eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych JabłonkachOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostróda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 896760780

1.5.8.) Numer faksu: 896760790

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48c7f4db-8eb6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023515/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych
dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. paragraf 6,9,10)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO - § 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO - § 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6810738,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją budynku przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach.
W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola (wraz z wymianą instalacji) znajdującego się na działce nr 171/1 i 171/2 oraz dobudowę do niego nowej części przedszkola o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej modułowej na działce nr 171/1 i 171/7.
Zakres rzeczowy obejmuje:
 wykonanie rozbudowy budynku przedszkola,
 wykonanie modernizacji istniejącego budynku,
 zagospodarowanie terenu,
 wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

2. Tablice informacyjne i pamiątkowe – 1 kpl. zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji 8/ Polski Ład
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 784);
2) uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym do oddania obiektu do użytkowania
3) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
4) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
7) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
4.W przypadku, gdy w SWZ zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od założonych w SWZ.
5.Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych niezależnych
od siebie wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
3) po wykonaniu przedmiotu zamówienia: trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych). W przypadku środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonej
w walucie obcej, wartość w przeliczeniu na PLN, musi odpowiadać środkom finansowym lub zdolności kredytowej
wymaganej przez zamawiającego
Informacje dodatkowe: brak.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim
zakresem budowę budynku zakwalifikowanego do PKOB pod symbolem 1263 o konstrukcji modułowej drewnianej
prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi,
teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, , o wartości zamówień nie niższej niż 6.000.000,00 zł brutto, każdy.
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami tj.:
 - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie
jako kierownik budowy we wskazanej specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz pełniącym funkcję kierownika budowy
na co najmniej 2 (dwóch) budynków zakwalifikowanych do PKOB pod symbolem 1263 wykonywanych w technologii
prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą w których przeprowadził procedurę odbioru do użytkowania w PINB
- kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót elektrycznych i sanitarnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych środków, na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2
pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych środków tj. a) informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu- załącznik nr 5 do SWZ);
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynację prowadzonych prac i odpowiedzialną za prawidłowe świadczenie usługi, wraz z informacją na temat jej wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (wzór wykazu- załącznik nr 6 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 oraz ust. 11. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu- datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego;
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4- data zapisania
dokumentu na serwerach Portalu;
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę postępowania.
7. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 uPzp;
2) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
3) musi wskazywać nazwę postępowania;
4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art 58 ust 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres zmian został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
13 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
- 12 miesięcy zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru
- w terminie do 31 sierpnia 2024 zakończenie części dobudowanej, odbiór częściowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.:
prefabrykacji ścian wew. i zew., stropów, dachów oraz innych el. konstrukcyjnych budynku, robót konstrukcyjno budowlanych
określonych w projekcie.
Obowiązek ten nie obejmuje robót ziemnych, fundamentowych, sufitów podwieszanych, robót wykończeniowych, instalacji
elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, ogrodzenia, innych niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia a niewymienione jako kluczowe. W w/w zakresie oraz pozostałym (nie kluczowym), Zamawiający dopuszcza
możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia również przy współudziale podwykonawców.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy:
1) kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym, zawierającą wszystkie roboty i usługi wymienione
w załączonych do SWZ dokumentach. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową, wartość dla wszystkich pozycji oraz czynniki cenotwórcze.
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 8.000.000,00 PLN.
4) Harmonogram rzeczowo -finansowy sporządzony wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.