eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62a80414-8f83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022784/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62a80414-8f83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62a80414-8f83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamowienia: ocds-148610-62a80414-8f83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia oraz nadane odpowiednie uprawniania do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ”dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamowienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamowienia.
- Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia.
- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamowienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na stronie internetowej htts://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie” lub w kafelku „FAQ” – „Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem” lub pod numerem telefonu (32) 77 88 999.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@andrespol.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w szczególności w Dziale XXXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7240.45.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 202
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi linią autobusową nr 202 - na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów – Rokicińska) – Kraszew – Justynów - Janówka) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów), w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku włącznie.
b. Usługi przewozowe na linii nr 202 świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 12 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wynosi łącznie 148264 wozokilometrów.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
d1. Trasa Łódź – Janówka – 14,72 km
d2. Trasa Łódź – Kraszew – Janówka – 18,13 km
d3. Trasa Janówka – Kraszew – Łódź – 17,77 km
d4.Trasa Janówka – Łódź – 14,36 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
e. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022r., poz. 180 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dziale V SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie pojazdów w sprawną klimatyzację

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 201
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi linią autobusową nr 201 - na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów – Rokicińska) – Bedoń Przykościelny (Ogrodowa/Główna) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów) w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.05.2024 roku włącznie.
b. Usługi przewozowe świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 13 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.05.2024r. wynosi łącznie 30503 wozokilometry.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
d1. Trasa Łódź – Bedoń Przykościelny – 11,40 km
d2. Trasa Bedoń Przykościelny – Łódź – 10,83 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
f. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022r., poz. 2201 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie pojazdów w sprawną klimatyzację

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a. Dla Części 1
Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b. Dla Części 2
Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. Dla części nr 1 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane.
a2. Dysponuje, co najmniej 3 autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o pojemności nie mniejszej niż 40 miejsc siedzących i nie mniejszej niż 25 miejsc stojących i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w Dziale V ust. 5 SWZ, każdy.
a3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie, co najmniej 2 kierowców.

b. Dla części nr 2 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
b1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane.
b2. Dysponuje, co najmniej 2 autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o pojemności nie mniejszej niż 18 miejsc siedzących i nie mniejszej niż 15 miejsc stojących i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w Dziale V ust. 5 SWZ, każdy.
b3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie, co najmniej 2 kierowców.

Uwagi:
- W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać się wykonaniem/wykonywaniem tej samej usługi dla wszystkich Części, na które składa ofertę, pod warunkiem, że jej wartość jest nie niższa niż najwyższa z wartości wymaganych dla części zamówienia i zakres nie jest węższym niż najszerszy z zakresów wymaganych dla części zamówienia, o udzielenie, których się ubiega.
- W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca nie może wykazać się dysponowaniem tymi samymi osobami w ramach tylu Części zamówienia na ile składa ofertę.
- W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca nie może wykazać się dysponowaniem tymi samymi pojazdami w ramach tylu Części zamówienia na ile składa ofertę.
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres usług, niż wymagane dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość usług, o których mowa w opisie warunku.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu usług, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego:
a. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby - jeżeli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
c. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
d. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XV SWZ.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X i Dziale XI SWZ oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XV SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVIII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w Dziale XV SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla każdej z Części zamówienia dotyczące niniejszego zamówienia, zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (Wzór umowy dla Części 1 zamówienia i Wzór umowy dla Części 2 zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62a80414-8f83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.