eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2024 -2025Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2024 -2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321277180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pierwszej Brygady 35

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuk@zuk-stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2024 -2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e61dfa6b-7503-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032200/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2024 -2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467167

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji znajdujących się na terenie Gminy – Miasta Stargard, a w szczególności:
1) placu zabaw w parku Bolesława Chrobrego od strony ul. Warownej;
2) placu zabaw w parku Bolesława Chrobrego od strony ul. Struga;
3) placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy ul. Tańskiego, siłownią zewnętrzną i urządzeniem New Age Fit;
4) placu zabaw przy ul. Żeromskiego/ Wojska Polskiego/Przybosia;
5) placu zabaw w parku 3 Maja od strony ul. Skarbowej;
6) placu zabaw w parku 3 Maja od strony ul. Barnima;
7) placu zabaw oraz miejsce na ognisko w parku Panorama;
8) placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w kwartale ulic: Dworcowa/ M. Reja/ Słowackiego/ M. Konopnickiej;
9) placu zabaw na os. Pyrzyckim przy ul. Armii Krajowej (wyłącznie urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni i ogrodzenie);
10) placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym w parku Podworskim przy ul. Lotników;
11) placu zabaw i siłownia w Parku Jagiellońskim;
12) wybiegu dla psów przy ul. Skandynawskiej;
13) Naukowego Placu Zabaw ul. Chrobrego od strony Bramy Wałowej z uwzględnieniem możliwej rozbudowy w 2025 roku;
14) Pumptrack w parku Bolesława Chrobrego od strony ul. Struga.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250625,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 407494,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250625,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CLEANSTAR Agnieszka Szlanderbach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8541701942

7.3.3) Ulica: Miła 6/14

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250625,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2025-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.