eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "KWP KATOWICE - BUDOWA MASZTÓW - MASZTY ZLOKALIZOWANE W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 23 I 27, NA DACHU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU-ZDROJU" W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„KWP KATOWICE – BUDOWA MASZTÓW – MASZTY ZLOKALIZOWANE W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 23 I 27, NA DACHU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU-ZDROJU” W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„KWP KATOWICE – BUDOWA MASZTÓW – MASZTY ZLOKALIZOWANE W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 23 I 27, NA DACHU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU-ZDROJU” W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f05959f0-8f5a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 KWP Katowice - budowa masztów - maszty zlokalizowane w Częstochowie przy ul. Westerplatte 23 i 27 oraz na dachu budynku KMP w Jastrzębiu-Zdroju" w formule 'zaprojektuj i wybuduj' z podziałem na zad.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50
MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.h)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja
korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych
użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w
postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu
logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja.
eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
ustawy.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z Zaleca się, aby komunikacja
z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu
email.
Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem
udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail:
helpdesk@eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano
w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie
wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19,
40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-569/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - KWP Katowice – budowa masztów – maszty zlokalizowane w Częstochowie przy ul. Westerplatte 23 i 27 -
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z demontażem dwóch masztów antenowych w
dwóch lokalizacjach, instalacji antenowych oraz dostawa i montaż dwóch nowych masztów z towarzyszącą infrastrukturą
radiokomunikacyjną oraz montaż urządzeń radiowych w celu poprawienia i zapewnienia prawidłowych zasięgów łączności
radiotelefonicznej na terenie miasta Częstochowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zam. wybierze najkorz. ofertę spośród ofert niepodl. Odrz. na podst. kryt.:
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwar. na roboty budow. - 40 %
Oceniane będą tylko oferty niepodl. odrzuc. - ważne wg wzoru i punktacji:
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma pkt bad. ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydł. okresu gwar. na roboty bud. - 40 %, co odpowiada 40 pkt
łącznie maks. 100 pkt
O wyborze najkorz. oferty zadecyduje najwyższa ilość pkt uzysk. łącznie za wszystkie kryteria.
Kryt. A - cena oferty brutto
Ocena będzie dok. poprzez porówn. cen brutto w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodl. odrzuc. P-ty za kryterium będą
obliczone:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wyk.
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyzn. wartości pkt:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maks. liczbę pkt tj. 60
b) inne ważne oferty cen. zostaną przel. wg pow. wzoru
c) jeżeli ważne oferty cen.po przel. wg pow. wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
Zasady przyznawania pkt
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyl. og. liczby pkt.
Kryterium B – wydł. okresu gwar. na roboty bud.
Ocena będzie dok. poprzez porównanie o ile m-cy został wydłużony min. okres gwar. w bad. ofercie do najbardziej wydł. okresu
gwar. na roboty bud. spośród ofert niepodl. odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone:
B=(G bad)/(G max) x 40 pkt
gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wyk.
G bad – przedł. okresu gwar. oferty badanej (w m-cach)
G max – najw.przedł. okresu gwar.(w m-cach) do maks. poziomu tj. 84 m-ce.
Wyzn. wartości punktów:
a) ważna oferta z najdł. okresem gwar. na roboty bud. otrzyma maks. liczbę punktów tj. 40;
b) inne ważne oferty z podanym okresem gwarancji na roboty bud. zostaną przel. wg powyższego wzoru;
c) jeżeli ważne oferty z podanym okresem gwarancji na roboty bud. po przel. wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają
taką samą liczbę pkt;
d) Punktowane będą jedynie okresy gwarancji na roboty bud. przewyższające gwarancję min. wynoszącą 60 m-cy, jednakże nie
dłuższą niż 84 m-ce.
Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyl. ogólnej liczby pkt.
c) Zamawiający wymaga wskazania dł. gwarancji na wykonane roboty bud. w formie ośw. złożonego na formularzu ofertowym, przy
czym wymagana min. dł. gwarancji wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego. Maks. długość gwarancji, która zostanie
podstawiona do wzoru na wyliczenie ogólnej wartości pkt wynosi 84 m-ce licząc od dnia odbioru końc.
d) Do celu wyboru najkorz. oferty będzie liczony okres gwarancji do 84 m-y.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 m-ce, do wzoru zostanie podstawiony okres 84 m-cy, natomiast do
umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę (np.: Wykonawca zaoferuje 86 m-cy gwarancji na roboty
budowlane – do przel. będzie brany okres 84 m-cy, a do umowy wpisany okres 86 m-cy).
