eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Budowa nawodnienia boiska sportowego w PawłowieOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 31 Stycznia 56a

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 880 13 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminachojnice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminachojnice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b0d0701-8f52-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058778/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45 instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice.
2) Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 52 397 21 29; lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 13 w związku z art. 6 i art. 15 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2054).
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 lub art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PR.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 179198,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem budowy nawodnienia boiska jest wykonanie:
• przyłącza energetycznego,
• złącza ZR - przeznaczonego do zabudowy wolnostojącej,
• wewnętrznej instalacji elektrycznej komory wodomierzowej,
• przyłącza wodnego wraz z komorą wodomierzową zasilającego system nawadniania boiska oraz
• systemu nawodnienia boiska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu:
• co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. obejmującej swoim zakresem budowę przyłącza energetycznego o wartości minimum 20.000,00 zł brutto
oraz
• co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. obejmującej swoim zakresem budowę sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 50.000,00 zł brutto,
- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza aby wskazane powyżej dwie roboty budowlane zostały wykonane w ramach jednego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę Wykonawcy składa się:
a) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ,
c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
e) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w §8 ust. 16 niniejszej SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, wspólnego składania oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:
2.1 terminu wykonania zamówienia:
2.1.a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2.1.b) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
2.1.c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2.1.f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2.1.g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
2.1.h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
2.1.i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
2.1.k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
2.1.l) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem,
2.1.m) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp.,
2.1.n) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
2.1.o) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.1.p) wystąpienie siły wyższej,
2.1.q) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
2.1.r) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,
2.1.t) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
2.1.u) przeszkody i trudności formalno-prawne,
2.1.v) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
2.1.w) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,
2.2 terminów płatności:
2.2.a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
2.2.b) wystąpienie siły wyższej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zamówienia,
2.3 parametrów przedmiotu zamówienia:
2.3.a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2.3.c) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2.3.d) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem(...) z uwagi na brak miejsca pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminachojnice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A/ Kryterium łącznej ceny brutto

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

Cena oferowana najniższa
A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena oferty badanej

B/ Kryterium okresu gwarancji na roboty budowlane

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

Okres gwarancji oferty badanej w miesiącach
B= ------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Przy zaoferowaniu okresu gwarancji wynoszącego 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 84 miesiące oceniona będzie wartość 84 miesięcy.

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria.

Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

P (punkty) = A+B

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.