eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koronowo › opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Parking ulica Dworcowa w Koronowie"



Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523826459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1a5c659-8f77-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033074/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 WYKONANIE PROJEKTU - PARKING UL. DWORCOWA W KORONOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Korespondencję należy przekazywać za pośrednictwem platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Za datę
wpływu przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego
wykonawcy. Dalsze informacje w rozdziale XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Wardyn, e-mail joanna.wardyn@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 451,
Aleksandra Kisły, e-mail aleksandra.kisly@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 452;
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Paulina Tomaszewska, e-mail: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl,
oraz Beata Nitka, e-mail: beata.nitka@um.koronowo.pl tel. 52 3826
459.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl,
Dalsze informacje dot. korespondencji elektronicznej
zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail:
ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie
udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w
oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm. – dalej uPzp) oraz aktów
wykonawczych do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane
dotyczą, określonym w treści zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT
oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz
podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w pkt. 3.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres
przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich na
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Funduszy dla Rozwoju Społecznego, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , na lata 2021 -2027.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo
uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie
danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
13. Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy
pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu wielopoziomowego, na działkach 686/1, 686/2, 687/2, 687/3, 687/6 mieszczących się w miejscowości Koronowo, będących własnością Gminy Koronowo. Na terenie działki 687/6 znajdują się budynki oznaczone w ewidencji nr 5549 oraz nr 3490, które przeznaczone są do rozbiórki na postawie decyzji nr 58/2022 znak sprawy WB.6741.55.2022 z dnia 19.12.2022 roku. W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe i estetyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności architektoniczno – budowlanej, wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
• co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu o wartości minimum 90 000,00 zł brutto
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektoniczno – budowlanej oraz konstrukcyjno – budowlanej posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania (doświadczenie projektanta stanowi kryterium oceny ofert).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego oraz przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
przedstawienia do tych podmiotów dokumentów ww. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy
usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektoniczno - budowlanej oraz posiadającą minimum dwuletnie
doświadczenie w zakresie projektowania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
(doświadczenie projektanta stanowi kryterium oceny ofert). i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kopii dokumentu potwierdzającego datę uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektoniczno – budowlanej oraz konstrukcyjno - budowlanej na potwierdzenie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie dotyczącego kryterium oceny ofert – Doświadczenie projektanta w specjalności architektoniczno – budowlanej oraz konstrukcyjno - budowlanej, wyznaczonego do realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą kryterium oceny ofert i NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU (art. 107 ust. 3 uPzp). W przypadku nie załączenia dokumentów potwierdzających do oferty Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ; z art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ);
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ), wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ złożone przez ten podmiot (jeżeli dotyczy załącznik nr 2 do SWZ),
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (umocowanie); odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowany lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy załącznik nr 4 do SWZ),
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy załącznik nr 6 do SWZ).
f) Przedmiotowe środki dowodowe (nie podlegają uzupełnieniu, patrz rozdział III pkt 13)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty oraz podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa:
- oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy oraz przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – oświadczenie składa każdy wykonawca,
- oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie składa każdy z
wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4. Oświadczenie, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wskażą które usługi zostaną
wykonane przez poszczególnych wykonawców składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(załącznik nr 6 do SWZ).
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana z
zastrzeżeniem, iż warunek udziału w postępowaniu opisany w SWZ w Rozdziale VII pkt 2, ppkt 4 lit. a) winien być spełniony
w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji 9 miesięcy nie dotyczy okresu pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem (rękojmi, gwarancji) - min. 36
mies.
Zamawiający przewiduje płatność za usługę w 3 transzach - opis w SWZ i projekcie umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.