eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044N NA ODCINKU LIPINKI-MIERZYNOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044N NA ODCINKU LIPINKI-MIERZYN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISKUPIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-340

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564745057

1.5.8.) Numer faksu: 564747952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: PRZETARGI@GMINABISKUPIEC.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044N NA ODCINKU LIPINKI-MIERZYN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6818420c-901f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012527/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa drogi gminnej Nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie
upubliczniona na stronie zamówienia. sidaspzp.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ oraz na stronie BIP https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gminabiskupiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj.:1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/sb) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM,procesor 1500 MHz lub lepszy,jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;c) zainstalowana przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera,d) włączona obsługa JavaScript,e) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat
Reader,f)Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg,gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msgg) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:- Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie
występuje jako plik zaszyfrowany,- Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze. h) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.10. Komunikacja za
pośrednictwem portalu pzp:1)Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący.2) Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads2020/07Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf3) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi , a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.4) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.11. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(dalej
„Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. dodatkowo informuje, że:1) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku
oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,b) spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biskupiec,UL.RYNEK 1, 13-340 BISKUPIEC;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: INSPEKTOR@CBI24.PL
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pra wo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje robotę budowlaną pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Nr 180044N Lipinki - Mierzyn (gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie) na odcinku od miejscowości Mierzyn (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1236N) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1293N w miejscowości Lipinki. Prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, po istniejącym śladzie na odcinku o długości około 3,900 km. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa na odcinkach prostych (ścinka miejsc zawyżonych i uzupełnienie miejsc zaniżonych), z kostki betonowej na łukach o szerokości 75 cm . Planowana rozbudowa obejmować będzie wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni, wykonanie poszerzeń jezdni do szerokości 5,0m, wykonanie zjazdów, poboczy, peronu dla autobusów i chodnika. Przewidziano frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych. W miejscach wskazujących na brak nośności istniejącej nawierzchni przewidziano rozbiórkę wszystkich warstw i wykonanie nowych –jak na poszerzeniach. Zaplanowano również przestawienie 20m ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych oraz 9m ogrodzenia ze sztachet drewnianych. Zaprojektowano także ustawienie barier energochłonnych o długości 86,0m. W miejscu, gdzie występuje skarpa o nachyleniu większym niż 1:1,5 zaplanowano wzmocnienie płytami betonowymi ażurowymi. Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:
- wytyczenie projektowanych prac w terenie
- wykonanie wycinki drzew i krzewów
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni
- wykonanie zjazdów
- wykonanie chodnika i peronu dla autobusów
- wykonanie poboczy
- wykonanie prac porządkowych

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera - dokumentacja projektowa wraz z dokonana zmianą, stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ oraz SST stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ a także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ
3. Rozwiązanie równoważne:
1) Równoważność – rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
2) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej , SST, przedmiarze robót lub SWZ i jej załącznikach znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, a także norm i aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w w/w dokumentach postepowania pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie w dokumentacją projektową, SST , przedmiarem , zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, SST , przedmiarze , SWZ oraz będą zgodne pod względem:
a) Gabarytów i konstrukcji ( wielkość ,rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych)
b) Charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji)
c) Charakterystyki materiałowej ( rodzaj i jakość materiałów)
d) Parametrów technicznych ( wytrzymałość ,trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.)
e) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania
f) Standardów emisyjnych,
3) Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
4) Użycie w dokumentacji projektowej, SST, przedmiarze , SWZ i jej załącznikach nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej, SST , przedmiarze , SWZ dla projektowanych rozwiązań,
5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają zakładane wymagania minimalne
6) Użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że przedmiot zamówienia musi posiadać wymagana funkcjonalność, natomiast to Zamawiający czy użytkownik będzie miał wybór korzystania z tej funkcjonalności;
7) Brak określenia ”minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach;
8) W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym;
9) Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez zamawiającego w inny , niż podany sposób;
10) Przez bardzo zbliżona wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą , że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań ,testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
11) Dodatkowo , wszędzie tam, gdzie został wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów i normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, SST, przedmiarze oraz SZW. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe , a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując na oznaczenie konkretnego producenta ( dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samy każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowanych dokumentów, uwiarygadniających te rozwiązania;
12) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie , zamawiający określił w SST, stanowiących załącznik do SWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w w/w dokumentach;
13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać ,że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktacje w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o Zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.;Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty , o których mowa w
Rozdziale Xust. 4 pkt 1 i pkt 2, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:1) Oświadczenie składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu2) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i pkt 2 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w zapisach SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.