eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Rozbudowa bazy dydaktycznej w OSW w Międzyrzecu Podlaskim (etap 2 i 3 robót budowlanych)Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa bazy dydaktycznej w OSW w Międzyrzecu Podlaskim (etap 2 i 3 robót budowlanych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Bialska im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030310705

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sidorska 95/97

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.olczuk@akademiabialska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.akademiabialska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa bazy dydaktycznej w OSW w Międzyrzecu Podlaskim (etap 2 i 3 robót budowlanych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-288206a7-8fb0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00320474/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa bazy dydaktycznej w OSW w Międzyrzecu Podlaskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-288206a7-8fb0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-288206a7-8fb0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1.1. Platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"), lub
1.2. poczty elektronicznej pod adresem r.olczuk@akademiabialska.pl
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, wymagania techniczne i organizacyjne określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin. Szczegółowe informacje / instrukcje można uzyskać pod adresem, https://ezamowienia.gov.pl w zakładce "Centrum Pomocy". Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymogi dotyczące RODO zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymogi dotyczące RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.1042.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa bazy dydaktycznej w OSW w Międzyrzecu Podlaskim (etap 2 i 3 robót budowlanych) szczegółowo opisana w dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
4.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ramach jednego umowy / kontraktu, obejmującej budowę co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni zabudowy minimum 250 m2 zakresem obejmujące wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej wartości 2 500 000,00 zł brutto.
4.2. Wykonawca musi na okres realizacji przedmiotu zamówienia dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe:
4.2.1. Kierownikiem Budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334), legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika budowy w trakcie których nadzorował budowę co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, wykonywanych w ramach jednej umowy / kontraktu, o łącznej powierzchni minimum 250 m2 zakresem obejmujące wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, oraz instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
4.2.2. Kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334), legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika budowy w trakcie których nadzorował wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, wykonywanych w ramach jednej umowy / kontraktu, o łącznej powierzchni minimum 250 m2;
4.2.3. Kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334), legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika budowy w trakcie których nadzorował wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych w trakcie budowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, wykonywanych w ramach jednej umowy / kontraktu, o łącznej powierzchni zabudowy minimum 250 m2;
4.2.4. Kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334), legitymującym się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika robót w trakcie których nadzorował wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywanych w trakcie budowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, wykonywanych w ramach jednej umowy / kontraktu, o łącznej powierzchni zabudowy minimum 250 m2;.
4.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie łączenia funkcji o których mowa w pkt. 4.3.1. –4.3.4. ww. branżach przez jedną, dwie lub trzy osoby pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wskazane do pełnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadającym ich uprawnieniom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1.1. formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
1.4. dowód wniesienia wadium;
oraz
1.5. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1799 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania ww. zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowe informacje w zakresie przesłanek zmiany umowy zostały określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności poprzez Platformę e-Zamówienia, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej w jednym z ww. formatów opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
1.1. w zakresie wykonania wszystkich robót budowlanych w terminie do 15.12.2024 r.
1.2. w zakresie uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 60 dni od dnia odbioru bez uwag robót budowlanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.