eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na rok 2024 Zadanie 1: na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300 Zadanie 2: poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na rok 2024
Zadanie 1: na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300
Zadanie 2: poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BEŁCHATOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pabianicka 17 lokal 19

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-belchatowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-belchatowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na rok 2024
Zadanie 1: na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300
Zadanie 2: poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9f655a1-8f76-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051924/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadcznie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na rok 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek RODO w ogłoszeniu o zamówieniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2024 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1) Cena brutto za realizację zamówienia – waga kryterium – 60 %
2) Gwarantowany termin zwrotu przesyłki pocztowej, awizowanej,
niepodjętej w terminie – waga kryterium – 40 %

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1) dla kryterium „Ceny” (C) – maksymalnie 60 pkt :

Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cob
gdzie :
C - oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena
Cn - oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - oznacza cenę brutto ocenianej oferty

2) dla kryterium „Gwarantowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie ” (ZP), maksymalnie 40 pkt.

Wykonawca otrzyma 40 pkt, jeśli wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej w ilości dni roboczych: 5 lub mniej.
Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeśli wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej w ilości powyżej 5 dni roboczych, ale nie dłużej niż 10 dni roboczych.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej dłuższy niż 10 dni roboczych, ale nie dłuższy niż 15 dni otrzyma 10 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej dłuższy niż 15 dni roboczych otrzyma 0 pkt.

3) każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana według wzoru:

CLP = C+ZP

gdzie:

CLP - całkowita/łączna liczba punktów ocenianej oferty
C - punkty przyznane w ramach kryterium „Cena”
ZP - punkty przyznane w ramach kryterium „Zwrot Przesyłki
5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzorów wskazanych powyżej, tj. w pkt 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarantowany termin zwrotu przesyłki pocztowej, awizowanej, niepodjętej w terminie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2024 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1) Cena brutto za realizację zamówienia – waga kryterium – 60 %
2) Gwarantowany termin zwrotu przesyłki pocztowej, awizowanej,
niepodjętej w terminie – waga kryterium – 40 %

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1) dla kryterium „Ceny” (C) – maksymalnie 60 pkt :

Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cob
gdzie :
C - oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena
Cn - oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - oznacza cenę brutto ocenianej oferty

2) dla kryterium „Gwarantowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie ” (ZP), maksymalnie 40 pkt.

Wykonawca otrzyma 40 pkt, jeśli wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej w ilości dni roboczych: 5 lub mniej.
Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeśli wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej w ilości powyżej 5 dni roboczych, ale nie dłużej niż 10 dni roboczych.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej dłuższy niż 10 dni roboczych, ale nie dłuższy niż 15 dni otrzyma 10 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin zwrotu przesyłki awizowanej dłuższy niż 15 dni roboczych otrzyma 0 pkt.

3) każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana według wzoru:

CLP = C+ZP

gdzie:

CLP - całkowita/łączna liczba punktów ocenianej oferty
C - punkty przyznane w ramach kryterium „Cena”
ZP - punkty przyznane w ramach kryterium „Zwrot Przesyłki
5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzorów wskazanych powyżej, tj. w pkt 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarantowany termin zwrotu przesyłki pocztowej, awizowanej, niepodjętej w terminie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej
2 usługi (kontrakty) polegające na świadczeniu usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym każda z nich wykonywana
była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy i wartość każdej
z nich wynosiła co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy
złotych). Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów
występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich
podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty (tj. do wypełnionego i podpisanego Formularza oferty) – Załącznik Nr 1 Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:
1) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a.
2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 3a.

Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1 składa: - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub - pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 2 składa: - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub - pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzania został zawarty w par. 10 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.