eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w BełchatowieOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590653601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 67A

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 632 79 14

1.5.8.) Numer faksu: 44 632 79 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-belchatowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat-belchatowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baefc2c0-8f73-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP-3703-16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.
2. Zakres świadczenia usług obejmuje:
1) ochronę mienia: obiektów i nieruchomości znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Szczercowie, ul. Łaska 31, 97-420 Szczerców,
2) ochronę fizyczną w dni robocze w godzinach:
od 15:00 po południu do 07:00 rano dnia następnego,
3) ochronę fizyczną w dni wolne od pracy, soboty, niedziela i święta w godzinach:
24 godziny na dobę (od 07:00 rano do 7:00 rano dnia następnego),
4) dbania o ład i porządek:
a) utrzymanie w czystości terenów zielonych, ciągów pieszych i parkingów,
b) utrzymaniu terenów zieleni poprzez podlewanie trawników i żywopłotu,
c) utrzymaniu terenu w okresie zimowym poprzez odśnieżanie i posypywanie piaskiem zapewniając bezpieczeństwo osób i sprzętu,
5) palenie w piecu w okresie grzewczym,
6) wypożyczenie systemu telewizji przemysłowej (5 kamer IP),
7) dostarczenie i instalacja systemu telewizji przemysłowej (5 kamer IP),
8) monitoring video w dni robocze od 7:00 rano do 15:00 popołudniu,
9) dokonywanie kontroli obrazu z udostępnionych kamer i interwencji patrolu w przypadku zagrożenia,
10) przekazywanie na bieżąco informacji od dyżurnego stacji monitorującej o zaistniałych zdarzeniach oraz stanie systemu telewizji przemysłowej w Obiekcie, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to po podaniu przez Zamawiającego hasła ustalonego z Wykonawcą,
11) zapewnienie nadzoru technicznego systemu telewizji przemysłowej (CCTV),
12) właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich oraz przechowywanie nagrań z systemu CCTV przez okres 30 dni w stosunku do materiału video z każdego dnia obserwacji. Po upływie 30 dni Zleceniobiorca usunie trwale materiał video z danego dnia obserwacji,
13) udostępnianie Zamawiającemu nagrań video z systemu CCTV, z zastrzeżeniem lit. 11,
14) udostępnienie Zamawiającemu podglądu monitoringu video na odbiornikach (TV, telefon komórkowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312310-5 - Usługi dozoru

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena, 2. Doświadczenie i ilość osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie i ilość osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczący:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu usługi ochrony mienia o wartości co najmniej 200 000 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ, Wykaz dot. doświadczenia zawodowego - załącznik nr 5 do SWZ, Oświadczenie dot. wizji lokalnej - załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium zgodnie z art. 97 i art. 98 ustawy Pzp:
1) wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2) Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.12.2023 r., godz. 13:00.
3) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 06.01.2024 r.
4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander, numer rachunku 61 1090 2705 0000 0001 4766 5539. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonują poszczególni wykonawcy,
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru projektu umowy - załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 13:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.