eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem - IIOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Usług Budowlanych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371168663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionistów 10

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgk-brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-brzozow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f64dcd93-8f55-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_brzozow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie informacje, które nie zmieściły się w tym polu, ze względu na ograniczenie ilości znaków znajdują się w rozdziale XIV SWZ.
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_brzozow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie informacje, które nie zmieściły się w tym polu, ze względu na ograniczenie ilości znaków znajdują się w rozdziale XIV SWZ.
Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożenia podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i bezpłatnego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@pgk-brzozow.pl
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10;
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail iod@pgk-brzozow.pl, lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres PGK Sp. z o.o. ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy Pzp;
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach jak poniżej:
W zamówieniu podstawowym:
Część 1 - Piasek płukany 0-2 mm – ilość około 500 ton

Prawo opcji:
Część 1 - Piasek płukany 0-2 mm – ilość około 250 ton

2. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego tj. plac składowy przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie. Rozładunek kruszywa leży po stronie Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3 - Piasek

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Część 1 - Piasek płukany 0-2 mm – ilość około 250 ton.
Zamawiający po wykorzystaniu zamówienia podstawowego może skorzystać z prawa opcji, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę 7 dni wcześniej przed skorzystaniem z tego prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zamówienia objętego prawem Opcji, jak również prawo do niekorzystania z prawa Opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia z tego tytułu.
Rozliczenie dostawy kruszywa wraz z transportem w ramach prawa opcji nastąpi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym/umowie.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1pkt = 1%.
1) Cena /koszt/ - waga kryterium 100%
Kryterium „cena” – punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Pc = najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto oferty badanej x 100

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena” wynosi 100 punktów.

2. Punkty przyznane w kryterium jw. będą obliczane zgodne z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do 2 miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dokona wyboru ofert dla poszczególnych części określonych w rozdziale V.
5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach jak poniżej:
W zamówieniu podstawowym:
Część 2 - Tłuczeń sortowany 31,5-63,00 mm – ilość około 1700 ton

Prawo opcji:
Część 2 - Tłuczeń sortowany 31,5-63,00 mm – ilość około 800 ton

2. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego tj. plac składowy przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie. Rozładunek kruszywa leży po stronie Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3 - Piasek

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Część 2 - Tłuczeń sortowany 31,5-63,00 mm – ilość około 800 ton
Zamawiający po wykorzystaniu zamówienia podstawowego może skorzystać z prawa opcji, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę 7 dni wcześniej przed skorzystaniem z tego prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zamówienia objętego prawem Opcji, jak również prawo do niekorzystania z prawa Opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia z tego tytułu.
Rozliczenie dostawy kruszywa wraz z transportem w ramach prawa opcji nastąpi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym/umowie.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1pkt = 1%.
1) Cena /koszt/ - waga kryterium 100%
Kryterium „cena” – punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Pc = najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto oferty badanej x 100

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena” wynosi 100 punktów.

2. Punkty przyznane w kryterium jw. będą obliczane zgodne z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do 2 miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dokona wyboru ofert dla poszczególnych części określonych w rozdziale V.
5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach jak poniżej:
W zamówieniu podstawowym:
Część 3 - Kliniec 4-31,5 mm - ilość około 1000 ton

Prawo opcji:
Część 3 - Kliniec 4-31,5 mm - ilość około 500 ton

2. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego tj. plac składowy przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie. Rozładunek kruszywa leży po stronie Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3 - Piasek

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Część 3 - Kliniec 4-31,5 mm - ilość około 500 ton
Zamawiający po wykorzystaniu zamówienia podstawowego może skorzystać z prawa opcji, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę 7 dni wcześniej przed skorzystaniem z tego prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zamówienia objętego prawem Opcji, jak również prawo do niekorzystania z prawa Opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia z tego tytułu.
Rozliczenie dostawy kruszywa wraz z transportem w ramach prawa opcji nastąpi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym/umowie.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1pkt = 1%.
1) Cena /koszt/ - waga kryterium 100%
Kryterium „cena” – punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Pc = najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto oferty badanej x 100

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena” wynosi 100 punktów.

2. Punkty przyznane w kryterium jw. będą obliczane zgodne z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do 2 miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dokona wyboru ofert dla poszczególnych części określonych w rozdziale V.
5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 2 do SWZ - wstępne oświadczenie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie składa:
1) Formularz oferty przygotowany według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ. Druk oferta nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółki cywilne), oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu – art. 128 ust. 1.
3) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik może być uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). Informacje należy wczytać jako oddzielnie wydzielony i oznaczony plik oraz wczytany na platformie w odpowiednim miejscu.
6) Uzasadnienie zastosowania innej niż podstawowa stawka podatku Vat (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenie ilości znaków znajdują się w rozdziale XIII SWZ.
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem Konsorcjum jest Wykonawca. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oświadczenie o którym mowa w punkcie XI ust. 1 SWZ (oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji), składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (konsorcjantów) oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu, to wykluczeniu podlega całe konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania został opisany w załączniku nr 3 do SWZ §10 .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_brzozow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
Część 1 - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 170 dni od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia – w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy, zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia tj. 200 ton zostanie dostarczona do końca stycznia 2024r., druga partia tj. 200 ton zostanie dostarczona do końca marca 2024r., III partia tj. 100 ton zostanie dostarczona do końca trwania umowy.
Część 2 - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 170 dni od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia – w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
Część 3 - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 170 dni od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia – w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

3. Wszelkie informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawarte są w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.