eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz瘰tochowa › Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz P造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie na rok 2024.Og這szenie z dnia 2023-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz P造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie na rok 2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: STRA MIEJSKA W CZ邘TOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406966

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: KRAKOWSKA

1.5.2.) Miejscowo嗆: Cz瘰tochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz P造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie na rok 2024.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-587a29a3-8dd7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00522970

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00019893/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz p造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie na rok 2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-587a29a3-8dd7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si zapo鈔ednictwem poczty elektronicznej: smiejska@czestochowa.um.gov.pl. Za po鈔ednictwem poczty elektronicznej odbywa si w szczeg鏊no軼i zadawanie pyta, sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie orazprzekazywanie informacji, wezwa i zawiadomie. W korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem zamawiaj帷y iwykonawcy pos逝guj si numerem referencyjnym sprawy: SM-OOP.261.1.4.2023. Wi璚ej informacji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej wpostaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny zwymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania iprzekazywania informacji oraz wymaga technicznych dladokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wkonkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) (dalej: rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych). Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dladokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych wprzepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wsprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dlarejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2247) (dalej:rozporz康zenie Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i), z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych iprzekazuje si jako za陰czniki.
W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww.regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a)w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (iprzekazuje si jako za陰cznik), lub
b)jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”). Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z2022 r. poz. 1233) wykonawca, wcelu utrzymania wpoufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym iodpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych zosta造 okre郵one w Rozdziale XI ust. 15 SWZ "Postanowienia dotycz帷e przetwarzania danych osobowych".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych zosta造 okre郵one w Rozdziale XI ust. 15 SWZ "Postanowienia dotycz帷e przetwarzania danych osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SM-OOP.261.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 219512,20 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakup paliwa: oleju nap璠owego ON, benzyny bezo這wiowej Pb95 oraz p造nu AdBlue.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 105691,06 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakup i dostawa oleju opa這wego lekkiego.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 113821,14 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135000-4 - Oleje opa這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie niniejszego zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu;
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵one w og這szeniu o zam闚ieniu oraz niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
2. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym;
zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej;
warunek ten zamawiaj帷y uzna za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualn koncesj w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.) - dotyczy ZADANIA Nr 1 i ZADANIA Nr 2 oraz posiada 鈍iadectwo jako軼i, informuj帷e o spe軟ianiu przez oferowany produkt wymaga zamawiaj帷ego – dotyczy ZADANIA Nr 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej;
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej jedn stacj paliw czynn przez 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu, po這穎n w granicach administracyjnych miasta Cz瘰tochowy – dotyczy ZADANIA Nr 1.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych opisano w Rozdziale VII ust. 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wype軟ione i podpisane przez wykonawc. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu odpowiednio na dzie sk豉dania ofert, stanowi dow鏚 tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe – Za陰cznik Nr 1 do SWZ.
2) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 sk豉da ka盥y z wykonawc闚 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby przedstawia wraz z w豉snym o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
4) Formularz ofertowy - wype軟iony i podpisany przez wykonawc – Za陰cznik Nr 2 do SWZ.
5) Formularz cenowy - wype軟iony i podpisany przez wykonawc - Za陰cznik Nr 3A do SWZ w zakresie ZADANIA Nr 1 oraz Za陰cznik Nr 3B do SWZ w zakresie ZADANIA Nr 2.
6) Wykaz os鏏 do kontakt闚 z zamawiaj帷ym - Za陰cznik Nr 4 do SWZ.
7) Wz鏎 umowy - parafowany przez wykonawc - Za陰cznik Nr 5A do SWZ w zakresie ZADANIA nr 1, Za陰cznik Nr 5B do SWZ w zakresie ZADANIA nr 2.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2) Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, a pe軟omocnictwo / upowa積ienie do pe軟ienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie nale篡 za陰czy do oferty.
3) Oferta winna by podpisana przez ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie lub przez upowa積ionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
5) Je瞠li oferta wsp鏊na z這穎na przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 zostanie wy這niona w prowadzonym post瘼owaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zamawiaj帷y za膨da w wyznaczonym terminie, z這瞠nia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚, podpisanej przez wszystkich wykonawc闚, przy czym termin, na jaki zosta豉 zawarta nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin realizacji zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-08 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert na platformie e-Zam闚ienia za po鈔ednictwem zak豉dki "Oferty/wnioski", widoczne w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 13:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-06

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.