltanskie.com.pl zwany dalej Administratorem;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa promienników UV i innych części eksploatacyjnych wraz z usługą remontu szaf sterujących oraz usługą konserwacyjno-serwisową reaktorów UV systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu.
sprawa: ZP/TM/tp/18/2023
 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ) dalej jako PZP.
 Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Dawid Nogaj,
z którym można skontaktować się pod adresem: iod@termymaltanskie.com.pl.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;***
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TM/tp/18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa promienników UV i innych części eksploatacyjnych wraz z usługą remontu szaf sterujących oraz usługą konserwacyjno-serwisową reaktorów UV systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
1) Cena oferty - 90 %
2) Termin realizacji - skrócenie – 10 %
Ad.1)
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena oferty” zostanie dokonana według następujących zasad:
 oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 90 przy założeniu, że 1% = 1pkt.,
 pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
W1 = ------------- x 90
Cr
gdzie:
W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena oferty”
Cn – najniższa cena ofertowa
Cr – cena badanej oferty
Ad.2)
Ocena ofert w zakresie kryterium „Termin realizacji - skrócenie” zostanie dokonana według następujących zasad:
 oferta zawierająca największą liczbę dni skrócenia terminu realizacji otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 10 przy założeniu, że 1% = 1pkt.,
 pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Tb
W1 = ------------- x 10
Ts
gdzie:
W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena oferty”
Tb – liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w badanej ofercie
Ts – największą liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia
Zamawiający za najkorzystniejszą wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, złożoną przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu, z najwyższą ilością punktów obliczonych wg wzorów w poszczególnych kryteriach.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie terminie skrócenia, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę i nowy termin skrócenia. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach i niższych terminów skrócenia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą̨ miałby obowiązek rozliczyć́.
6. W ofercie, o której mowa w pkt 4 powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą̨ prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji - skrócenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że:
a) w zakresie doświadczenia – Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał lub wykonuje 3 zamówienia polegające na dostawie i montażu
promienników UV Barrier firmy Siemens na łączna kwotę za trzy zamówienia nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto. Ocena na podstawie oświadczenia
b) w zakresie dysponowania osobami –
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia SEP G1 do 1 kV – ocena na podstawie oświadczenia
c) w zakresie dysponowania sprzętem - Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia
1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższą niż
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia– ocena na podstawie oświadczenia i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale XX niniejszego SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100), które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2023r. poz 462 ).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w SWZ.
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
4.1. pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
4.2.w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia , o których mowa w art. 97 ust.7 pkt.2-4 PZP, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
5.1. nazwę dającego zlecenia(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;
5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5.3. kwotę gwarancji;
5.4. termin ważności gwarancji;
5.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5.6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
6. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1 – 5 PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt. 2-4 PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego np. konsorcja, spółki cywilne), oferta spełniać musi następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w Rozdziale XX niniejszej SWZ.
2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy muszą spełniać razem,
3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (poświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza) - należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (jeden dokument podpisany przez wszystkich wykonawców) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy PZP.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia choroby zakaźnej Covid-19 spowodowana koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), w szczególności wobec wprowadzenia przez władze publiczne wymagań lub ograniczeń w związku z epidemią, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu lub organizacji prowadzonych prac. Dotyczy to w szczególności przypadku konieczności czasowego zamknięcia Kompleksu Termy Maltańskie dla klientów lub ograniczenia liczby klientów przebywających w Kompleksie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na dzień podpisania Umowy wymaga dostarczenia:
1. dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia (dla co najmniej 2 osób) uprawnień SEP G1 do 1 kV – ocena na podstawie oświadczenia
c) dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia– ocena na podstawie oświadczenia i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców (o ile są mu znane na tym etapie). Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi:
a) w zakresie wykonania pierwszego przeglądu, dostawy promienników UV oraz naprawy wszystkich szaf sterujących – do 14 dni, licząc od dnia podpisania Umowy,
b) w zakresie świadczenia usługi konserwacyjno-serwisowej – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.