eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kcynia › ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092554356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Libelta 28

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523847678

1.5.8.) Numer faksu: 523847678

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgops@mgops-kcynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mgopskcynia.nbip.pl/mgopskcynia/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b994965-8f95-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036765/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 2024- „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://platformazakupowa.pl/pn/mgops_kcynia/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/mgops_kcynia/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
1.5 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i załączników do oferty) wykonawca będzie przekazywał za pośrednictwem dedykowanego na Platformie formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
1.6 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
1.7 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia, nr tel. 52 3847 678, adres e-mail: mgops@mgops-kcynia.pl ;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem e- mail: iod.bogdan@gmail.com,;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni”;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
- dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,
- po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
-obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MGOPS.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 321800 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 296056 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobiety i mężczyźni) z terenu miasta i gminy Kcynia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w formie całodobowego przebywania w schronisku osobom bezdomnym, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu z trzema posiłkami dziennie (w tym jeden ciepły).
Ponadto standard podstawowych usług świadczonych w placówce dla osób bezdomnych powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz.896).

2.1.1 Świadczenie usług schronienia odbywa się w oparciu o art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 901 ze zm.) z uwzględnieniem art. 4 ustawy z dnia 18 lutego 2018 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901ze zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.). Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w schronisku warunków zgodnych z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi.

21.2 Dla podmiotów, które w dniu wejścia w życie przepisów art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie prowadziły schroniska dla osób bezdomnych, szczegółowy zakres i standard usług świadczonych w ramach pobytu w placówce, standard obiektu oraz kwalifikacje osób świadczących usługi w schronisku powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896). Na tej podstawie Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:

- w zakresie okresu, formy i zakresu świadczenia usług:
a) świadczenie usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu,
b) możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,
c) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
d) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży oraz umożliwienie prania i suszenia odzieży,
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
f) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
h) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,
i) zatrudnienie nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,
j) w porze nocnej zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna,
k) realizację kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
l) w przypadku umiejscowienia schroniska w odległości dalszej niż 100 km od siedziby zamawiającego - transport osoby bezdomnej z terenu gminy Kcynia w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
ł) transport z miejsca dotychczasowego miejsca schronienia z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy.

- w zakresie standardu obiektu:
a) liczbę miejsc w schronisku nie większą niż 80,
b) nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu (nie mniej niż 4 m2 /osobę, a w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2 /osobę),
c) pomieszczenia mieszkalne z co najmniej 1 oknem, zapewniające swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy,
d) urządzenie natryskowe - 1 dla 15 osób, miska ustępowa - 1 dla 10 kobiet, umywalka - 1 dla 5 osób,
e) pomieszczenia sanitariatów ze stałym dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych,
f) wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne,
g) pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych,
h) pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób. W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób,
i) wydzielone pomieszczenie do prac biurowych,
j) pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań,
k) wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny,
l) wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych,
m) wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do internetu,


2.1.3 Dla podmiotów, które w dniu wejścia w życie przepisów art. 48a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej prowadziły schronisko dla osób bezdomnych, szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach pobytu w placówce winien obejmować:
a) świadczenie usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu,
b) możliwość całodobowego przebywania w schronisku,
c) miejsce noclegowe w pokoju wieloosobowym (nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu), w którym temperatura nie jest niższa niż 20°C,
d) dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło oraz poszwę i poszewkę) oraz dostęp do szafy,
e) całodzienne wyżywienie - trzy posiłki dziennie,
f) dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju oraz jego spożycia,
g) dostęp do toalety, prysznica z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody,
h) możliwość prania i suszenia odzieży a w przypadku braku możliwości jej wymiany – dezynfekcję i dezynsekcję,
i) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
j) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
k) pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
l) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Prognozowana ilość osób: minimum 4, maksymalnie 6.

4.2.5.) Wartość części: 219000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ilość miejsc minimum 4, maximum 6. Zależy od ilości osób bezdomnych z ternu gminy. Wg zapotrzebowania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz na podst. projektowych postanowień umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość schronisk

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe formy wsparcia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym (kobiety i mężczyźni) z terenu miasta i gminy Kcynia; wymagane jest dysponowanie:

a) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze pracownika socjalnego, na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, posiadającą wykształcenie zgodnie z art. 116, 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. lub art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007r.;

b) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku;

c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna sprawującego nadzór w porze nocnej na nie więcej niż 40 osób.
Od pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia w charakterze opiekunów wymaga się posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu: - pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub co najmniej wykształcenia zasadniczego branżowego lub zasadniczego zawodowego, udokumentowanego co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warunek ten nie dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej i zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie posiadały powyższych kwalifikacji – muszą je spełniać wyłączenie te osoby, które zatrudnione zostały po dniu wejścia w życie powyższej ustawy.

4.2.5.) Wartość części: 87600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna liczba osób 6, maksymalnie 8. Liczba ta zależna jest od zapotrzebowania na miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, od ilości osób bezdomnych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość schronisk

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe formy wsparcia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie miejsca dla osób bezdomnych w noclegowni, osobom bezdomnym, których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Kcynia .
Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018r. Poz. 896).

Prognozowana ilość osób: 1.

4.2.5.) Wartość części: 6200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość schronisk

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe formy wsparcia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie - dotyczy części 1,2 i części 3 zamówienia;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie – dotyczy części 1,2 i części 2 zamówienia;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie – dotyczy części 1,2 i części 2 zamówienia;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca przedstawi:

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5/5a do SWZ).

1.4.1 dla Części 1- Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobiety i mężczyźni) z terenu miasta i gminy Kcynia; wymagane jest dysponowanie:

a) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze pracownika socjalnego, na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, posiadającą wykształcenie zgodnie z art. 116, 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. lub art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007r.,

b) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, do nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,

c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna sprawującego nadzór w porze nocnej.

Osoby przewidziane do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, zobowiązane są do spełniania następujących wymagań, tj.:
- posiadania wykształcenia zasadniczego branżowego lub zasadniczego zawodowego,
- co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
lub
- posiadania wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art.125 ust.1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z art. 108 ust.1 pkt 1,2,5 oraz art.109 ust.1 pkt.1, 4 pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2023 r., poz. 1824).

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy PZP. Dokumenty składane wraz z ofertą:

3. Oświadczenie, Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu, o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SWZ podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ).

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3.2 W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3.3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.5 W przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 3 ppkt 3.3 i 3.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4/4a do SWZ).

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 15:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.