eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w KaliszuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 0625014200

1.5.8.) Numer faksu: 0627572622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce5766c8-8f64-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054703/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliw płynnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu na rok 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce5766c8-8f64-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ oraz załączników do zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości, widoczne są po po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdp@powiat.kalisz.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,
email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
b) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164 z poźn. zm.).
4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
b) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
c) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp.
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON i płynu AdBlue na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz poprzez sprzedaż na wszystkich stacjach paliw będących w posiadaniu Wykonawcy, szczególnie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku awarii lub modernizacji stacji paliw wskazanych w ofercie Zamawiający wyraża się zgodę na zamianę stacji paliw, którą Wykonawca wskazał w ofercie celem spełniała postawionego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zastąpienie jej inną stacją Wykonawcy spełniającą warunek określony w ust. IX pkt 2 ppkt 4 SWZ, na której można dokonywać zakupu paliw i AdBlue zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zmiana stacji paliw może odbyć się jedynie za zgodą Zamawiającego. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo przy użyciu kart flotowych. Zamawiający przewiduje korzystanie z 16 kart flotowych. Za wydanie każdej nowej Karty flotowej, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawanej po podpisaniu umowy oraz za kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika, zamawiane w okresie obowiązywania umowy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego oraz wymieniane po upływie terminu ważności każdej Karty flotowej, Wykonawca nie będzie pobierać opłaty. Za kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wymieniane w okresie obowiązywania umowy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego (np. błędne podanie danych umieszczonych na Karcie flotowej, uszkodzenie Karty flotowej) Wykonawca będzie pobierać opłatę w wysokości do 10,00 zł netto za Kartę flotową. Zamawiający przewiduje podczas trwania umowy zakup paliw w łącznej ilości około 33040 litrów w tym odpowiednio: benzyny bezołowiowej Pb 95 - 11100 litrów, oleju napędowego ON - 21540 litrów oraz płynu AdBlue w ilości około 400 litrów (podane ilości są szacunkowe, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy). Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2023 r., poz. 1314) oraz obowiązujących w tym zakresie norm.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1385 ze zm.).
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska łącznie największa liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie według § 2 Istotnych postanowień umowy (zał nr 4 do SWZ) przy zachowaniu stałych opustów podanych w Formularzu ofertowym.
5. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wg numerów rejestracyjnych uprawnionych do zakupu paliw na podstawie Kart flotowych oraz określi limit poboru paliw w odniesieniu do karty na okaziciela.
6. Wykonawca wydaje Zamawiającemu bezpłatne Karty flotowej, bez nadruku logo Zamawiającego, na numery rejestracyjne służbowych pojazdów Zamawiającego i na okaziciela wskazanego przez Zamawiającego oraz zamawiane w okresie obowiązywania umowy kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika oraz wymieniane po upływie terminu ważności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości bezpłatnych Kart flotowych oraz zmiany limitu poboru paliw na wskazanych przez siebie Kartach flotowych w trakcje trwania umowy.
8. W przypadku awarii Karty flotowej, Wykonawca dostarczy nową kartę w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty.
9. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych i manipulacyjnych z tytułu użytkowania Kart flotowych.
10. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 09134000-7 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1) „opust dla ON” – 60 punktów. Sposób oceny: oferta z najwyższym opustem (zł/litr) otrzyma 60 punktów w kryterium „opust dla ON”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty z najwyższym opustem wg poniższego wzoru:
AO = UB/UN x 60 punktów
gdzie:
AO – wyliczona ilość punktów dla badanej oferty w kryterium „opust dla ON”
UB – wielkość opustu dla ON w ofercie badanej,
UN – największy opust dla ON ze złożonych ofert,
2) „opust dla Pb95” – 16 punktów. Sposób oceny: oferta z najwyższym opustem (zł/litr) otrzyma 16 punktów w kryterium „opust dla Pb95”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty z najwyższym opustem wg poniższego wzoru:
AP = UB/UN x 16 punktów
gdzie:
AP – wyliczona ilość punktów dla badanej oferty w kryterium „opust dla Pb95”
UB – wielkość opustu dla Pb95 w ofercie badanej,
UN – największy opust dla Pb95 ze złożonych ofert,
3) „opust dla AdBlue” – 4 punkty. Sposób oceny: oferta z najwyższym opustem (% ceny brutto/litr) otrzyma 4 punktów w kryterium „opust dla AdBlue”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty z najwyższym opustem wg poniższego wzoru:
AA = UB/UN x 4 punkty
gdzie:
AA – wyliczona ilość punktów dla badanej oferty w kryterium „opust dla AdBlue”
UB – wielkość opustu dla AdBlue w ofercie badanej,
UN – największy opust dla AdBlue ze złożonych ofert,
4) „termin płatności faktury” – 20 punktów. Sposób oceny: Wykonawca może zaoferować 14, 21 lub 30 dniowy termin płatności faktury za wykonany przedmiot umowy. Oferta otrzyma ilość punktów (R) odpowiadającą zaoferowanemu terminowi płatności faktury. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze terminu płatności faktury, lub wpisze inny termin niż 14, 21, 30 dni, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował 14 dniowy termin płatności faktury.
W kryterium „termin płatności faktury” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
a) 14 dniowy termin płatności faktury – R = 0 punktów przyznanych,
b) 21 dniowy termin płatności faktury – R = 10 punktów przyznanych,
c) 30 dniowy termin płatności faktury – R = 20 punktów przyznanych.
2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów obliczonych według poniższego wzoru:
AB = AO + AP + AA + R
gdzie:
AB – wyliczona ilość punktów przyznana badanej oferty,
AO – ilość punktów w kryterium „opust dla ON”, przyznana badanej ofercie,
AP – ilość punktów w kryterium „opust dla Pb95”, przyznana badanej ofercie,
AA - ilość punktów w kryterium „opust dlaAdBlue”, przyznana badanej ofercie,
R – ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury”, przyznana badanej ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: opust dla ON

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: opust dla Pb95

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: opust dla AdBlue

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w miejscowości Opatówek (powiat kaliski) lub w odległości nie większej niż 5 km od granicy Opatówka, liczonej najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz dodatkowo jedną stacją paliw na terenie powiatu kaliskiego na których istnieje możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych dostarczonych przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, tj. do dostarczenia na wezwanie oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, tj. do dostarczenia na wezwanie:
1) aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),
2) oświadczenia, że Wykonawca będzie dysponował co najmniej dwiema stacjami paliw tj. jedną stacją paliw, która znajduje się w miejscowości Opatówek (powiat kaliski) lub w odległości nie większej niż 5 km od granicy Opatówka liczonej najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz jedną stacją paliw na terenie powiatu kaliskiego na których istnieje możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych dostarczonych przez Wykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym. Ponadto wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ust. XIII pkt 1 SWZ oraz wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia:
1) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr) – Wykonawca zamiast powyższych dokumentów może w formularzu ofertowym w ust. IV wskazać adresy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów,
2) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. XVII pkt 10 SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. X SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej z Wykonawcą Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w § 9 Istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.