eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskimOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48256852626

1.5.8.) Numer faksu: +48256822215

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Mazowiecka 26

1.11.4.) Miejscowość: Garwolin

1.11.5.) Kod pocztowy: 08-400

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.11.9.) Numer telefonu: +48256852626

1.11.10.) Numer faksu: +48256822215

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl oraz www.pzdgarwolin.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26a6a120-8f64-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.
1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie; https:/pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w sekcji „Dokumenty zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich dokumentów następuje po kliknięciu polecenia „Pobierz”.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.
9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Garwoliński ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin - Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, mający siedzibę w Garwolinie, przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@pzdgarwolin.pl, telefonicznie pod numerem +48 25 684 25 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: WO.242.22.2023: Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.);
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
e. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
g. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.242.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim

Roboty budowlane będą obejmowały następujący zakres:
- usunięcie kolizji z istniejącym zadrzewieniem;
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi z częściami roślin;
- roboty rozbiórkowe;
- frezowanie nawierzchni;
- roboty ziemne;
- roboty brukarskie;
- wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni jezdni i na poszerzeniach jezdni istniejącej ;
- ułożenie geokompozytu na całej szerokości jezdni;
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej;
- wykonanie chodników (dróg dla pieszych);
- przebudowę istniejących zatok autobusowych;
- wykonanie wysp z azylami dla pieszych;
- wykonanie przepustów pod zjazdami oraz poprawa stanu technicznego istniejących przepustów pod drogą;
- wykonanie rowów z umocnieniami;
- wykonanie poboczy;
- humusowanie skarp i przeciwskarp rowów;
- montaż barier ochronnych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- oświetlenie interaktywne przejść dla pieszych;
- nasadzenia drzew i krzewów, zakres dot. przebudowy:
Wszystkie wyżej wymienione roboty drogowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, umożliwienie poruszania się po drodze pojazdów wysokotonażowych o dopuszczalnym nacisku na oś 11,5 tony, poprawienie spójności komunikacyjnej i jednorodności w połączeniu z innymi drogami publicznymi wyższej kategorii (drogi krajowe i wojewódzkie), stworzenie możliwości rozwojowych powiatu i gmin poprzez dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej.
Z przeprowadzonych analiz Miejscowych Planów Zagospodarowania Gmin wynika, że znaczna część terenów bezpośrednio graniczących z droga powiatową nr 1328W z wyjątkiem istniejącej zabudowy jednorodzinnej i budowy zagrodowej są terenami przeznaczonymi pod usługi i przemysł, co daje dalsze możliwości lokalizowania nowych zakładów produkcyjnych, a więc i nowych miejsc pracy. Planowany do realizacji odcinek drogi jest bezpośrednim połączeniem siedziby Gminy Górzno z siedzibą Powiatu Garwolińskiego i stanowi dojazd do instytucji i zakładów pracy zlokalizowanych na terenie powiatu. Ze względu na konstrukcję i geometrię drogi zlikwidowane zostaną bariery dotyczące ruchu pojazdów rolniczych, które będą również korzystały z drogi dojeżdżając do pól i użytków rolnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112600-1 - Wycinanie i napełnianie

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 510 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia podzielona przez łączną cenę brutto oferty ocenianej x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Kryterium gwarancja (G) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40, w następujący sposób:
Go – G min podzielona przez G max – G min x 40 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
gdzie:
Gmax – gwarancja maksymalna (60 miesięcy)
Gmin – gwarancja minimalna (36 miesięcy)
Go – gwarancja oferty ocenianej (w pełnych miesiącach)
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót będzie skutkować odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, będzie skutkować przyznaniem liczby
punktów takiej jak dla 60-cio miesięcznego okresu gwarancji, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:

A. Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
i. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia, obejmujących swoim zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.j.), w zakres którego wchodziło wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika oraz poboczy z kruszywa łamanego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000zł brutto każda,

ii. że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku:
a) kierownika budowy branży drogowej, która posiada uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja techniczna. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.
Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 t.j.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art. 12 ust. 1 ppkt 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane
z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 t.j.).
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie składa Wykonawca zaś w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeśli dotyczy (wzór przedmiotowego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (dokument składa Wykonawca zaś w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1 A i, SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
2) wykazu osób, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A ii, SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego składanego na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik
nr 7 do SWZ).
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia i utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości:
298 708,85 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiem złotych 85/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z Rozdziału XIV ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (dokument składa
wykonawca zaś w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na brak możliwości technicznych wprowadzenia pełnego zapisu dotyczącego rodzaju i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowy zapis został określony w Rozdziale XXII SWZ (Możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 08:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.