eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Aktywności Seniorów w okresie I-XII 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Aktywności Seniorów w okresie I-XII 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Janasa 9

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-612

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mopstg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mopstg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Aktywności Seniorów w okresie I-XII 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4678a07a-8f9a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048844/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Aktywności Seniorów w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4678a07a-8f9a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mopstg.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS/ZP/341/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Aktywności Seniorów w ilości maksymalnej do 6 300 śniadań, do 12 348 posiłków dwudaniowych, do 6 048 kolacji.
2. Poprzez usługi cateringowe należy rozumieć dostarczanie do Centrum Aktywności Seniorów, ul. Janasa 11, Tarnowskie Góry trzech posiłków dziennie, w dni robocze, w postaci:
a) Śniadania/kolacji: na śniadanie/kolację składać się będą produkty do przygotowania 2 kanapek np.chuda wędlina - min. 40 g, ser żółty- min 40 g, pasta jajeczna min. 80 g, pasta z twarożku min. 80 g, jajecznica min. 100 g, parówki - 2 szt., warzywa - min. 80 g - minimum 3 składniki (zamiennie) oraz pieczywo i porcja masła oraz porcja dżemu lub miodu.
Śniadania dostarczane będą między 8.00-8.30 (do 25 śniadań).
Kolacje dostarczane będą między 16.00-17.00 (do 24 kolacji).
b) posiłku dwudaniowego: na posiłek dwudaniowy składać się będzie zupa 300 ml oraz drugie danie np. chude mięso lub ryba - min. 100 g surowego produktu, surówka lub warzywa gotowane – min. 120 g, ziemniaki lub ryż - min. 80 g, dopuszcza się 3 razy w tygodniu drugie dania jarskie np. naleśniki z farszem min. 300 g, pierogi ruskie min. 300 g, makaron z sosem i warzywami min. 300 g. Niedozwolone są dania typu instant, fast food, bigos oraz grochówka. Posiłki dwudaniowe dostarczane będą między 12.30-13.00 (do 25 posiłków dwudaniowych) oraz między 14.00-14.30 (do 24 posiłków dwudaniowych)
3. Zamówienie nie będzie obejmować napoi typu kawa, herbata, kompot, woda itp.
4. Rozdzieleniem posiłków z naczyń transportowych na talerze i dystrybucją do stołów pensjonariuszy będą zajmować się pracownicy Zamawiającego.
5. Zamawiający zapewni zastawę stołową oraz utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zamówienia w ramach „prawa opcji” dodatkowej liczby posiłków do 40 % w stosunku do liczby wskazanej
w opisie przediotu zamówienia lub zmniejszenie liczby posiłków do 30 % w stosunku do liczby wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki skorzystania z opcji:
a) skorzystanie z opcji w ramach zwiększenia zakresu zamówienia nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego oraz pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Zamawiającego;
b) skorzystanie z opcji w ramach zmniejszenia zakresu zamówienia nastąpi w przypadku zaistnienia mniejszych potrzeb Zamawiającego;
c) Zamawiający ma prawo skorzystać z opcji wielokrotnie w ramach wskazanego zakresu;
d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę pismem o skorzystaniu z uprawnienia, wskazując jego zakres. Brak stosownego pisma świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części;
e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji opcji na warunkach opisanych
w projektowanych postanowieniach umowy;
f) zamówienia zrealizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Z tytułu nie zastosowania opcji wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe ani prawne

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – 60%,
b) klauzule społeczne - 20%
c) doświadczenie kadry - 20%
2. Opis sposobu obliczania punktacji ofert:
a) cena: Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru w SWZ.
Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) klauzule społeczne:
Zamawiający przyzna 20 pkt. w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zatrudnia minimum 1 osobę realizującą przedmiotową usługę, która jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
Zamawiający przyzna 0 pkt. w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż nie zatrudnia w/w osoby lub osób, bądź w przypadku nie wskazania przez Wykonawcę żadnej z opcji (zatrudnia lub nie zatrudnia).
c) doświadczenie kadry:
Zamawiający oceni doświadczenie kadry tj. osoby realizującej zamówienia w zakresie przygotowania posiłków w każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, przyznając punkty wg następujących zasad:
• do realizacji zamówienia wskazano osobę posiadającą doświadczenie w przygotowaniu posiłków – powyżej 3 lat - 20 pkt
• do realizacji zamówienia wskazano osobę posiadającą doświadczenie w przygotowaniu posiłków – powyżej 1 do 3 lat - 10 pkt
• do realizacji zamówienia wskazano osobę posiadającą doświadczenie w przygotowaniu posiłków – 6 miesięcy do 1 roku - 5 pkt
W przypadku braku wskazania doświadczenia kadry, bądź wskazania doświadczenia poniżej 6 miesięcy Zamawiający przyzna 0 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów przyznanych w kryterium „Cena”, „Klauzule społeczne” i w kryterium „Kwalifikacje kadry”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a. co najmniej jednej usługi w ramach jednej umowy, polegającej na przygotowywaniu posiłków w formie cateringu przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie realizowała usługę i która:
a. posiada prawo do wykonywania zawodu kucharz
oraz
b. posiada aktualne badania zdrowotne dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie realizowała usługi dowozu, która:
a. posiada uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
b. posiada aktualne badania zdrowotne dla celów sanitarno-epidemiologicznych
4. Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu gotowych posiłków w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.
5. Wykonawca musi potwierdzić, że posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnych oświadczeniach w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dowodów należycie wykonanej usługi jeśli Wykonawca wykaże usługę wykonaną dla Zamawiającego
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
d) decyzja/zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
e) kopię Certyfikatu systemu HACCP,
f) dane pojazdu/-ów wraz z podaniem daty ostatniego badania technicznego pojazdu, informacją oraz oświadczeniem, iż pojazd jest sprawny technicznie.
Wzór wykazu pojazdów stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobligowani są przedłożyć w związku z tym wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
5. Wykonawca jest zobligowany osobiście wykonać zakres zamówienia, co do którego spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to, że członek np. konsorcjum musi być faktycznie zaangażowany w etap realizacji danej części zamówienia, w zakresie której konsorcjum polega na jego potencjale.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik/lider pozostałych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna także w przypadku dokonywania zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz w przypadkach i zakresach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca składa za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa zostanie zawarta na okres 365 dni od dnia 02.01.2024 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „UOBN” z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.