e) Zam. wymaga, aby gwarancja była podana w pełnych m-cach.
f) Zam. wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaofer. gwarancji na roboty bud.
g) Wyk. może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 m-c.
h) Błędne podanie okresu gwarancji np. 66,5 m-ca lub w innych jednostkach tyg. np.: 267 tyg., dniach Zam. przeliczy na okres m-czny i zaokrągli w dół. Przyjmując że m-c stanowi 30 dni lub 4 tyg. (tym samym, gdy Wyk. wpisze 66,5 m-ca - do przel. będzie brany
okres 6 m-cy powyżej gwarancji min.; 267 tyg. - do przel. będzie brany okres 3 m-cy powyżej gw. Min.).
i) Podanie przez Wyk. krótszego okresu gwar. niż 60 m-cy na roboty bud., będzie potraktowane przez Zam. jako niezgodność oferty
z dokumentami zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
j) W przypadku braku wskazania długości gwar. przez Wyk, Zam. przyjmie, iż Wyk. udziela gwar. w wysokości min. wymag.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - KWP Katowice – budowa masztów – maszt zlokalizowany na dachu budynku Komendy Miejskiej Policji w
Jastrzębiu – Zdroju - przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z posadowieniem
nowego masztu z towarzyszącą infrastrukturą radiokomunikacyjną oraz montaż urządzeń radiowych w celu poprawienia i
zapewnienia prawidłowych zasięgów łączności radiotelefonicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zam. wybierze najkorz. ofertę spośród ofert niepodl. Odrz. na podst. kryt.:
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwar. na roboty budow. - 40 %
Oceniane będą tylko oferty niepodl. odrzuc. - ważne wg wzoru i punktacji:
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma pkt bad. ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydł. okresu gwar. na roboty bud. - 40 %, co odpowiada 40 pkt
łącznie maks. 100 pkt
O wyborze najkorz. oferty zadecyduje najwyższa ilość pkt uzysk. łącznie za wszystkie kryteria.
Kryt. A - cena oferty brutto
Ocena będzie dok. poprzez porówn. cen brutto w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodl. odrzuc. P-ty za kryterium będą
obliczone:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wyk.
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyzn. wartości pkt:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maks. liczbę pkt tj. 60
b) inne ważne oferty cen. zostaną przel. wg pow. wzoru
c) jeżeli ważne oferty cen.po przel. wg pow. wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
Zasady przyznawania pkt
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyl. og. liczby pkt.
Kryterium B – wydł. okresu gwar. na roboty bud.
Ocena będzie dok. poprzez porównanie o ile m-cy został wydłużony min. okres gwar. w bad. ofercie do najbardziej wydł. okresu
gwar. na roboty bud. spośród ofert niepodl. odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone:
B=(G bad)/(G max) x 40 pkt
gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wyk.
G bad – przedł. okresu gwar. oferty badanej (w m-cach)
G max – najw.przedł. okresu gwar.(w m-cach) do maks. poziomu tj. 84 m-ce.
Wyzn. wartości punktów:
a) ważna oferta z najdł. okresem gwar. na roboty bud. otrzyma maks. liczbę punktów tj. 40;
b) inne ważne oferty z podanym okresem gwarancji na roboty bud. zostaną przel. wg powyższego wzoru;
c) jeżeli ważne oferty z podanym okresem gwarancji na roboty bud. po przel. wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają
taką samą liczbę pkt;
d) Punktowane będą jedynie okresy gwarancji na roboty bud. przewyższające gwarancję min. wynoszącą 60 m-cy, jednakże nie
dłuższą niż 84 m-ce.
Zasady przyznawania punktów:
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyl. ogólnej liczby pkt.
c) Zamawiający wymaga wskazania dł. gwarancji na wykonane roboty bud. w formie ośw. złożonego na formularzu ofertowym, przy
czym wymagana min. dł. gwarancji wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego. Maks. długość gwarancji, która zostanie
podstawiona do wzoru na wyliczenie ogólnej wartości pkt wynosi 84 m-ce licząc od dnia odbioru końc.
d) Do celu wyboru najkorz. oferty będzie liczony okres gwarancji do 84 m-y.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 m-ce, do wzoru zostanie podstawiony okres 84 m-cy, natomiast do
umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę (np.: Wykonawca zaoferuje 86 m-cy gwarancji na roboty
budowlane – do przel. będzie brany okres 84 m-cy, a do umowy wpisany okres 86 m-cy).
