eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa - Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa - Chełmek WołowskiOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa – Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa – Chełmek Wołowski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LUBIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 12B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat-lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lubin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa – Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa – Chełmek Wołowski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6979e9f1-8e96-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017822/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa - Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa -Chełmek Wołowski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-lubin/demand/138420/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) - za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Starostwa Powiatowego w Lubinie pod adresem https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub poprzez kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, a jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, doc, xls, docx, xlsx,, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, xml, XMLsig, XAdES, CAdES.
Ciąg dalszy wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający zamieścił w informacjach dodatkowych (sekcja IX - pozostałe informacje).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem I pkt. 7 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy remoncie dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa – Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa – Chełmek Wołowski, polegających m.in. na:
a) wykonaniu ścinki poboczy,
b) frezowaniu nawierzchni bitumicznej,
c) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
d) wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,
e) czyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
f) wykonanie stałej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienia podobne). Zakres tego zamówienia obejmować będzie kwotę do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone
w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę. Zakres zamówień podobnych będzie odpowiadał zakresowi określonemu w Rozdziale II pkt 1 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
a) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwa zamówienia w zakresie rozbudowy, remontu, budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej lub bitumicznej, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każde zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V ppkt. 1.3 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SWZ – wg Załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku gdy ofertę złożył wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, Zamawiający żąda również dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ppkt 2.1 a) SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V ppkt. 1.3 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SWZ – wg Załącznika nr 5 do SWZ,
b) wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane – wg Załącznika nr 6 do SWZ,
c) dowodów (referencji) określających, czy roboty budowlane wyszczególnione w Załączniku nr 6 do SWZ zostały wykonane należycie,
d) wykazu osób – wg Załącznika nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 SWZ.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale
IV pkt 3 SWZ zostają spełnione łącznie przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie, poza warunkiem dotyczącym posiadania doświadczenia zawodowego.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
za pośrednictwem platformy zakupowej na adres wskazany przy rejestracji konta wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w szczególności w przypadku okoliczności, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja Przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m.in:
a) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub konieczność wykonania dodatkowego projektu;
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, gdy ich wykonanie powoduje konieczność zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektu umowy;
c) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy;
d) w przypadku wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
e) wstrzymania robót przez Zamawiającego (§ 2 ust. 3 projektu umowy);
f) w przypadku wystąpienia konieczności zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które Zamawiający wyraził zgodę;
g) w przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę osoba posiada doświadczenie i uprawnienia w zakresie wymaganym dla odpowiedniej branży, które było określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu;
h) w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót – jedynie za zgodą Zamawiającego;
i) w przypadku zmiany stawki podatku VAT/akcyzowego, wysokości wynagrodzenia o których mowa w § 8 ust. 12 projektu umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
j) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany Stron Umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia Stron Umowy;
k) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
l) w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii i zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem;
m) wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowanej przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,
n) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
o) gdy, wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach;
p) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;
q) gdy, projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z założonym harmonogramem;
Ciąg dalszy rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający zamieścił w informacjach dodatkowych (sekcja IX - pozostałe informacje).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - ciąg dalszy:
9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania
i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia - ciąg dalszy
r) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji projektowej,
- zmian przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;
s) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji Umowy zostanie wydłużony, o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy w związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi;
t) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia;
u) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;
v) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
w) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.
Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji, itp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.