eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa usługa transportu obiektów muzealnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa transportu obiektów muzealnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa transportu obiektów muzealnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4eb2008-8ecc-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022584/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Międzynarodowy Trasport Zbiorów na terenie UE

1.3.6 Międzynarodowy Transport Zbiorów międzykontynentalny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (po kliknięciu w link do strony proszę wybrać zakładkę "Lista postępowań PZP - Aktualne" w lewym górnym rogu strony)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego MarketPlanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@polin.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPr.271.48.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa przygotowania dokumentów transportowych i celnych, specjalistycznego transportu, wyniesienia/wniesienia do siedziby Zamawiającego dzieł sztuki do wystawy czasowej oraz do zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z koordynacją całego procesu. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu 75 obiektów muzealnych (i dwóch płyt DVD) na trasie: Beekbergen (Holandia) – Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia zawierają:
1) załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia (OPZ)
2) załącznik nr 1 do OPZ dla części 1 zamówienia – informacje o trasie/adresach
3) załącznik nr 2 do OPZ dla części 1 zamówienia - wykaz skrzyń
Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części 1 zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 marca 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

63524000-8 - Usługi przygotowywania dokumentów transportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1) Cena – waga kryterium – 60 pkt - C
2) Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia – 40 pkt -D
2. Zasady oceniania oferty w kryterium „Cena” (dotyczy wszystkich części zamówienia):
punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa całkowita cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena całkowita oferty badanej
gdzie:
C- liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium,
Najniższa całkowita cena ofertowa – to najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cena całkowita oferty badanej – to cena całkowita brutto oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60.

3. Zasady oceny ofert w kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” - dotyczy wszystkich części zamówienia:
Kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” zostanie ocenione na podstawie podanego w formularzu ofertowym, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2a do SWZ – dla części 1 zamówienia oraz nr 2b do SWZ dla części 2 zamówienia, doświadczenia w koordynowaniu międzynarodowego transportu dzieł sztuki osoby skierowanej do realizacji zamówienia jako koordynator zadania.

Wykonawca zobligowany jest wskazać w Formularzu ofertowym imię i nazwisko koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium następująco:
a) koordynacja 2 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 0,00 pkt.
b) koordynacja 3 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 10,00 pkt.
c) koordynacja 4 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 20,00 pkt.
d) koordynacja 5 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 30,00 pkt.
e) Koordynacja 6 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 40,00 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40.

Punkty a) do e) nie ulegają sumowaniu.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta dotyczy wszystkich części zamówienia, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach „Ceny” i „Doświadczenia koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” uzyska największą liczbę punktów, według wzoru:

P = C + D

gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa przygotowania dokumentów transportowych i celnych, specjalistycznego transportu, wyniesienia/wniesienia do siedziby Zamawiającego dzieł sztuki do wystawy czasowej oraz do zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z koordynacją całego procesu. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu 305 obiektów muzealnych na trasie: Toronto (Kanada) – Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zawierają:
1) załącznik nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia (OPZ)
2) załącznik nr 1 do OPZ dla części 2 zamówienia – informacje o trasie/adresach
3) załącznik nr 2 do OPZ dla części 2 zamówienia - wykaz obrazów
4) załącznik nr 3 do OPZ dla części 2 zamówienia - wykaz obiektów na podłożu papierowym oraz matryc graficznych
5) załącznik nr 4 do OPZ dla części 2 zamówienia - wymagania dotyczące obchodzenia się z muzealiami, pakowania i transportu.
Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części 2 zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 5 kwietnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

63524000-8 - Usługi przygotowywania dokumentów transportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1) Cena – waga kryterium – 60 pkt - C
2) Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia – 40 pkt -D
2. Zasady oceniania oferty w kryterium „Cena” (dotyczy wszystkich części zamówienia):
punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa całkowita cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena całkowita oferty badanej
gdzie:
C- liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium,
Najniższa całkowita cena ofertowa – to najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cena całkowita oferty badanej – to cena całkowita brutto oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60.

3. Zasady oceny ofert w kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” - dotyczy wszystkich części zamówienia:
Kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” zostanie ocenione na podstawie podanego w formularzu ofertowym, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2a do SWZ – dla części 1 zamówienia oraz nr 2b do SWZ dla części 2 zamówienia, doświadczenia w koordynowaniu międzynarodowego transportu dzieł sztuki osoby skierowanej do realizacji zamówienia jako koordynator zadania.

Wykonawca zobligowany jest wskazać w Formularzu ofertowym imię i nazwisko koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium następująco:
a) koordynacja 2 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 0,00 pkt.
b) koordynacja 3 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 10,00 pkt.
c) koordynacja 4 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 20,00 pkt.
d) koordynacja 5 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 30,00 pkt.
e) Koordynacja 6 transportów międzynarodowych dzieł sztuki – 40,00 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40.

Punkty a) do e) nie ulegają sumowaniu.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta dotyczy wszystkich części zamówienia, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach „Ceny” i „Doświadczenia koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia” uzyska największą liczbę punktów, według wzoru:

P = C + D

gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie koordynatora zadania skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
dot. wszystkich części zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2022r .poz. 2201).

2. Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dot. wszystkich części zamówienia -Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż: 300 000,00 PLN.

3. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie części 1 zamówienia:
Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wymagane doświadczenie, tj.:
posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie międzynarodowym lądowym różnorodnych muzealiów (tj. m.in obrazów, grafik, rysunków, fotografii, przestrzennych obiektów historycznych lub tkanin itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 września 2014 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą o wartości dzieł nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
UWAGA! W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.
b) posiada potencjał kadrowy, tj.:
osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:
dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w międzynarodowym transporcie dzieł sztuki i/lub muzealiów.

W zakresie części 2 zamówienia:
Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wymagane doświadczenie, tj.:
posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie międzynarodowym lotniczym różnorodnych muzealiów (tj. m.in obrazów, grafik, rysunków, fotografii, przestrzennych obiektów historycznych, tkanin itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 września 2014 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą o wartości dzieł nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto.
UWAGA! W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.
b) posiada potencjał kadrowy, tj.:
osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:
dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w międzynarodowym transporcie dzieł sztuki i/lub muzealiów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym/oświadczeniu wstępnym wykonawcy zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów);
3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - Załącznika 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej (…), tj. aktualna licencja na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2201).
2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).
3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy –Załącznika nr 8 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środkow dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - załącznik nr 3 do SWZ (w tym również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 9 SWZ – jeżeli dotyczy),
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do SWZ,
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 5 do SWZ
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 Rozdziału VII SWZ będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 ppkt 1.4.1 lit a) oraz w ust. 1 pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. a) Rozdziału VII SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia będzie spełniony, jeżeli jeden z tych wykonawców wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części 1 zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 marca 2024 r.
w zakresie części 2 zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 5 kwietnia 2024 r.
2. Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie wynikającym z Umowy przez cały okres jej obowiązywania na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.