eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Świadczenie usługi całodobowej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi całodobowej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bialski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatbialski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi całodobowej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4431215-8f66-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051948/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na elektronicznej Platformie eZamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) dostępnej pod adresem: https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione na stronie Platformy w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami, w tym przekazywanie postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@powiatbialski.pl Nie dotyczy to składania ofert, które realizowane jest wyłącznie na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. Platforma jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służącym w szczególności do przekazywania ofert i oświadczeń.
3. Za datę wpływu wezwań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji składanych poprzez Platformę przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, oraz informacji składanych w wiadomości email przyjmuje się datę ich odbioru na skrzynce email Zamawiającego.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) „Komputer klasy PC lub MAC – spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej”,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. OA.272.25.2023.MRE
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95.
• inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej jest dostępny pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: OA.272.25.2023.MRE) prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.25.2023.MRE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 wraz z jego otoczeniem.

Zakres obowiązków obejmuje:
1) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom oraz interesantom urzędów mieszczących się w budynku, w godzinach ich pracy;
2) podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu znajdującemu się w obiekcie, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń;
3) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń;
4) czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu w czasie pełnionego dyżuru poprzez kilkukrotne obchody dozorowanego obiektu, szczególnie w czasie dyżuru popołudniowego i nocnego;
5) przestrzeganie zasady, że pracownicy pozostający w obiekcie po godzinach urzędowania powinni posiadać stosowne zezwolenia wystawiane przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt przebywania pracowników poza godzinami pracy powinien być odnotowany w księdze dyżurów;
6) sprawdzanie zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych, drzwi pomieszczeń biurowych, okien oraz włączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego budynku;
7) przestrzeganie zasady, że sprzęt może być wynoszony poza obiekt wyłącznie po okazaniu zezwolenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt wynoszenia powinien być odnotowany w księdze dyżurów, a zezwolenie pozostawione w portierni;
8) wpisywanie do księgi dyżurów wszelkich zdarzeń mających miejsce podczas dyżurów, w szczególności godzinę zdania i przyjęcia służby, brak kluczy do pomieszczeń, stwierdzone usterki oświetleniowe, elektryczne, sanitarne, wodne i kanalizacyjne;
9) meldowanie o zaistniałych zdarzeniach losowych takich jak pożar, zalanie, włamanie, zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób przebywających w nim lub w jego otoczeniu, wła-ściwym jednostkom ratowniczym i jednostkom interwencyjnym oraz Zamawiającemu i kie-rownikowi jednostki, której zdarzenie dotyczy lub osobom przez nich upoważnionym;
10) odbiór prenumerowanej prasy dla jednostek urzędujących w obiekcie.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektu w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Instrukcja Ochrony Obiektu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu, jego wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia na terenie obiektu i w jego otoczeniu.
1.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dyżur na terenie obiektu przynajmniej jednej osoby wyposażonej w sprawne środki łączności, a w sytuacjach alarmowych przyjazd co najmniej dwuosobowej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony winni posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej w ilości i stopniu zapewniającym realizację zamówienia (przyjmuje się, iż nie jest wymagana licencja od pracowników pełniących dyżur w obiekcie).
1.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym dozór jednolite odpowiednio estetyczne i reprezentacyjne ubiory oraz identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby pełniącej dozór.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

1) cena (koszt) – 60 % (ceną oferty jest cena brutto);
2) czas reakcji grupy interwencyjnej – 40 %

2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „cena”:
Maksymalną ilość 100 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

C = (CN/CB) x 60% x 100 punktów
gdzie:
C – oznacza wartość punktową oferty w kryterium ceny;
CN – oznacza najniższą cenę z ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – oznacza cenę oferty badanej.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach powyższego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania.

2) Kryterium „czas reakcji grupy interwencyjnej”
Ocena oferty w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), a dotyczącej czasu reakcji grupy interwencyjnej, przez co należy rozumieć czas potrzebny na dotarcie przez grupę interwencyjną do obiektu przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej w sytuacji alarmowej:
- Wykonawca, który zadeklaruje, iż czas reakcji grupy interwencyjnej wyniesie do 10 minut otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów;
- Wykonawca, który zadeklaruje, iż czas reakcji grupy interwencyjnej wyniesie powyżej 10 minut, ale poniżej 15 minut otrzyma 20 punktów;
- Wykonawca, który zadeklaruje, iż czas reakcji grupy interwencyjnej wyniesie powyżej 15 minut ale do 20 minut otrzyma 0 punktów.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Czas reakcji grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 20 minut. Brak wpisania w „Formularzu oferty” czas reakcji grupy interwencyjnej będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę czasu reakcji grupy interwencyjnej – 20 minut i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w ww. kryterium.

3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego zgodnie z kryteriami oceny, według następującego wzoru:
P = C + R
gdzie:
P – wartość punktowa oferty;
C – wartość punktowa oferty w kryterium „cena”;
R – wartość punktowa oferty w kryterium ,,czas reakcji grupy interwencyjnej”.

Oferta w toku oceny może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XVII. SWZ "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
2) w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu – powierzchni objętej takimi usługami, dat i miejsca ich wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.
Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy:
- co najmniej jednej usługi ochrony i dozoru budynków biurowych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6.000,00 m2.
Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 11 i 12 projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2023 r. poz. 1497 ze zm.).
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.