eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這ty Stok › Dow霩 dzieci do szko造 podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Z這ty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozuOg這szenie z dnia 2023-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Dow霩 dzieci do szko造 podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Z這ty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA ZΜTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這ty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dow霩 dzieci do szko造 podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Z這ty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-25d2ef8a-8f5f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00525884

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00058915/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Dow霩 dzieci do szko造 podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Z這ty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym post瘼owaniu Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji: Elektronicznie na adres email:
zamowienia@zlotystok.pl lub za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem:
https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „Korespondencja”. Szczeg馧owe zasady zosta造 okre郵one w Rozdziale VIII SWZ. Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zosta okre郵ony w Rozdziale XXXVII SWZ Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zosta okre郵ony w Rozdziale XXXVII SWZ Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RL.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dowo瞠nie w 2024 roku dzieci do szko造 podstawowej w Z這tym Stoku, ul. Chemik闚 8 oraz przedszkoli w Z這tym Stoku, ul. 3 Maja 10 i M彗olnie, M彗olno 5 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e przedmiotu zam闚ienia zawarte s w za陰czniku.
Obowi您ki Wykonawcy:
a) przygotowanie harmonogramu dowozu dzieci i rozk豉du jazdy;
b) dowiezienie dzieci do szko造 podstawowej w Z這tym Stoku oraz przedszkoli w Z這-tym Stoku i M彗olnie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym u Zamawiaj帷ego harmonogramem dowozu i rozk豉dem jazdy;
c) zapewnienie dzieciom opieki w czasie przewozu, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami;
d) przestrzeganie przepis闚 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8 z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o trans-porcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z p騧n. zm.);
e) bezwzgl璠ne przestrzeganie przepis闚 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z p騧n. zm.);
f) dowo瞠nie uczni闚 pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu wed逝g przepis闚 o ruchu pasa瞠rskim i drogowym;
g) zabezpieczenie, w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zast瘼czego spe軟iaj帷ego ww. wymagania techniczne;
h) posiadanie ubezpieczenia OC i NNW pojazd闚 s逝膨cych do wykonywania zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60000000-8 - Us逝gi transportowe (zwy陰czeniem transportu odpad闚)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

