eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w GnieźnieOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.rewers@gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0489593b-8f80-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063477/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie na 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0489593b-8f80-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)komunikacja odbywa się na Platformie e-Zamówienia.Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektr. na adres e-mail:MagdalenaRewers@gniezno.eu (nie dotyczy składania ofert)2)osoba do kontaktu:Magdalena Rewers tel. 614260477.mail:magdalena.rewers@gniezno.eu 3)link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. 4)zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” 5)Przeglądanie,pobieranie publicznej treści dok.postępowania nie wymaga posiadania konta na e-Zamówienia ani logowania.6)Sposób sporządzenia dok. elektr. lub dok.elektr.będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporz.PrezesaRadyMinistrów w sprawie wymagań dla dok. elektr.7)Dok.elektr., o których mowa w §2ust.1rozporz.PrezesaRadyMinistrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr., sporządza się w postaci elektro., w formatach danych określonych w przepisach rozporz.RadyMinistrów w sprawie KrajowychRamInteroperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.8)W przypadku formatów, o których mowa w art.66 ust.1ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.9)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporz.PrezesaRadyMinistrów w sprawie wymagań dla dok. elektro., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektro.:a)w formatach danych określonych w przepisach rozporz.RadyMinistrów w sprawie KrajowychRamInteroperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektr.(np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”)10)Jeżeli dokumenty elektro., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektro., zawierają inf. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych inf., przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”11)Komunikacja z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektro.za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”.Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.12)W przypadku zał., które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozp. PrezesaRadyMinistrów w sprawie wymagań dla dok. elektro. opatrzone kwalifi. podpisem elektro., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektro., mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zew.lub wew.W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zew., wew.) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dok. wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zew.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wew.).13)Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na niej„Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dok.zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.14)Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 15)Maks.rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji”to150 MB.16)Mini. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz inf. dotyczące specyfikacji połączenia określa RegulaminPlatformye-Zamówienia. 17)W przypadku problemów tech. i awarii związanych z funkcjo.można skorzystać ze wsparcia pod numerem tel.(32)7788999 lub formularz „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gniezno,
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, e-mail: urzad@gniezno.eu, tel. 614260400.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOŚ.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
1) przyjmowanie z terenu miasta Gniezna oraz Gmin, z którymi Zamawiający zawrze stosowne porozumienie, zwierząt bezdomnych a także przetrzymanie
i sprawowanie opieki nad chorymi i rannymi wolno bytującymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności oraz prowadzenie szczegółowej ich ewidencji;
2) kompleksowej opieki weterynaryjnej zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, obejmującej m.in.:
a) opiekę w schronisku w tym właściwe traktowanie, odżywianie zwierząt, zapewnienie stałego dostępu do wody, ochronę przed warunkami atmosferycznymi;
b) zapewnienie stałego nadzoru weterynaryjnego oraz prowadzenie kwarantanny dla nowo przyjętych do Schroniska zwierząt;
c) prowadzenie obowiązkowych szczepień dla zwierząt, odrobaczania oraz profilaktyki i leczenia;
3) zapewnianie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania zgodnie z ich podstawowymi potrzebami na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm oraz pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się;
4) bieżąca naprawa ubytków w infrastrukturze technicznej schroniska,
w szczególności w budynkach gdzie przebywają na stałe zwierzęta;
5) znakowanie i rejestrowanie psów przebywających w schronisku w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji;
6) poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt trafiających do Schroniska,
7) usypiania ślepych miotów;
8) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
9) popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt oraz właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich;
10) organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających
w Schronisku;
11) upublicznianie informacji m.in. ogłoszenia o adopcji zwierząt przebywających
w Schronisku oraz informacji o bieżącej działalności i funkcjonowaniu Schroniska;
12) zorganizowania lub wzięcia udziału w akcjach edukacyjnych i promocyjnych
o zasięgu miejskim promujących wiedzę na tematy praw zwierząt, popularyzujących adopcję bezdomnych zwierząt;
13) prowadzenie wykazu zwierząt w postaci elektronicznej przebywających
w schronisku w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli i wykonywanych zabiegów weterynaryjnych a także szczepienia, leczenia;
14) udostępnianie Schroniska w celach przyjęć interesantów oraz dla osób odwiedzających w godzinach wyznaczonych przez Wykonawcę tj. nie mniej niż 4 godziny dziennie w dni powszednie oraz 3 godziny w każdą sobotą w miesiącu;
15) współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt działającymi na terenie Miasta Gniezna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98380000-0 - Usługi psiarni

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od granic Miasta Gniezna

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość działań edukacyjnych i działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 350.000,00 zł.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
a) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres ten jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu schroniska lub inną usługę polegającą na całodobowej opiece nad zwierzętami o liczebności minimum 110 zwierząt;
b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum:
- klatkami dla psów – w ilości co najmniej 35 sztuk o wymiarach minimum 3 x 2 m,
- klatkami dla kotów – w ilości co najmniej 5 sztuk o wymiarach minimum 3 x 2 m,
- budynkiem o powierzchni co najmniej 100 m2, w którym, będą znajdować się: pomieszczenia gospodarcze służące do przygotowywania oraz magazynowania pokarmu dla zwierząt, pomieszczenie dla lekarza weterynarii, pomieszczenia dla kotów, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne), pomieszczenia z boksami dla zwierząt chorych, przebywających na kwarantannie, separacji zwierząt agresywnych, utrzymywania samic z oseskami, utrzymywania młodych oddzielonych od matek.
- terenem przeznaczonym na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt o powierzchni co najmniej 9000 m2, który będzie spełniało szczegółowe wymagania weterynaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz miejscem dla klatek i kojców dla zwierząt, wybiegiem do psów oraz z dostępem do trawnika.
c) do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum 3 osoby i co najmniej jedną osobę, która posiada wykształcenie weterynaryjne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
3) wykazu usług (załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ);
5) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem ofertowym (zał. nr 1 ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy);
d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały przewidziane w dokumentach zmówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający
dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o której mowa
powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.