e) Zam. wymaga, aby gwarancja była podana w pełnych m-cach.
f) Zam. wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaofer. gwarancji na roboty bud.
g) Wyk. może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 m-c.
h) Błędne podanie okresu gwarancji np. 66,5 m-ca lub w innych jednostkach tyg. np.: 267 tyg., dniach Zam. przeliczy na okres m-czny i zaokrągli w dół. Przyjmując że m-c stanowi 30 dni lub 4 tyg. (tym samym, gdy Wyk. wpisze 66,5 m-ca - do przel. będzie brany
okres 6 m-cy powyżej gwarancji min.; 267 tyg. - do przel. będzie brany okres 3 m-cy powyżej gw. Min.).
i) Podanie przez Wyk. krótszego okresu gwar. niż 60 m-cy na roboty bud., będzie potraktowane przez Zam. jako niezgodność oferty
z dokumentami zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
j) W przypadku braku wskazania długości gwar. przez Wyk, Zam. przyjmie, iż Wyk. udziela gwar. w wysokości min. wymag.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na podstawie minimalnych
warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zarówno samych wykonawców, jak i osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
dwie roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych:
• w zakresie budowy masztów powyżej 10 metrów i/lub wież powyżej 20 metrów na kwotę co najmniej 100.000,00 zł netto.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli Wykonawca dysponuje i
skieruje do realizacji zamówienia:
I. Kierownika budowy posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
posiadającego uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie może
dotyczyć zakresu robót występujących w przedmiotowym zadaniu;
- co najmniej 5-letne doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równorzędnych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi.
II. Kierownika robót posiadającego:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającego uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym
zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie może dotyczyć zakresu robót występujących w przedmiotowym zadaniu;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych od uzyskania uprawnień.
III. Kierownika robót posiadającego:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, posiadającego uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień
nie może dotyczyć zakresu robót występujących w przedmiotowym zadaniu;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych od uzyskania uprawnień.
IV. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co
najmniej ograniczonym zakresie, posiadającego:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu od uzyskania uprawnień, posiadającego uprawnienia do projektowania
w co najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie może dotyczyć robót występujących w
przedmiotowym zadaniu.
- w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, jako projektant branży konstrukcyjnej zaprojektował co
najmniej trzy budowy masztów o wysokości pow. 10 m, lub wież o wysokości pow. 20m.
V. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej wydane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego
uprawnienia do projektowania w co najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie może dotyczyć
robót występujących w przedmiotowym zadaniu.
VI. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
posiadającego uprawnienia do projektowania w co najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie
może dotyczyć robót występujących w przedmiotowym zadaniu.
VII. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej lub
równoważne tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadający uprawnienia do projektowania w co
najmniej ograniczonym zakresie. Ograniczenie zakresu uprawnień nie może dotyczyć robót występujących w
przedmiotowym zadaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualnego na
dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa w terminie przez niego wyznaczonym:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) –
załącznik nr 9 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076 i 1086) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług i robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.
Do załącznika nr 7 należy dołączyć kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności określonych w Sekcji VII pkt 1.2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w
sekcji VIII pkt. 1.1.1, 1.1.2 oraz pkt. 1.2.1-1.2.3 składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
a wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.
3. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.
4. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiałów który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
5. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
6. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej;
b) gwarancji ubezpieczeniowej;
c) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
d) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
e) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego;
f) przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. O zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2017).
7. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej
rozliczenia.
8. W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany
jest wskazać we wniosku jaka część robót (rzeczowo - finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę.
9. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o
jej przyznanie.
10. Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w § 13 ust 4 oraz § 14 ust 2 niniejszej umowy.
11. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie
nie dłuższym niż 30 dni.
12. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust 12 Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
13. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejną transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu
przyznanej już transzy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki na zakres objęty
wnioskiem, o którym mowa w § 20 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
15. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia
rozliczenia się z zaliczki.
Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) - do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (w tym dokumentacja
projektowa do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy).
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający
zastrzega możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpią okoliczności
powodujące, że dalsze prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione oraz zgodnie z art. 257 Pzp.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
Z obowiązku odbycia wizji lokalnej zwolnieni są wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizji lokalnej w ramach postępowania ZP-2380-402/2023. Zamawiający uzna zaświadczenia uzyskane w ramach postępowania ZP-2380-402/2023 za obowiązujące.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.