eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa wyposażenia budynku dawnego zajazdu "Szmaragd" dla potrzeb działalności gastronomicznejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia budynku dawnego zajazdu „Szmaragd” dla potrzeb działalności gastronomicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPKWZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321261746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopalniana 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-761

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 451 167 450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829155

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia budynku dawnego zajazdu „Szmaragd” dla potrzeb działalności gastronomicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae63afb-6612-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00432919

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.KS.323.2.2023.JS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia budynku dawnego zajazdu „Szmaragd” dla potrzeb działalności gastronomicznej. Dostawa opisana w przedmiotowych dokumentach zamówienia służy możliwości rozpoczęcia prowadzenia towarzyszącej działalności gastronomicznej przez Zamawiającego lub podmiot zewnętrzny. Podstawowym założeniem inwestycji jest utworzenie ośrodka edukacyjnego w celu pogłębienia wiedzy o Parkach Krajobrazowych, którego zadaniem będzie realizacja zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wraz z towarzyszącą funkcją gastronomii oraz bazą noclegową dla grup zorganizowanych. Pomieszczenia sal ekspozycyjnych, które w założeniu mają pełnić dodatkową funkcję sali spotkań z możliwością konsumpcji posiłków, mieszczą się na parterze budynku. Pomieszczenia służące obsłudze odwiedzających zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie.
2. Dostawa obejmuje swoim zakresem m.in.: wyposażenie w meble gotowe i indywidualne wykonane na zamówienie, wyposażenie w sprzęt agd i meble gastronomiczne, obłożenie ścian płytami meblowymi i drewnem rozbiórkowym, wyposażenie w oprawy oświetleniowe dekoracyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres, charakterystykę techniczną i wymagania w stosunku do wyposażenia określają Załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 7 do SWZ - Tabelaryczne zestawienie asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia,
- Załącznik nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna,
- Załącznik nr 9 do SWZ – Rysunki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39121200-8 - Stoły

39173000-5 - Meble do przechowywania

39112000-0 - Krzesła

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39516000-2 - Wyroby meblarskie

39515400-9 - Rolety

39510000-0 - Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym

39515100-6 - Zasłony

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

44411000-4 - Wyroby sanitarne

42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura

44115811-7 - Karnisze do zasłon

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

98300000-6 - Różne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 512267,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 936374,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 512267,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bydgosta Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 090014963

7.3.3) Ulica: ul. Fordońska 246

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-766

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 512267,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.