85312110-3 - Us逝gi opieki dziennej nad dzie熤i

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione
kryteria. Ka盥y z Wykonawc闚 mo瞠 zaproponowa tylko jedn cen i nie mo瞠 jej zmieni. Nie prowadzi si negocjacji w sprawie ceny. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎y z這篡 najkorzystniejsz ofert. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a 陰cznie uzyska najwy窺z liczb punkt闚, otrzyman w wyniku zsumowania punkt闚 w kryterium „cena” i w kryterium„czas
podstawienia pojazdu zast瘼czego w razie awarii”. Uzyskana z wyliczenia ilo嗆 punkt闚 zostanie ostatecznie ustalona z dok豉dno軼i do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr庵le matematycznych.Je瞠li nie mo積a wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y spo鈔鏚
tych ofert wybiera ofert z ni窺z cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zast瘼czego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale XV SWZ,
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj帷y odst瘼uje od wymagania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie tego warunku, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada wa積 przez ca造 okres realizacji zam闚ienia Licencj na wykonywanie krajowego transportu os鏏 zgodnie z ustaw z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj帷y odst瘼uje od wymagania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie tego warunku, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
− w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert a je-瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie posiada do鈍iadczenie zawodowe w wykonywaniu us逝g przewozu, odpowiadaj帷ych swoim rodzajem i warto軼i us逝gom stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia, tj. zrealizowa min. 1 us逝g przewozu dzieci do plac闚ek o鈍iatowych.
Zamawiaj帷y uzna us逝gi (polegaj帷e na przewozie dzieci), kt鏎ych warto嗆 brutto b璠zie nie mniejsza ni 60% ceny ofertowej – wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi, 瞠 us逝gi zosta造 wykonane z nale篡t staranno軼i. W przypadku, gdy Zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz, kt鏎ego us逝ga by豉 wykonywana, Wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania po鈍iadcze;
− dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia pojazdami, przystosowanymi do wykonywania przewoz闚 dzieci, zarejestrowanymi i ubezpieczonymi co najmniej w ilo軼i minimalnej okre郵onej w opisie przedmiotu zam闚ienia;
− dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia osobami, posiadaj帷ymi odpowiednie kwalifikacje i niezb璠nymi do wykonania zam闚ienia publicznego, w liczbie dostosowanej do liczby wykonywanych kurs闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: − licencja na wykonywanie krajowego transportu os鏏 zgodnie z ustaw z
dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201);
− wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy
lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego do-stawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;
− wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia pu-blicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
− wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚
selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby
2. zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
3. w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia -o鈍iadczenie, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy
4. Pe軟omocnictwo - gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 rejestrowych, wykonawca, kt鏎y sk豉da ofert za po鈔ednictwem pe軟omocnika, powinien do陰czy do oferty dokument pe軟omocnictwa obejmuj帷y swym zakresem umocowanie do z這瞠nia oferty lub do z這瞠nia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia; powinno zawiera: nazw post瘼owania o zam闚ienie publiczne, kt鏎ego dotyczy, wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby, ustanowionego pe軟omocnika oraz zakres jego umocowania.
Pe軟omocnictwo powinno zosta z這穎ne w formie elektronicznej lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza si r闚nie przed這瞠nie elektronicznej kopii dokumentu po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaj帷ej uprawnienia notariusza.
5. Zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa, (je瞠li dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty sk豉dane w toku post瘼owania b璠 zawiera造 tajemnic przedsi瑿iorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 瞠 nie mog by one udost瘼niane, oraz wykazuje, 瞠 zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.2020.1913 t.j.). Dokument musi by z這穎ny w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upowa積ionej do reprezentowania wykonawc闚 zgodnie z form reprezentacji okre郵on w dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wykaza, 瞠:
a) wsp鏊nie spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu ,
b) w stosunku do 瘸dnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia, z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
c)ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zobowi您ania,
d)musz ustanowi pe軟omocnika wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie do
reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo
reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia. Pe軟omocnictwo musi mie form pisemn lub kopi potwierdzona przez notariusza.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia maj obowi您ek do陰czy do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
Przed zawarciem umowy o niniejsze zam闚ienie publiczne, je瞠li oferta konsorcjum zostanie wybrana,jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y wezwie do przedstawienia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡: Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu (art. 125 ust 1 ustawy pzp).
O鈍iadczenie sk豉daj odr瑿nie:− wykonawca/ka盥y spo鈔鏚 wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie,w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Pe軟omocnictwo - gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 rejestrowych, wykonawca, kt鏎y sk豉da ofert za po鈔ednictwem pe軟omocnika, powinien do陰czy do oferty dokument pe軟omocnictwa obejmuj帷y swym zakresem umocowanie do z這瞠nia oferty lub do z這瞠nia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do
reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia; powinno zawiera: nazw post瘼owania o zam闚ienie publiczne,kt鏎ego dotyczy, wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby, ustanowionego pe軟omocnika oraz zakres jego umocowania. Pe軟omocnictwo powinno zosta z這穎ne w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. Dopuszcza si r闚nie przed這瞠nie elektronicznej kopii dokumentu po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym odpisem elektronicznym osoby posiadaj帷ej uprawnienia notariusza.
W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. Umowa taka winna okre郵a strony umowy, cel dzia豉nia, spos鏏 wsp馧dzia豉nia, zakres prac przewidzianych do wykonania ka盥emu z nich, solidarn
odpowiedzialno嗆 za wykonanie zam闚ienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj帷ego okres realizacji przedmiotu zam闚ienia), wykluczenie mo磧iwo軼i wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt鏎egokolwiek z jego cz這nk闚 do czasu wykonania zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmian postanowie umowy.Zmiany tre軼i niniejszej umowy wymagaj po rygorem niewa積o軼i zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i s dopuszczalne wy陰cznie w trybie art. 455 – ustawy z 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych . Pozosta造 rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zosta造 zawarte we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy dost瘼nejpodadresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.